Dagpengeret - hvor længe og hvor meget?

Du kan få dagpenge i op til to år fra CA, hvis du bliver ledig – og hvis du i øvrigt har ret til dagpenge og er til rådighed for arbejdsmarkedet.

(Læs mere om de nye regler, der gælder fra 1. juli 2017 her)

Som nyledig med dagpengeret får du ret til dagpenge i en samlet dagpengeperiode på to år. Dagpengeperioden er en slags klippekort med 104 klip, et for hver uge i de to år. Klippekortet kan bruges i tre år - herefter er det forældet. Klippekortets gyldighed kan dog forlænges i visse situationer. For eksempel i uger, hvor du har fået udbetalt barselsdagpenge, eller i perioder hvor du har været syg i mere end seks uger.  

Fra 2. januar 2017, får du dog også mulighed for at forlænge din dagpengeperiode med op til 1 år, hvis du har opbrugt din 2-årige dagpengeret, men ikke har haft arbejdstimer nok til en fuld genoptjening. Har du haft arbejde som lønmodtager på fuldtid eller deltid, mens du har haft din nuværende dagpengeret, kan du veksle arbejdstimerne til dagpenge i forholdet 1:2. Din dagpengeret forlænges altså med 2 timer, for hver times arbejde du har haft, siden du sidst fik en dagpengeret. I perioden frem til d. 30. juni 2017 omregner vi timerne til uger, og du skal have haft mindst 9,25 timer, for at du kan få forlænget din dagpengeperiode. Kravet på de 9,25 timer falder bort d. 1. juli 2017, og så kan du bruge alle timerne.

Bruger du timerne til at forlænge din dagpengeret, kan du ikke også bruge dem til at optjene en ny dagpengeret.

Der udbetales dagpenge for mandag til fredag. Du bruger et klip af klippekortet for hver uge, du modtager dagpenge eller feriedagpenge. Du bruger også et klip for hver uge du er syg. Hvis du er syg i mere end seks uger, bruger du dog ikke klip i den del af perioden, der er over seks uger. 

Du bruger klip, uanset om du får udbetalt ydelser for en dag eller fem dage. Du bruger også af klippekortet, hvis du er i arbejde med løntilskud , selvom du ikke får udbetalt dagpenge i perioden med løntilskud. 

Gå til: Dagpenge som lønmodtager - Dagpenge som dimittend - Dagpenge som selvstændig

Dagpenge som lønmodtager

For at få ret til dagpenge som lønmodtager, skal du (frem til d. 30. juni 2017):

  • have været betalende medlem af en a-kasse i mindst et år,
  • og i den periode have haft 1.924 arbejdstimer, hvis du er fuldtidsforsikret (svarer til et års fuldtidsbeskæftigelse) og 1.258 arbejdstimer, hvis du er deltidsforsikret.

Timerne behøver ikke være optjent i et enkelt arbejdsforhold, men de skal ligge 

  • i den periode, hvor du har været betalende medlem og
  • inden for de seneste tre år.

Læs nærmere her om de regler der gælder fra d. 1. juli 2017 


Din dagpengesats som lønmodtager

Som lønmodtager kan du i princippet få 90 % af din tidligere løn i dagpenge. Men dagpengesatsen kan maks. være 849,- kr./dag, hvilket svarer til et gennemsnit på 18.395,- kr./md. (før skat).  Har du haft en månedsløn på 22.216,- kr./md eller derover, får du den maksimale sats.

Bemærk: Da dagpenge udbetales i perioder af enten 4 eller 5 uger, vil den månedlige udbetaling normalt være højere eller lavere.

Bliver du ledig før d. 1. juli 2017, beregner vi din dagpengesats ud fra din løn i de tre sidste måneder i jobbet (12 uger, hvis du har været uge- eller 14-dagslønnet). Arbejdet skal have varet mindst 3 måneder/12 uger, og din arbejdstid skal have været mindst 2/3 af fuld tid. Det vil sige mindst 24,67 timer per uge.

Vi kan dog ikke beregne en ny dagpengesats,

  • hvis du har fået beregnet en dagpengesats inden for det seneste år, 
  • hvis du har været i job med løntilskud, 
  • hvis du har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i en kortere periode end tre hele regnskabsår, eller
  • hvis du har deltaget i en SU-berettigende uddannelse sideløbende med din beskæftigelse.

Læs nærmere her om de regler der gælder fra d. 1. juli 2017 


Dagpenge som nyuddannet

Hvis du er optaget i CA som nyuddannet senest 14 dage efter, at du har afsluttet uddannelsen, har du ret til dagpenge allerede 1 måned efter uddannelsens afslutning. Du kan dog få ret til dagpenge allerede dagen efter du afslutter din uddannelse, hvis du under uddannelsen har været studiemedlem af en a-kasse i mindst et år inden uddannelsens afslutning.

Dagpengesatsen for dimittender ligger fast på 82 % af den maksimale dagpengesats. Det svarer til 696,- kr./dag (15.080,- kr. i gennemsnit for forsørgere og607,- kr./dag for ikke-forsørgere (i gennemsnit13.152,- kr.).

Bemærk: Da dagpenge udbetales i perioder af enten 4 eller 5 uger, vil den månedlige udbetaling normalt være højere eller lavere.

Beregning af ny dagpengesats

Tidligst 6 måneder efter din ret til dagpenge er indtrådt, kan du få beregnet en dagpengesats efter samme principper som ved beregning af lønmodtagernes dagpengesats. Vi kan kun beregne din dagpengesats ud fra arbejdstimer, som du har haft efter du afsluttede din uddannelse. 

Særligt for dig under 25 år, som ikke har en uddannelse

Hvis du er under 25 år, og du ikke har afsluttet en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse af mindst 1½ års varighed, skal du have mindst 3.848 timer lønarbejde (to år på fuld tid) inden for de seneste tre år, for at kunne få dagpenge på almindelige vilkår. Hvis du ikke opfylder betingelsen, kan du kun få udbetalt 50 % af den maksimale dagpengesats (425 kroner per dag i 2017 tal) fra din 26. ledighedsuge til din 104. ledighedsuge.


Dagpenge som selvstændig

Hvis du bliver ledig efter at have drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i mindst tre år, skal din dagpengesats beregnes på baggrund af virksomhedens skattepligtige overskud. Du kan vælge de to bedste år inden for de sidste fem år som grundlag for beregningen. Kun år, hvor du var medlem af en a-kasse ved årets udgang, kan bruges.

Det gennemsnitlige, årlige skattepligtige overskud omregner vi til en daglig indtjening. Din dagpengesats er 90 % af dette beløb, dog maksimalt i gennemsnit 849,- kr./dag.

Maksimal dagpengesats for selvstændige

Hvis du i de valgte år har haft et gennemsnitligt, årligt skattepligtigt overskud på 266.600 kr. eller mere, vil du have ret til den maksimale dagpengesats, hvis virksomheden var en enkeltmandsvirksomhed. Hvis din ægtefælle også har deltaget i driften af virksomheden som sin hovedbeskæftigelse, skal det gennemsnitlige, årlige overskud være på 533.200 kr. eller mere, før du vil få den maksimale dagpengesats.

Mindstesats for selvstændige

Hvis du har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i de sidste tre år, før du blev ledig, kan du i stedet vælge at få udbetalt dagpenge med den såkaldte 'mindstesats'. Mindstesatsen er en fast sats på 82 % af den maksimale dagpengesats, 607,- kr./dag. Ved væsentligt omfang forstås, at dit arbejde i virksomheden kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer om ugen. Du må maksimalt have været fraværende fra virksomheden i alt seks måneder i de tre år, og fraværet skal skyldes barsel, sygdom eller uddannelse.

Det vil være en fordel for dig at vælge mindstesatsen, hvis det gennemsnitlige, skattepligtige overskud i din virksomhed har været på 218.500 kr. eller mindre.

Hvis du ikke har drevet selvstændig virksomhed i mindst tre år, skal din dagpengesats normalt beregnes på baggrund af din tidligere lønindtægt. Hvis du fik udbetalt dagpenge inden, du startede selvstændig virksomhed, vil du få udbetalt dagpenge med den sats, du sidst fik udbetalt.

Er din selvstændige virksomhed ophørt?

For at kunne få dagpenge efter selvstændig virksomhed, skal virksomheden være endeligt ophørt.

Læs om særlige regler om ophør af selvstændig virksomhed

Få overblik over CA's tilbud og de særlige regler omkring dagpenge og selvstændig virksomhed.

 

Overblik for selvstændige

Få overblik over CA's tilbud og de særlige regler omkring dagpenge og selvstændig virksomhed.

Selvstændig eller lønmodtager ?

I nogle tilfælde kan der være tvivl om, hvorvidt man er selvstændig eller lønmodtager - og dermed hvilke krav man skal opfylde for at være dagpengeberettiget. Fx hvis du arbejder som freelancer eller honorarlønnet konsulent.

Læs mere om, hvornår du er selvstændig og hvornår du er lønmodtager. 

Ydelser og satser

Tjek dagpenge og ydelsessatser her