Crowdfunding - fra småprojekter til selskabsfinansiering

Af Regina M. Andersen og Kristine S. Holck-Andersen, Advokat og Advokatfuldmægtig, Bech-Bruun

Hvad er crowdfunding, hvem er det relevant for, og hvordan kan det bruges?

Hvad er crowdfunding?

Crowdfunding er en finansieringsform, hvor kilden til finansiering er den bredere befolkning, “crowden”. Konceptet bygger på idéen om, at en lang række bidrag fra crowden tilsammen kan gøre en forskel. I princippet kan hvem som helst crowdfunde, og hvad som helst kan crowdfundes.

Oprindeligt startede crowdfunding som en måde, hvorved musikere eller kunstnere kunne søge finansiering fra deres netværk til for eksempel indspilningen af et album eller opsætningen af en udstilling. Konceptet har udviklet sig og omfatter nu alt fra sociale og kulturelle tiltag til mere investeringsbaseredetiltag. Bidragene, der ydes gennem crowdfunding, kan dermed både stamme fra privatpersoner, der synes, at det er sjovt at investere 100 kroner hist og her, fra bevidste forbrugere, der ønsker at støtte en specifik sag, og fra mere professionelle investorer, der ønsker at lave en god investering. Crowdfunding benyttes således i dag både af musikere, personer, der ønsker finansiering til at åbne en café i nærområdet, iværksættere, der har behov for finansiering til at udvikle et nyt produkt og af selskaber, der vil rejse kapital.

Finansiering er imidlertid ikke det eneste formål med crowdfunding. Crowdfunding er også med til at sprede budskabet om en idé, et projekt eller en virksomhed til et stort netværk af potentielle bidragsydere, kunder eller fremtidige investorer. I den forbindlese spiller internettet og de sociale medier en væsentlig rolle. Det er nemlig herigennem, at opfordringen til at crowdfunde bliver spredt. Typisk sker selve crowfundingen gennem en "corwdfundingplatform".

Der findes særlige fire hovedformer for crowdfunding: "donationscrowdfunding", "rewardcrowdfunding", "lånecrowdfunding" og "equitycrowdfunding" . Nedenfor ses et skema over der fire crowdfuningtypers kompleksitet og kendetegn.

Donationscrowdfunding

Donationscrowdfuding er den mest simple af de fire crowdfundingtyper. Ved denne type crowdfunding rejses der penge fra crowden, og de bidrag, der ydes, er donationer. Bidragsyderne får altså ikke noget til gengæld for deres bidrag.

For alle typer af crowdfunding er det nødvendigt, at der er et element, der kan motivere crowden til at ville donere, bidrage eller investere. Crowden vil ikke donere penge til hvad som helst. Ved donationscrowdfunding er den motiverende faktor derfor typisk et specifikt projekt eller formål af velgørende eller social karakter. For hvis pengene går til et godt formål som for eksempel til finansiering af et herberg for hjemløse eller til finansiering af en lektiecafé i lokalområdet, er sandsynligheden for, at der kan rejses penge, større.

Donationscrowdfunding kan således bruges til at rejse kapital, men det har også den fordel, at det kan være med til at skabe opmærksomhed omkring en bestemt sag eller begivenhed.
Hvis man påtænker at lave donationscrow-dfunding i Danmark, skal man huske at anmelde indsamlingen til Indsamlingsnævnet. Der vil ligeledes skulle udarbejdes et regnskab efter indsamlingen.

Rewardcrowdfunding

Rewardcrowdfunding adskiller sig fra donati- onscrowdfunding ved, at crowden modtager en belønning, “reward”, for deres bidrag.

Personer eller selskaber, der har behov for kapital til eksempelvis udviklingen af et nyt produkt eller projekt, kan via rewardcrowdfunding søge den ønskede finansiering fra “crowden” mod udveksling af en reward. Rewarden kan være alt fra et personligt takkekort til et nyt produkt. Ofte er rewarden første udgave af det produkt, som selskabet ønsker finansiering til at udvikle. Incitamentet for bidragsyderne vil således typisk være, at de får mulighed for at modtage produktet, før det kan købes på markedet. Rewardcrowdfunding er populært. De ting, der har stor succes med crowdfunding, er blandt andet elektroniske spil, nye produkter og sjove gad- gets. For eksempel har “the Coolest Cooler”, som er en køleboks, der udover køleelementet også indeholder en blender, en isknuser og højtalere, rejst over 13 millioner dollars gennem crowdfunding.

Meget mere end finansiering

Hovedformålet med rewardcrowdfunding er typisk at rejse kapital til finansiering af et projekt eller produkt, men det indeholder også et markedsføringselement. Selskaber, der benytter rewardcrowdfunding, bliver gennem internettet og de sociale medier eksponeret for en kommende potentiel kundekreds. Dermed får de etableret et kendskab til deres virksom- hed og deres produkt, og samtidig kan de få værdifuld viden om, hvordan markedet vil tage imod deres produkt eller idé.

Hvem er rewardcrowdfunding relevant for?

Alle typer af selskaber kan benytte sig af rewardcrowdfunding, da der ikke er noget krav om, hvad rewarden skal være. Man skal dog holde sig for øje, at selskaberne skal opnå finansiering fra crowden, som typisk er privatpersoner, der forventer noget for deres bidrag. Rewarden skal altså være attraktiv for bidragsyderne og kunne motivere dem til at bidrage. Af denne grund henvender reward- crowdfunding sig primært til iværksættere, der står for udvikling af produkter, som crowden gerne vil finansiere og have et eksemplar af, eller til selskaber, der arrangerer begivenheder, som crowden vil kunne deltage i.

Lånecrowdfunding

Lånecrowdfunding henvender sig til selskaber, der har behov for kapital. Denne type crowdfunding er, som navnet antyder, opbygget omkring et låneforhold. Selskaber kan via lånecrowdfunding ansøge om at optage lån fra investorer, der både kan være private eller professionelle. Som modydelse for deres udlån får investorerne et renteafkast.

Lånene kan være af forskellig størrelse og varighed og være underlagt forskellige lånevilkår og rentesatser, og nogle kræver endvidere, at der stilles sikkerhed eller kaution for låntageren, men princippet er det samme: Lånecrowdfunding gør det muligt for selskaber at optage lån udenom bankerne direkte fra potentielle investorer. Det kan således være et alternativ til banklån og for nogle selskaber muligvis den eneste mulighed for at få fremmedkapital.

Hvem kan benytte lånecrowdfunding i Danmark?

Som det er tilfældet med rewardcrowdfunding, kan alle typer af selskaber benytte sig af lånecrowdfunding. Dog skal virksomheden være kreditværdig. Typisk sikres dette ved, at de crowdfundingplatforme, der udbyder lånecrowdfunding, foretager et kredittjek af virksomheden, inden den kan begynde at optage lån over crowdfundingplatformen.

Lånecrowdfunding adskiller sig således fra rewardcrowdfunding ved at være en længere- varende investeringsmulighed for investorer. Imidlertid er den også mere uhåndgribelig, da investorerne ikke får en reward, men derimod på sigt et renteafkast. For selskaberne er det en finansieringskilde og samtidig en måde at tiltrække opmærksomhed på. Et alternativ til denne crowdfundingtype er equitycrowdfunding.

Equitycrowdfunding

Equitycrowdfunding er den mest avancerede af de fire crowdfundingtyper. Den henvender sig til kapitalsøgende selskaber, der ønsker at rejse egenkapital ved at udbyde ejerandele online og direkte til investorer. Ved equitycrowdfunding har potentielle investorer mulighed for at investere risikovillig kapital i selskaberne. Som modydelse for deres investering får investorerne en ejerandel i selskaberne og et eventuelt økonomisk afkast.

Hvem kan benytte equitycrowdfunding i Danmark?

Det er ikke alle selskabstyper i Danmark, der kan benytte sig af equitycrowdfunding. Ejerandele, der udbydes gennem en crowdfundingplatform, anses som et udbud til offentligheden. Eftersom aktieselskaber er den eneste type selskab i Danmark, der må udbyde ejerandele til offentligheden, betyder dette, at andre selskabsformer, herunder anparts­selskaber og iværksætterselskaber, er afskåret fra at benytte equitycrowdfunding.

På nuværende tidspunkt er equitycrowdfunding således forbeholdt aktieselskaber og kan anvendes både i forbindelse med stiftelse og ved efterfølgende kapitalforhøjelse i selskabet.

Equitycrowdfunding i praksis

Equitycrowdfunding bygger således på et koncept om udbud af unoterede aktier direkte fra udsteder til investor via en crowdfundingplatform.

Udbud af aktier sker enten ved stiftelsen af selskabet eller på grundlag af en kapitalfor- højelse i selskabet, således at investorerne investerer ved at tegne nye aktier i selskabet. Typisk er der ikke noget sekundært marked for handel med de tegnede aktier, så investorerne vil reelt først have mulighed for at realisere investeringen eller afhænde aktierne ved en likvidation af selskabet, ved et salg, eller i det tilfælde at selskabet bliver en succes, ved en eventuel børsnotering.

Equitycrowdfunding er udbredt i mange EU-medlemsstater, herunder Sverige, Stor-britannien, Tyskland, Italien og Frankrig, ligesom det er en hurtigt ekspanderende finansieringsform i USA. Der er taget tiltag  i retning mod udbredelsen af equitycrowdfunding i Danmark.

Opsummering

Hensigten med crowdfunding kan som beskrevet være mangeartet. De forskellige crowdfundingtyper har dog alle det samme grundlæggende formål: At rejse kapital. Både selskaber og personer kan have behov for kapital, så det er en finansieringsform, der kan anvendes bredt – kun fantasien sætter grænser.

Crowdfunding kan være med til at fremme iværksætteri, innovation, forskning og udvikling og vil kunne bidrage til vækst i samfundet.

De danske lovgivere har endnu ikke forholdt sig konkret til reguleringen af crowdfunding. Der er imidlertid blevet fremsat et forslag til folketingsbeslutning om indførsel af ny finan- sieringsform (crowdfunding) for iværksættere og SMV’er , og regeringen har i sin vækstplan for 2014 angivet, at de vil undersøge muligheden for yderligere at fremme aktiviteten i iværksættersegmentet gennem crowdfunding . Endvidere er “Dansk Crowdfunding Forening” blevet stiftet i indeværende år, hvis formål er at fremme viden, netværk og rammevilkår for crowdfunding i Danmark.

Figur: Kompleksitet i Crowd Funding-modeller

Decorative

Kristine S. Holck-Andersen er advokatfuldmægtig i advokatfirmaet Bech-Bruuns afdeling for Børs og Finans og har skrevet speciale om equity crowdfunding.

Decorative

Regina M. Andersen er advokat og partner i advokatfirmaet Bech-Bruuns afdeling for Børs og Finans og beskæftiger sig med selskabs- og kapitalmarkedsret samt regulatoriske forhold og crowdfunding. Herudover deltager Regina M. Andersen i bestyrelsen for Danish Crowdfunding Forening.