Hvad betyder det for mig, der har deltidsarbejde som lønmodtager og/eller selvstændig?

Jeg modtager dagpenge og har en selvstændig bibeskæftigelse

Din periode begrænses til 30 uger

Som reglerne er frem til 1. oktober 2018, kan du få supplerende dagpenge i op til 78 uger samtidig med, at du har en selvstændig bibeskæftigelse. 

Fra 1. oktober 2018 forsvinder reglen om 78 uger og afløses af en ret til at modtage supplerende dagpenge i 30 uger indenfor 104 uger. De uger, som du har brugt forud for 1. oktober 2018, regnes ikke med. 

Så selvom du f.eks. har brugt 70 uger af dine oprindelige 78 uger, vil du alligevel få 30 nye uger. Du får også 30 nye uger med supplerende dagpenge, selvom du har brugt alle dine 78 uger og derfor ikke længere modtager dagpenge.

Din ret til supplerende dagpenge vil udløbe, når du inden for de sidste 104 uger har haft virksomhed eller deltidsarbejde som lønmodtager i 30 uger. 

Uger brugt i din virksomhed før 1. oktober 2018 tæller som sagt ikke med.

Når din ret til supplerende dagpenge udløber, skal du vælge imellem at lukke din virksomhed eller drive den videre uden samtidig at modtage dagpenge. Hvis du vælger at lukke din virksomhed, skal du være opmærksom på, at du ikke vil kunne få dagpenge anden gang du lukker en virksomhed, med mindre du har optjent en ny 2-årig ret til dagpenge inden anden lukning. Du kan læse mere om de overvejelser, du skal gøre, hvis du lukker din virksomhed på denne side under afsnittet "Din ret til at starte ny virksomhed begrænses"

NB: Hvis du har uger med lønarbejde på deltid og supplerende dagpenge, tæller de også med i 30-ugersbegrænsningen, uanset om de ligger før eller efter 1. oktober 2018. 

Har du f.eks. inden 1. oktober 2018 modtaget dagpenge i 20 uger, hvor du samtidig har haft lønmodtagerarbejde, vil du fra 1. oktober 2018 kun have ret til 10 uger med din selvstændige virksomhed eller med deltidsarbejde. Har du allerede brugt alle dine 30 uger med ret til supplerende dagpenge som lønmodtager, bliver du nødt til at lukke din selvstændige virksomhed, hvis du fortsat ønsker at modtage dagpenge. Læs mere om, hvordan du forbruger af de 30 uger i afsnittet "Disse uger tæller med i din ret til 30 uger". 

Bedre muligheder for at drive selvstændig bibeskæftigelse fra 1. oktober 2018

Selvom perioden, hvor du kan få dagpenge som selvstændig, bliver skåret ned til 30 uger, er der også lempelser fra 1. oktober 2018: 

 • Du må arbejde med den selvstændige bibeskæftigelse på alle tider af døgnet, altså også inden for almindelig kontortid. Du må godt arbejde på fuld tid i din selvstændige virksomhed i en periode og bagefter bede om supplerende dagpenge igen. Det gælder indtil du eventuelt har genoptjent ret til en ny 2-årig dagpengeret. Læs mere om reglerne ved genoptjening af dagpengeretten her.
   
 • Udløber 30-ugers-perioden, har du mulighed for at forlænge perioden, hvor du får supplerende dagpenge, med op til 12 uger. Læs mere om betingelserne for forlængelse i afsnittet " Jeg modtager dagpenge og har et deltidsarbejde" – vær opmærksom på, at de også gælder for selvstændig bibeskæftigelse 
   
 • Din indtægt kan bruges til optjening af en ny dagpengeret og til beregning af dagpengesats
   
 • Du kan under visse omstændigheder omdanne din virksomhed til en såkaldt fritidsbeskæftigelse eller til formueforvaltning. I det tilfælde vil de timer, du bruger, stadig give fradrag i dine dagpenge, men de kan ikke bruges til at optjene en ny dagpengeret. Til gengæld er du ikke længere begrænset af de 30 uger, så du kan fortsætte så længe, du har lyst. Her kan du læse mere om fritidsbeskæftigelse og formueforvaltning

Det er stadig en grundlæggende forudsætning for at kunne få dagpenge, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet, blandt andet ved at søge fuldtidsarbejde som lønmodtager og kunne overtage lønmodtagerarbejde med dags varsel. 

Du skal altså stadig joblogge og komme til de møder vi eller jobcentret indkalder dig til. Kan du ikke det pga. din bibeskæftigelse, har du ikke ret til dagpenge.

Vi kontakter dig direkte efter sommerferien, hvis du til den tid er ledig med selvstændig bibeskæftigelse. 

 

Jeg modtager dagpenge og har et deltidsarbejde

En fælles periode på 30 uger med ret til supplerende dagpenge for alt deltidsarbejde

Du skal være opmærksom på, at uger med ret til supplerende dagpenge fra 1. oktober 2018 omfatter alt deltidsarbejde, dvs. både deltidsarbejde som lønmodtager og selvstændig bibeskæftigelse. Læs mere om hvordan du forbruger af de 30 uger, i afsnittet "Disse uger tæller med i din ret til 30 uger".

Har du drevet selvstændig virksomhed inden 1. oktober 2018, har disse uger ikke brugt af din ret til supplerende dagpenge. Det har til gengæld uger, hvor du har haft lønarbejde og samtidig modtaget dagpenge.

Løbende genoptjening af ny ret til 30 uger

Fra 1. oktober 2018 skal vi løbende tjekke, om du har haft så meget arbejde, at du kan få en helt ny periode på 30 uger med ret til supplerende dagpenge. Dette gælder, uanset om du har brugt alle dine 30 uger – eller ej.

For at genoptjene en ny 30 ugers periode, skal du have arbejdet i et vist omfang inden for 12 sammenhængende måneder, siden du senest fik ret til 30 uger med supplerende dagpenge. Vi henter oplysninger om dit lønarbejde i SKATs indkomstregister.

Du får 30 nye uger, når: 

 • du som månedslønnet har fået indberettet mere end 146 løntimer i hver af 6 månedsindberetninger, eller
 • du som ugelønnet har fået indberettet mere end 34 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger, eller
 • du som 14 dages lønnet har fået indberette mere end 68 løntimer i hver af 13 14-dagsindberetninger, eller
 • du i et kalenderår slet ikke har modtaget dagpenge, men haft en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed på mindst 228.348 kr. (2018-niveau).

Vi tjekker løbende om du opfylder betingelserne. Hvis ja, får du en ny ret til 30 uger med supplerende dagpenge fra den første i måneden efter, du opfylder betingelserne. 

Du får mulighed for at forlænge din ret til supplerende dagpenge

Har du efter d. 1. oktober 2018 brugt alle dine 30 uger, og har du ikke nok arbejde til en ny periode, kan du i stedet vælge at forlænge din ret til supplerende dagpenge. Du kan dog kun forlænge retten, hvis du har haft arbejde i et vist omfang. 

Du kan forlænge perioden med supplerende dagpenge med op til 12 uger. Der forlænges med 4 uger ad gangen, dvs. 4, 8 eller 12 uger.

Vi henter oplysningerne om dit arbejde som lønmodtager i SKATs indkomstregister og ser 12 måneder tilbage fra udløbsdatoen af de 30 uger. Perioden kan forlænges med 4 uger for hver:

 • månedsindberetning med mere end 146/118 løntimer, 
 • fire uge-indberetninger med mere end 34/27 løntimer
 • to 14-dages-indberetninger med mere end 68/54 løntimer
 • måned, hvor du ikke har modtaget dagpenge, men har arbejdet som selvstændig, hvis virksomheden har været registreret i CVR i mindst 6 måneder på tidspunktet for udløb af perioden med ret til supplerede dagpenge 

De arbejdstimer du bruger på at forlænge din ret til supplerende dagpenge, kan du ikke også bruge til at opnå ret til 30 nye uger.

 

 

 

Jeg modtager dagpenge og har både deltidsarbejde som lønmodtager og selvstændig bibeskæftigelse

Fra 1. oktober 2018 er der tale om en fælles 30-ugers-periode med ret til dagpenge ved siden af al form for deltidsarbejde, dvs. både selvstændig virksomhed og lønmodtagerarbejde.

Fra 1. oktober 2018 nulstilles de uger, hvor du har modtaget dagpenge og samtidig haft selvstændig bibeskæftigelse.

De uger, du har brugt af din ret til supplerende dagpenge ved siden af dit lønmodtagerarbejde nulstilles ikke. Har du f.eks. modtaget dagpenge i 20 uger, hvor du samtidig har haft lønmodtagerarbejde, vil du fra 1. oktober 2018 kun have ret til 10 uger med supplerende dagpenge, dvs. også i forhold til din selvstændige bibeskæftigelse. Har du allerede brugt alle dine 30 uger, bliver du nødt til at lukke din selvstændige virksomhed, hvis du fortsat ønsker at modtage dagpenge.

Du skal være opmærksom på, at alle uger du modtager dagpenge tæller med i 30-ugers-begrænsningen, når du har selvstændig bibeskæftigelse. Læs mere om hvordan du forbruger af de 30 uger med henholdsvis selvstændig bibeskæftigelse og lønmodtagerarbejde på deltid i afsnittet "Disse uger tæller med i din ret til 30 uger".

Selvom perioden bliver kortere, er der også forbedrede regler for selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse - læs nærmere i afsnittet "Jeg modtager dagpenge og har en selvstændig bibeskæftigelse".

 

Disse uger tæller med i din ret til 30 uger

Lønarbejde: Kun de uger, hvor du arbejder og samtidig modtager dagpenge tæller med.

Selvstændig bibeskæftigelse: Alle uger tæller, uanset om du arbejder eller ej. Ugen tæller dog ikke, hvis du slet ikke får udbetalt dagpenge for den pågældende uge – f.eks. fordi du holder fri eller arbejder mindst 37 timer.

Arbejde og øvrige timer uden ret til dagpenge

Uger med 37 timer eller mere

Uger med arbejde men under 37 timer

Uger uden arbejdstimer

Lønarbejde

Tæller ikke

Tæller

Tæller ikke

Selvstændig virksomhed

Tæller ikke

Tæller

Tæller*

* I den måned, hvor du starter din virksomhed, vil alle uger i måneden tælle med i de 30 uger, uanset hvornår på måneden du starter din virksomhed. Hvis du starter i midten eller slutningen af måneden, vil vi skulle tælle uger med, hvor du reelt ikke har drevet selvstændig virksomhed. Hvis du vil have fuldt udbytte af din ret til 30 uger med selvstændig bibeskæftigelse, skal du derfor starte selvstændig virksomhed så tidligt på måneden som muligt og helst den 1. i måneden.