Ferie

Du kan naturligvis holde ferie, selvom du er ledig. Hvis du i en periode ikke ønsker at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du bruge de feriepenge, som du har optjent hos en arbejdsgiver, eller du kan søge om at få udbetalt feriedagpenge, hvis du har modtaget ydelser fra a-kassen i form af dagpenge, syge- og/eller barselsdagpenge. Du har ikke ret til feriedagpenge, hvis du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, eller hvis du ikke er dagpengeberettiget. For mere information om dette, se afsnittet nedenfor om betingelser for feriedagpenge.

Indholdsfortegnelse

 1. Meddel ferien til jobcentret
 2. Dagpengekortet
 3. Feriedagpenge - Optjening
 4. Når du udfylder ansøgningen
 5. Husk ansøgningsfristen
 6. Ansøgning om feriedagpenge for ferieåret  2013/2014 og 2014/2015 

Til top

Meddel ferien til jobcentret

Hvis du er ledig på ferietidspunktet, skal du huske at give dit Jobcenter besked om dine ferieplaner senest 14 dage før feriens første dag. Jobcenteret giver derefter os besked om, at du holder ferie. Meddeler du derfor ferien senest 14 dage før feriens start, får vi automatisk besked, og du behøver ikke gøre yderligere, når ferien er registreret på jobnet.dk. Hvis du søger om feriedagpenge i ferien, skal du sende din ansøgning til os inden feriens første dag. 

Meddeler du ferie mindre end 14 dage før første feriedag til Jobcenteret, har du pligt til at deltage i møder og aktiviteter, som Jobcentret indkalder til - også selv om du holder ferie. Deltager du ikke, mister du ret til dagpenge i en periode. Du skal give Jobcentret besked om ferie, uanset om du holder ferie for egen regning, med feriedagpenge eller feriegodtgørelse.

Meddeler du ferie mindre end 14 dage før første feriedag til Jobcentret, skal du være opmærksom på, at vi også skal have besked om din ferie, inden den starter. Du kan oplyse os om din ferie ved at sende en mail til ca@ca.dk. Husk at oplyse dit cpr. – eller medlemsnummer.

Feriegodtgørelse

Optjeningsåret for feriegodtgørelse følger kalenderåret , mens ferieåret går fra den 1. maj i det følgende år til 30. april året efter.

For eksempel er 2013 optjeningsår for det ferieår, der går fra den 1. maj 2014 - 30. april 2015.

Hvis du har haft lønarbejde i optjeningsåret, optjener du ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i et kalenderår. Det er en ret, du har i henhold til ferieloven, som gælder for alle lønmodtagere.

Du optjener dog ikke ret til betalt ferie under ansættelsen ved sygdomsperioder, hvor arbejdsgiveren ikke skal betale fuld eller delvis løn, eller barselperioder, andre orlovsperioder eller tjenestefrihedsperioder, hvor arbejdsgiveren ikke skal betale fuld eller delvis løn.

Som udgangspunkt udgør feriegodtgørelsen 12,5 pct. af lønnen i optjeningsåret, og arbejdsgiveren skal indbetale feriegodtgørelsen til FerieKonto den 1. i måneden efter kvartalets udløb.

Vær opmærksom på, at du som altovervejende hovedregel skal holde din ferie for at få din feriegodtgørelse udbetalt. Vi henviser i øvrigt til de regler, du kan læse på www.feriekonto.dk.

Til top

Dagpengekortet

Når du holder ferie, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og du kan derfor ikke få udbetalt dagpenge.

Hvis du har et feriekort fra en tidligere arbejdsgiver, kan du få udbetalt feriegodtgørelsen for de dage, du holder ferie. Du kan selv ansøge om at få udbetalt din feriegodtgørese på Feriekontos hjemmeside. På dagpengekortet skal du skrive 'Ferie' ud for hver af dagene, du holder ferie.

Til top

Feriedagpenge - Optjening

Du optjener ret til feriedagpenge i det følgende ferieår, hvis du i et optjeningsår har været ledig eller fået andre ydelser fra a-kassen (bortset fra efterløn, VEU-godtgørelse og befordringsgodtgørelse), fratrukket ATP og særlig pension SP (den særlige pension er suspenderet for tiden). Det samme gælder, hvis du har fået syge- eller barselsdagpenge fra din kommune. De feriedagpenge, du har optjent i 2013, kan du bruge i ferieåret, der går fra 1. maj 2014 til 30. april 2015. 

Vi sendte i april 2014 en meddelelse til dig om dine optjente feriedagpenge for året 2013 - meddelelsen kan du se på vores online a-kasse under sektionen 'Breve fra CA'. Antallet af dage med ret til feriedagpenge beregnes ved at dividere de samlede bruttoydelser fra optjeningsåret med dagpengesatsen i udbetalingsåret, som derefter ganges med en omregningsfaktor, der for optjeningsåret 2012 er sat til 0,0955. 

Forskellige beregningsmetoder for feriedagpenge og feriegodtgørelse

Hvis du har været delvist i arbejde, er det ikke sikkert, at dine feriedage med feriedagpenge og feriegodtgørelse tilsammen bliver 25 dage. Det skyldes, at du optjener 2,08 feriedage pr. kalendermåned, du er i et ansættelsesforhold, mens det er summen af de udbetalte dagpenge, der afgør antallet feriedage med feriedagpenge. Du har ifølge ferieloven altid ret til at holde 25 feriedage, men det er ikke sikkert, at du har finansiering til alle 25 dage.

Betingelser for udbetaling

Du har ikke ret til feriedagpenge, hvis du driver selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse.

Feriedagpenge er som hovedregel de sidste, du kan få udbetalt. Det betyder, at du skal holde de feriedage først, som du har optjent hos en arbejdsgiver med feriegodtgørelse i optjeningsåret.

Du har kun ret til at få feriedagpenge, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at have ret til dagpenge på ferietidspunktet, herunder alle rådighedsbetingelserne.

Du skal på ferietidspunktet derfor:

 • være medlem af en dansk a-kasse,
 • umiddelbart før ferien have ophold og bopæl i Danmark,
 • være i arbejde som lønmodtager, eller være ledig,
 • ikke være tilmeldt et SU-berettigende studie,
 • ikke modtage fuld eller delvis løn under ferien,
 • ikke drive selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse

Bemærk: Du skal holde ferie for at få udbetalt feriedagpenge. Du kan ikke få udbetalt feriedagpenge, hvis du er forhindret i at holde ferie f.eks. pga. barsel eller sygdom. Du  kan heller ikke overføre feriedagpenge til det efterfølgende ferieår.

Hvis du har fået udbetalt ydelser med en beregnet dagpengesats i perioden fra optjeningsårets begyndelse og frem til ferien, får du det samme beløb i feriedagpenge med eventuelle reguleringer. Hvis du ikke har fået udbetalt ydelser fra CA - hvis du f.eks. har været på barsel - udbetaler vi satsen for dimittender. Den er på 82 % af den maksimale sats, hvilket i 2015 svarer til 678 kroner per dag.

Til top

Når du udfylder ansøgningen

Vær for din egen skyld omhyggelig med udfyldelsen af ansøgningen. Hvis du mangler at udfylde noget, skal vi returnere ansøgningen. Dette vil typisk forsinke udbetalingen.
Vi kan udbetale dine feriedagpenge cirka 8 dage før, du skal holde ferie - så send ansøgningen i god tid.

Til top

Husk ansøgningsfristen

Hvis du er ledig, skal vi have ansøgningen om feriedagepenge i hænde, inden du starter ferien. 

Hvis du er i arbejde, skal vi blot modtage ansøgningen senest en måned efter ferieårets afslutning. Det vil sige, at vi skal modtage din ansøgning om ferie afholdt i ferieåret 2013/2014 senest den 31. maj 2014. Modtager vi ikke ansøgningen til tiden, har du ikke ret til feriedagpengene. Ansøgning om feriedagpenge for ferieåret 2012/2013 skulle derfor være afleveret til os senest den 31. maj 2013. 


Ansøgning om feriedagpenge for ferieåret  2013/2014 og 2014/2015 

Du kan udfylde din ansøgning om feriedagpenge via Online a-kasse på vores hjemmeside. Du kan også vælge at udskrive ansøgningsblanketten og sende den til os:

AR 258 - Ansøgning om feriedagpenge (ferieåret 2013/2014)

AR258: - Ansøgning om feriedagpenge (Ferieåret 2014/2015)


 Til top