Hvad betyder det for mig, der driver selvstændig virksomhed, hvis jeg stopper virksomheden og anmoder om dagpenge?

Fra 1. oktober 2018 er der nye regler for optjening af dagpengeret og beregning af dagpengesatser for selvstændige. 

Sådan opnår du ret til dagpenge

Fra 1. oktober 2018 optjener du ret til dagpenge ved at sammenlægge al A- og B-indkomst samt overskud i selvstændig virksomhed.

Trin 1: Du kan få dagpenge, hvis du har haft en samlet indtægt på mindst 228.438 kroner (2018 niveau) inden for de seneste 3 år fra selvstændig virksomhed og lønmodtagerarbejde. Vi opgør din indtægt på månedsbasis, og du kan højst medtage 19.029 kr. pr. måned (2018 niveau). For indtægt fra selvstændig virksomhed opgøres din månedsindtægt ved at fordele årets overskud ligeligt på de 12 måneder regnskabsåret dækker. 

Trin 2: Kan du ikke opfylde dette krav, kan du alligevel få ret til dagpenge, hvis du indenfor de sidste 5 år har haft en samlet indtægt på mindst 228.438 kr. (2018 niveau). Det er i dette tilfælde udelukkende din indtægt fra selvstændig virksomhed, der kan medtages. 

3 og 5 års opgørelsesperioderne kan eventuelt forlænges med perioder, hvor du har været syg, på barsel eller lign. Det er kun indtægter i en periode, hvor du har været medlem af en a-kasse, der kan medtages.

Sådan beregner vi din sats

Har du optjent din ret til dagpenge via trin 1-modellen, beregnes din sats ud fra din samlede indtægt i dine bedste 12 måneder indenfor de sidste 24 måneder forud for din ledighed. Al A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig B-indkomst medregnes sammen med dit overskud fra din selvstændige virksomhed. For at få den maksimale sats, skal du have haft en indkomst på 22.504 kr. i gennemsnit pr. måned (2018 niveau). 

Har du fået ret til dagpenge på baggrund af undtagelsesreglen (trin 2), vil din sats i stedet beregnes som et gennemsnit af de 2 år med det højeste skattemæssige overskud indenfor de seneste 5 afsluttede indkomstår forud din ledighed. Denne regel bruges ikke, hvis du har optjent ret til dagpenge indenfor 3 års perioden (trin 1).

Du skal være opmærksom på: 

  • at den såkaldte mindstesats bortfalder d. 1. oktober 2018 og
  • at indtægt der har været brugt til at beregne en sats til dig tidligere, ikke kan bruges til beregning af en ny sats

 

Sådan anses du for ophørt med din virksomhed

Fra 1. oktober 2018 bliver det nemmere at ophøre med en selvstændig virksomhed og opnå ret til dagpenge:

Ophørsbevis

Du anses som ophørt, når din virksomhed er registreret som ophørt i Det Centrale Virksomhedsregister og du har fremlagt et såkaldt ophørsbevis fra Erhvervsstyrelsen.

Tro- og loveerklæring

Kan du ikke fremlægge et ophørsbevis, fordi din virksomhed endnu ikke er fuldt ud afviklet, kan du anses som ophørt, når vi har modtaget en tro- og love erklæring fra dig om, at virksomheden ikke drives videre.

De timer du bruger på at afvikle virksomheden medfører fradrag i dine dagpenge. Du skal indenfor 6 måneder dokumentere, at virksomheden er ophørt – kan du ikke det, kan du først modtage dagpenge igen, fra den dag du indsender et ophørsbevis eller lign.

Omdannelse af et selskab til holdingselskab

Kan du dokumentere, at der ikke længere er erhvervsmæssige aktiviteter i din virksomhed, kan du anses som ophørt, når du har ændret virksomhedens formålsparagraf til formueforvaltning og indsendt dokumentation for dette fra Erhvervsstyrelsen.

Konkurs / Tvangsauktion

Du anses for ophørt, hvis din virksomhed er gået konkurs eller er solgt på tvangsauktion. 

Bortforpagtning/udlejning

Har du bortforpagtet eller udlejet din virksomhed gensidigt uopsigeligt i mindst 3 år, anses du for ophørt. 

Din virksomhed drives videre af din ægtefælle 

Har du været medarbejdende ægtefælle, anses du for ophørt, når du på tro og love erklærer, at du er udtrådt af din ægtefælles virksomhed.

Din virksomhed drives videre af dine medejere

Du anses som ophørt, når du udtræder som medejer af en virksomhed, og det er registreret hos Erhvervsstyrelsen, at du ikke længere er ejer. 

Er du stadig medejer, kan du anses for ophørt, når du kan fremlægge et registreringsbevis fra SKAT på en ændring i virksomhedens ejerforhold, hvoraf fremgår, at du ikke længere har afgørende indflydelse i selskabet. Afgørende indflydelse har du hvis du f.eks ejer mindst 50% af selskabskapitalen eller har en bestemmende andel af stemmerne i selskabet. Ændringen i ejerforholdet skal være registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Du kan først få ret til dagpenge efter en venteperiode (tidligere kaldet karens for selvstændige)

Ophører du med en selvstændig hovedbeskæftigelse kan du først få dagpenge efter en såkaldt venteperiode. Venteperioden løber altid fra dagen efter du har dokumenteret, at din virksomhed er ophørt. 

Venteperioden er som hovedregel på 3 uger, men kan også være 1 uge, hvis dit ophør skyldes konkurs eller tvangsauktion. Er du ophørt via en tro- og love erklæring er venteperioden 2 måneder. Indsender du et ophørsbevis til os inden de 2 måneder er gået, har du ret til dagpenge dagen efter, men der skal dog altid været gået mindst 3 uger fra den dag, vi modtog din tro- og loveerklæring.

 

Din ret til at starte ny virksomhed begrænses

Jobsøgningsperiode

Som noget nyt indføres der fra 1. oktober 2018 en såkaldt ”jobsøgningsperiode” på 6 måneder fra ophøret med din hovedbeskæftigelse. 

I denne periode har du ikke ret til dagpenge, hvis du starter en ny virksomhed – uanset om det er en hoved- eller en bibeskæftigelse. Gør du det alligevel, er du udelukket fra at modtage dagpenge indtil de 6 måneder er gået.

Jobsøgningsperioden gælder ikke, hvis dit ophør skyldes konkurs eller ophør af selvstændig bibeskæftigelse.

Kun ét ophør pr. dagpengeperiode

Der indføres pr. 1. oktober 2018 en ny regel om, at man kun kan ophøre med drift af selvstændig virksomhed én gang pr. dagpengeperiode. Dog tæller det ophør du har, når du opnår ret til en 2-årige dagpengeperiode, ikke med.

Det betyder, at hvis du starter en ny virksomhed (virksomhed 1) i din dagpengeperiode og lukker denne, så vil du miste din ret til dagpenge ved ophøret af en eventuel ny virksomhed (virksomhed 2). Denne nye regel gælder selvstændig virksomhed, men ikke fritidsbeskæftigelse. 

Denne nye regel gælder selvstændig virksomhed med ikke fritidsbeskæftigelse og formueforvaltning. Læs mere om disse muligheder i den blå boks herunder.

 

Overvej om du i stedet kan starte virksomheden som en fritidsbeskæftigelse

Du skal overveje, om du i stedet skal vælge at starte virksomheden som en fritidsbeskæftigelse. Det kan du gøre, hvis du forventer at have en omsætning på under 50.000 kr. henover 12 måneder, og derfor ikke behøver cvr- og momstilmelde dig. Har du allerede et cvr-nummer, skal du afmelde det.

  • Fordele: Den periode, du kan drive fritidsbeskæftigelse, begrænses ikke til 30 uger, men kan drives, så længe du har lyst. Ophører du med din fritidsbeskæftigelse, vil dette ophør desuden ikke tælle med i forhold til reglerne om, at man kun må ophøre en gang med en virksomhed i dagpengeperioden. Du kan læse mere på denne side i afsnittet "Din ret til at starte ny virksomhed begrænses".
  • Ulemper: Din indtægt kan ikke bruges til at optjene rettigheder i dagpengesystemet.
  • Ændrer sig ikke: Du vil stadig få fradrag i din udbetaling af dagpenge for de timer, du bruger på fritidsbeskæftigelsen.

Overvej om du i stedet kan have virksomhed som formueforvaltning

Du kan have din virksomhed som formueforvaltning, hvis du har formueforvaltende virksomhed, dvs. en virksomhed med udlejning af fast ejendom, handel med egne værdipapirer, passivt ejerskab, eller bortforpagtning, og du i den forbindelse har meget begrænset arbejde i virksomheden. Med meget begrænset menes arbejde i højst 5 timer om måneden. 

  • Fordele: Du kan have din formueforvaltende aktivitet så længe du har lyst – den begrænses nemlig ikke til 30 uger. Der er en regel om, at man kun må ophøre en gang med en virksomhed i dagpengeperioden. Anden gang mister man dagpengeretten! Men ophør med en formueforvaltende aktivitet tæller ikke. Du kan læse mere på denne side i afsnittet "Din ret til at starte ny virksomhed begrænses". Dine arbejdstimer medfører ikke fradrag i dine dagpenge.
  • Ulemper: Din indtægt kan ikke bruges til at optjene rettigheder i dagpengesystemet.