Dagpenge

Dagpenge

Dine dagpenge

Nedenfor har vi samlet vigtige information om, hvordan du får udbetalt dine dagpenge. Vi har også beskrevet, hvad der kan ske med dine dagpenge på længere sigt.

Cirka en uge inden måneden slutter, skal du udfylde og indsende dit dagpengekort. Du skal på dagpengekortet oplyse om dine arbejdstimer, sygdom ferie osv., som du allerede har haft i den pågældende måned, og hvad du forventer at have af aktiviteter for resten af måneden. Det er vigtigt, at du indsender dagpengekortet hver måned, også selvom der ikke er ændringer i dine aktiviteter. Du finder dagpengekortet på ”Mit CA”, hvor der også er en videoguide til hvordan du udfylder det.

Som ledig har du ret til 3.848 timer med dagpenge, som du skal bruge inden for en periode på tre år. De 3.848 timer svarer til dagpenge på fuld tid i to år.

Læs mere

Du får en ny 2-årig dagpengeret, når du har haft 1.924 løntimer, eller du har haft arbejde som enten freelancer eller selvstændig i samme omfang. Arbejde, der er mere end tre år gammelt og arbejdstimer fra løntilskud og virksomhedspraktik, tæller ikke med.

Opbruger du din dagpengeret, inden du har genoptjent en ny 2-årig periode (kræver 1924 arbejdstimer), har du mulighed for at forlænge din dagpengeperiode med de eventuelle arbejdstimer, du har haft, siden du sidst optjente retten til dagpenge.

Har du haft arbejde som lønmodtager, siden du sidst fik en 2-årig dagpengeret, kan du veksle arbejdstimerne til dagpenge i forholdet 1:2.

Din dagpengeret forlænges altså med 2 timer, for hver times arbejde du har haft, siden du sidst optjente retten til dagpenge.

Læs mere

Har du inden for de seneste 8 år modtaget dagpenge i sammenlagt 4 år, bliver din dagpengeret reduceret med en måned. Du vil derfor have 160,33 timers færre timer tilbage af din ret til dagpenge.

Hver 4. måned er karensmåned. Vi skal trække dig for et beløb, der svarer til en dags dagpenge, hvis du ikke har arbejdet mere end 148 timer i en 4 måneders perioden. Din første karensperiode begynder fra den 1. i den måned, hvor du begynder at få udbetalt dagpenge.

På www.jobnet.dk kan du via ”Min Side / ”Mine dagpenge” få digital adgang til flere oplysninger om dine dagpenge og din dagpengeret. Oplysningerne bliver løbende opdateret. Du vil f.eks. kunne se, hvor mange arbejdstimer du har haft, som du kan bruge til en ny dagpengeret eller til at forlænge din dagpengeperiode med, hvis det bliver aktuelt. Du vil også kunne se, hvor mange timer du skal nå at arbejde, for at undgå at blive trukket for en karensdag, og du vil løbende kunne holde øje med, hvor mange timer du har brugt af din dagpengeret, og hvor mange timer du har tilbage.

Din jobsøgning

Vi vil fortsat gerne kunne udbetale dig dagpenge, derfor har vi samlet vigtige informationer om din jobsøgning, som du skal kende til, når du modtager dagpenge.

For at vi kan udbetale dagpenge til dig hver måned, skal du være aktiv jobsøgende fra første dag, du er ledig.

Det betyder, at du hver uge (allerede fra første uge) skal udfylde din joblog på jobnet.dk. En joblog er et digitalt skema, hvor du registrerer dine jobsøgninger. Hver registreret jobsøgning hedder en log. Jobloggen er dokumentation af din jobsøgning for dig selv, a-kassen og jobcentret.

Du skal ikke joblogge de uger, du f.eks. har holdt ferie eller meldt sygdom hele ugen – eller hvis du har haft fuldtidsarbejde.

Det er kun dine registreringer i jobloggen, der tæller med, når vi skal vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Vær opmærksom på, at hvis du registrerer deltidsstillinger, tæller de ikke med.

Hvis der mangler nogle informationer, får du en mail fra vores kontorrobot ugen efter og/eller ved månedsskift, hvis jobloggen ikke er fyldestgørende. Vi kan nemlig kun udbetale dig dagpenge, hvis du har:

 • søgt og registreret mindst to fuldtidsjob om ugen i Danmark, heraf mindst en opslået stilling.
 • registreret disse i perioden mandag til søndag hver uge – allerede fra første uge.
 • uploadet CV eller ansøgning på minimum to af de stillinger, du har søgt hver måned.
 • har uploadet CV og ansøgning på en stilling du har søgt senest to dage før dit velkomstmøde med CA.

Imens du søger dagpenge, kan der være forskellige situationer, hvor der opstår tvivl om din rådighed, som vi vil tale med dig om. Det kan f.eks. være, at du:

 • ikke søger job som aftalt.
 • opsiger et fuldtidsjob for at arbejde deltid.
 • har været syg meget længe.

Disse situationer kan påvirke din udbetaling af dagpenge i en kortere eller længere periode. Kontakt derfor altid CA, så vi undgår, at der opstår tvivl om, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Derudover skal du være opmærksom på, at du kan få 111 timers effektiv karantæne for selvforskyldt ledighed, hvis du:

 • opsiger et arbejde, uanset om det er deltids- eller fuldtidsjob. Det gælder også, hvis du selv er skyld i, at du bliver sagt op
 • accepterer et for kort opsigelsesvarsel, uanset om det er et fuldtids- eller deltidsjob.
 • afslår et formidlet arbejde.
 • afslår eller afbryder et tilbud om aktivering eller omskoling.

Bliver du selvforskyldt ledig to gange indenfor 12 måneder, mister du helt din dagpengeret.

Har du mistet dagpengeretten, kan du først få ret til dagpenge igen, når det dokumenteres, at du har haft mindst 300 timers lønarbejde indenfor en periode på 3 måneder.

Eksempel

Hvis du selv har sagt dit arbejde op, får du 111 timers karantæne for selvforskyldt ledighed, med det samme du melder dig ledig.

Henviser Jobcentret dig måneden efter til et job, som du afslår, vil du være selvforskyldt ledig to gange indenfor 12 måneder. Det betyder, at du helt mister din ret til dagpenge, indtil du har haft mindst 300 timers ordinært arbejde inden for 3 måneder

Det samme gælder, hvis du glemmer at møde op første dag i et aktiveringstilbud.

Det er jobcentrene, der står for beskæftigelsesindsatsen. Indsatsen består f. eks. af virksomhedspraktik og løntilskud, samtaler, opkvalificering eller andre former for opfølgning. Jobcentrene kan give dig aktiveringstilbud, som du har pligt til at deltage i med det samme, du er blevet ledig. Det er først når du sammenlagt har været ledig i 6 måneder, at du både har ret og pligt til at blive aktiveret. Du har ret til mindst et aktiveringstilbud af minimum 14 dages varighed.

Aktivering kan være:

 • Virksomhedspraktik i 4 uger.
 • Offentlig løntilskud i max 4 måneder.
 • Privat løntilskud i max 6 måneder.
 • Jobrotation i max 6 måneder.

Du kan først komme i løntilskud efter 6 måneder samlet ledighed. Det gælder dog f.eks. ikke, hvis du er fyldt 50 år eller enlig forsørger, hvor du kan få løntilskud fra første ledighedsdag.

Pålagt jobsøgning og henvisning til job

Jobcentret kan også pålægge dig at søge konkrete job, og de kan henvise dig til job, som en arbejdsgiver har bedt jobcentret om henvisning af ledige til.

Søger du ikke de job du er blevet pålagt, vil vi få besked om, at der er tvivl om din rådighed, og så risikerer du at miste din ret til dagpenge.

Afslår du et henvist arbejde, eller er du via dine handlinger skyld i, at du ikke får jobbet, får du 111 timers karantæne (svarer til tre uger) for selvforskyldt ledighed. Er det anden gang indenfor 12 måneder, at du skal have karantæne for selvforskyldt ledig, mister du helt dagpengeretten.

Har du mistet dagpengeretten, kan du først få ret til dagpenge igen, når det dokumenteres, at du har haft mindst 300 timers lønarbejde indenfor en periode på 3 måneder.

Du skal oplyse om sygdom på jobnet.dk – så får vi det automatisk at vide.

Bliver du syg og ikke i stand til at søge job, skal du på din første sygedag registrere det på jobnet.dk. Ellers får du først udbetalt sygedagpenge fra den dag, du oplyser, du er syg. Husk også i god tid at svare på de henvendelser, du får fra os og eventuelt din kommune i forbindelse med sygdom.

Du bliver automatisk afmeldt jobnet.dk, når du melder dig syg. Derfor skal du sikre dig, at du melder dig ledig igen, den første dag du er rask.

Du skal oplyse om ferie på jobnet.dk – så får vi det automatisk at vide.

Du kan naturligvis altid holde ferie uden dagpenge, du skal blot give besked på jobnet.dk senest 14 dage inden feriens start. Vi opfordrer dig til at give besked om din ferie i så god tid som muligt, så du undgår at møder eller aktivering spænder ben for din ferieplanlægning.

Du kan få udbetalt feriedagpenge, hvis du har optjent dem. Du kan ansøge om feriedagpenge på ”Mit CA”, men husk at gøre det, inden ferien starter.

Når du får arbejde

Det er vigtigt, at skelne mellem om du får fuldtidsarbejde og dermed ikke skal have dagpenge, eller du får et deltidsarbejde og ønsker at få supplerende dagpenge. Vi har beskrevet, hvad der er vigtigt at være opmærksom på i de to forskellige situationer.

Du skal være jobsøgende helt frem til du går i job, eller du afmelder dig som ledig på jobnet.dk. Vær dog opmærksom på, at du kan fritages fra jobsøgning, i op til 6 uger før du starter i arbejde (se mere nedenfor).

Du skal afmelde dig som ledig på jobnet.dk, fra den dato, du starter i arbejde. Du kan sagtens registrere første arbejdsdag frem i tiden. Når du gør dette, bliver du automatisk afmeldt jobnet.dk.

Hvis du starter i arbejde på et andet tidspunkt end den 1. i måneden, vil vi anbefale, at du først afmelder dig den 1. i den efterfølgende måned.

Eksempler

 • Hvis din første arbejdsdag er den 1. juni, skal du afmelde dig denne dag.
 • Er din første arbejdsdag den 15. juni, skal du først afmelde dig den 1. juli.

CA får herefter direkte besked via jobnet.dk om, at du starter i arbejde og har afmeldt dig på jobnet.dk, så du behøver ikke at kontakte os.

Du skal ikke afmelde dig, hvis du starter i virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller deltidsarbejde med supplerende dagpenge.

Skal jeg fortsat søge job og komme til møder?

Når der er mindre end 6 uger, til du starter i arbejde, kan du bede Jobcentret om, at blive omfattet af ordningen ’Mindre intensiv indsats’. Dette kræver som hovedregel, at du kan fremvise en underskrevet kontrakt eller lignende. Når dit jobcenter har godkendt dette, får CA direkte besked og fra dette tidspunkt behøver du ikke længere søge job og dermed naturligvis heller ikke udfylde din joblog. Du skal dog stadig stå til rådighed for et eventuelt arbejde, som dit jobcenter henviser dig til.

Når jobcentret har registreret, at du er omfattet af ordningen ”mindre intensiv indsats” og CA automatisk har fået besked, skal du ikke længere komme til møder med Jobcentret og CA.

Hvad med det sidste dagpengekort?

Du skal indsende dit dagpengekort sidst på måneden som du plejer – også selvom du starter i arbejde i løbet af måneden.

Husk at oplyse om dine arbejdstimer i hele måneden, dvs. også i den del af måneden, hvor du ikke skal modtage dagpenge. Det skyldes, at vi udbetaler dig dagpenge for 160,33 timer, minus de timer du har arbejdet, evt. været syg m.v.

Herefter skal du ikke længere udfylde dagpengekort.

Har du allerede et deltidsarbejde, eller får du arbejde på deltid som lønmodtager, kan du i mange tilfælde få supplerende dagpenge. Vi anbefaler, at du altid kontakter os, inden du begynder arbejde på nedsat tid for at få afklaret, om du opfylder betingelserne for at modtage supplerende dagpenge.

For at få ret til supplerende dagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet på samme måde, som hvis du ikke får supplerende dagpenge. Se betingelserne for at stå til rådighed under punktet ”Forstå dagpengereglerne”.

Har du et opsigelsesvarsel i din kontrakt, kan du kun få supplerende dagpenge, hvis din arbejdsgiver udfylder en frigørelsesattest. Vi skal have modtaget den inden fem uger efter den første dag i din ansættelse, eller fra du melder dig ledig. Frigørelsesattesten giver dig mulighed for at fratræde med dags varsel, hvis du bliver tilbudt en stilling med et højere timetal. Du kan være omfattet af et opsigelsesvarsel, selvom det ikke står i din kontrakt. Det er du for eksempel, hvis du arbejder inden for et område, hvor der er en overenskomst med opsigelsesvarsler.

Læs mere