Deltidsarbejde og supplerende dagpenge

Hvis du har deltidsarbejde eller i en kortere periode, mens du er ledig har du mulighed for at få supplerende dagpenge.

Dine arbejdstimer kan du desuden bruge til at forlænge din ret til dagpenge, hvis din 2-årige dagpengeret udløber. Her kan du læse mere om optjening af retten til dagpenge efter de nye regler.

Hvis du får et arbejde på nedsat tid, har du i de fleste tilfælde mulighed for at få supplerende dagpenge. Der er dog en række betingelser, du skal opfylde. Et eksempel er, at du kun kan få supplerende dagpenge i uger, hvor du har mindst 7,4 ledige timer. Det betyder, at arbejder du mere end 29,6 timer, kan vi ikke udbetale dagpenge for den uge.

Rådighed og supplerende dagpenge

Selv om du har deltidsarbejde, skal du fortsat være til rådighed for arbejdsmarkedet i fuldt sædvanligt omfang, hvis du skal have supplerende dagpenge. Det betyder blandt andet,

  • at du fortsat skal være tilmeldt dit lokale Jobcenter som ledig,
  • at du skal være jobsøgende til fuldtidsarbejde, og
  • at du med dags varsel kunne overtage arbejde formidlet af dit Jobcenter eller anden ekstern aktør.

Modregning for dit arbejde

Hvis du arbejder i en ledighedsperiode, skal vi som hovedregel modregne de timer, som du får løn for, time for time.

Omregning ved ukontrollabelt arbejde

Hvis din arbejdsgiver ikke - eller kun vanskeligt - kan føre kontrol med dit tidsforbrug, skal vi modregne i forhold til din løn. Det betyder, at sidder du for eksempel hjemme og arbejder, kan arbejdsgiveren som hovedregel ikke kontrollere dit tidsforbrug. Derfor betragtes det som ukontrollabelt arbejde i forhold til reglerne for supplerende dagpenge.

Det berører ofte for eksempel freelance-arbejde, provisionslønnede, musikere og foredragsholdere. Det gælder i øvrigt også undervisere, hvis deres arbejdsgiver ikke har en overenskomst, der regulerer omfanget af forberedelsestid per undervisningslektion.

Arbejdstiden bliver i disse tilfælde beregnet ved omregning af indtægten med den såkaldte omregningssats. Omregningssatsen er fra 2. janaur 2017 fastsat til 230,08 kr. Omregningssatsen reguleres én gang årligt i forhold til udviklingen i dagpengesatsen.

I visse tilfælde ved ukontrollabelt arbejde skal der ske fradrag for mindst 7,4 timer per arbejdsdag - det gælder for eksempel ved arbejde som hyrevognschauffør.


Eksempel
Du modtager 2.160 kroner for at skrive en artikel, og arbejdet udføres fra egen bopæl. Vi beregner arbejdstiden på følgende måde:

2.160 kroner /230,08 kroner = 9,4 timer. Du vil derfor få udbetalt dagpenge for 27,6 timer (37-9,4) i ugen, uanset hvor få (eller mange) timer du har brugt på opgaven.


Sådan gør du din arbejdstid kontrollabel

Selvom din arbejdstid ikke kan kontrolleres, kan du undgå omregning af indtægten, hvis dit ansættelsesforhold opfylder en række betingelser, blandt andet om et fastsat timetal i kontrakten. Læs mere om hvordan du gør din arbejdstid kontrollabel.

Fast ansættelse kræver frigørelsesattest

Hvis du indgår en fast aftale om ansættelse på nedsat tid, er du ofte omfattet af et opsigelsesvarsel. Hvis du f.eks. skal give arbejdsgiveren et varsel på 14 dage eller 1 måned, når du siger op, betyder det, at du ikke kan fratræde dit job med dags varsel.

Derfor har du kun ret til supplerende dagpenge, hvis din arbejdsgiver frigør dig fra dit opsigelsesvarsel. Det kan gøres med en frigørelsesattest. Du kan hente frigørelsesattesten her.

Når arbejdsgiveren skriver under på en frigørelsesattest, giver han afkald på dit opsigelsesvarsel, hvis du finder arbejde med en længere arbejdstid, end han/hun kan tilbyde dig. Det betyder, at du kan opsige og fratræde arbejdet med dags varsel - men kun hvis det er for at tiltræde et andet arbejde med en længere arbejdstid.

Send frigørelsesattest inden 5 uger

Du skal sende frigørelsesattesten til os, så vi har modtaget den senest fem uger efter, at ansættelsen er begyndt. Den dag, du starter ansættelsen, tæller med i 5-ugers fristen. Starter du arbejde en onsdag, skal vi således have attesten senest tirsdag fem uger senere. Modtager vi ikke attesten i tide, vil du tidligst kunne få dagpenge fra den dag, vi modtager attesten.

Tidsbegrænsning for supplerende dagpenge

Når du har deltidsarbejde, kan du kun få supplerende dagpenge i en begrænset periode. Dette gælder uanset, om det er en fast ansættelse med frigørelsesattest eller en løs ansættelse - se næste afsnit.

Hvis du starter på et arbejde på nedsat tid, kan du kun få supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger.

Det er kun uger, hvor du får udbetalt supplerende dagpenge, der tæller med i 30 ugers begrænsningen. Uger, hvor du arbejder så mange timer, at du ikke kan få supplerende dagpenge (over 29,6 timer), og uger, hvor du slet ikke arbejder, tæller ikke med.

Hvis du ikke får fuldtidsarbejde, kan du uden at få karantæne sige dit arbejde op, hvis du tidligst fratræder ved udgangen af den 30. uge. Du kan også fortsætte med dit deltidsarbejde uden supplerende dagpenge. Retten til udbetaling af supplerende dagpenge kan du generhverve ved at arbejde mindst 26 uger med mere end 30 timer i hver uge inden for 12 måneder.

Løs ansættelse

Hvis du arbejder som tilkaldevikar, har du 'kun' en løs tilknytning til arbejdsgiver, og du skal derfor ikke bruge en frigørelsesattest. Men du vil stadig være omfattet af tidsbegrænsningen på 30 ugers supplerende dagpenge inden for 104 uger med virkning fra den første uge, du modtager supplerende dagpenge. Der gælder de samme regler som beskrevet i afsnittet 'Tidsbegrænsning' med hensyn til genoptjening af retten til en ny periode med supplerende dagpenge.

Du skal udfylde et skema til oplysning om beskæftigelse.

Arbejdsgivergodtgørelse (G-dage) medfører fradrag

Når du bliver ledig, er arbejdsgiveren forpligtet til at betale arbejdsgivergodtgørelse - også kaldet G-dage - for de 3 første ledige dage. Godtgørelsen svarer til dine dagpenge.

Når du arbejder i et fast ansættelsesforhold på nedsat tid, skal din arbejdsgiver kun udbetale G-dage (1., 2. og 3. ledighedsdag), hvis han/hun opsiger dit ansættelsesforhold.

Er du i et løst ansættelsesforhold, skal din arbejdsgiver udbetale g-dage hver gang, du har arbejdet 74 timer inden for 4 uger - se ovenfor om 'Løs ansættelse'.

Som hovedregel skal arbejdsgiver udbetale G-dage, hvis du arbejder mindst 74 timer inden for 4 uger.

Læs mere om  G-dage