Kæmpe boom i ejerskifter

Inden for de næste 10 år vil antallet af exits i ejerledede virksomheder opleve et vældigt boom. Er løsningen, at familien overtager, nye partnere i ejerkredsen eller et rent salg? Revisorerne kan i den grad være med til at sikre, at ejerlederne kan planlægge ejerskiftet i tide, så væksten i selskaberne ikke lider under skiftet. Sådan lyder opfordringen fra Ellen M. Korsager, Ph.D. i vækstprocesser fra CBS.

Tekst: Jan Wie, kommunikationschef, FSR – danske revisorer

DecorativeI perioden fra 1995 til 2013 var 2.634 danske selskaber med ejerledelse gennem en exit, og dette tal forventes at være mere end seks gange større i perioden 2015 til 2025, nemlig 17.000. Det viser en undersøgelse af ejerledede virksomheder i Danmark fra forskningsrapporten ’Ejerledelse i Danmark’, som er udgivet af Center for Ejerledede Virksomheder.

De 2.634 exit-virksomheder er det antal, som forskerne registrerede, men kan være større. Ellen M. Korsager, Ph.D. i vækstprocesser og virksomheders udvikling over tid fra Copenhagen Business School er tilknyttet centeret, og hun pointerer, at revisorerne her har et stort potentiale til at udnytte deres store viden om deres kunder og støtte virksomhederne i både at forberede salget og finde de købere, som strategisk matcher selskabet.

”Hele 17.000 selskaber står inden for de næste 10 år for at skulle gennemføre en exit, og det kan være en stor udfordring for en ejerleder at stå alene med sit livsværk og ikke ane, hvordan man tager fat på et ejerskifte. Ofte er revisoren den person, som udover ejerlederen selv er tættest på selskabets drift og økonomi, og det er helt oplagt, at revisoren spiller en aktiv rolle i generationsskiftet”, fortæller Ellen Mølgaard Korsager. 

Hun påpeger, at den primære årsag til det gevaldige boom ligger i, at centret estimerer, at 47 procent af ejerne af ejerledede selskaber i Danmark er 55 år eller ældre. Samtidig viser rapporten, at en ud af tre ejerledede aktie- og anpartsselskaber forventes at skulle igennem en exit inden for 10 år.

Hvad er selskabets strategiske ressourcer?

I bestræbelserne på at finde den ideelle køber af selskabet skal ejerlederen gøre sig klart, hvilke immaterielle aktiver og ressourcer virksomheden råder over, og hvad der kendetegner netop denne virksomhed.

Ellen M. Korsager peger på, at tidligere forskning af professor Morten Bennedsen har kastet et specifikt lys på de ressourcer, hvis værdi knytter sig til ejeren og dennes rolle i virksomheden. Disse ressourcer deler Morten Bennedsen op i tre kategorier: Ressourcer forbundet med virksomhedens navn og historie, ressoucer forbundet med selskabets værdier og ressourcer relateret til netværk. Netværk dækker ikke bare ejerens eventuelle familiære netværk, men også kunde- og forretningsnetværk og politiske netværk.

Ved at kortlægge det samlede ressourcebillede og herefter identificere, hvilke af disse ressourcer der knytter sig til ejerskabet, der er vigtige for virksomhedens fremtidige vækst, sidder ejerlederen med et overblik over, hvad der karakteriserer selskabet.

”Har den siddende ejerleder eksempelvis et stort forretningsmæssigt netværk, og er dette netværk afgørende for virksomhedens fremtidige succes og vækst, ja så kan der være grund til at overveje en ejerskiftemodel, hvor dette fastholdes”, siger Ellen M. Korsager.

Ejerlederne tænker sjældent på fremtiden

Center for Ejerledede Virksomheder har efterhånden fået en rigtig god finger på pulsen, hvad angår ejerlederne i Danmark. I øjeblikket behandler Center for Ejerledede Virksomheder en stor kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, hvor 12.000 ejerledere har svaret. Undersøgelsens resultater er endnu ikke færdigbehandlet, men allerede nu afslører de overordnede data nogle interessante pointer. Når det drejer sig om ejerskifte, er det tydeligt, at mange ejerledere endnu ikke har planlagt en exit-strategi, da ejerlederne ikke finder det presserende at forberede et generationsskifte. I de tilfælde, hvor ejerlederne er begyndt at overveje en fremtid uden at stå i spidsen for selskabet, er det ofte kun på samtaleniveau og typisk en meget praktisk dimension.

”Hvis endelig ejerlederne har tænkt på, at der kommer en tid, hvor de ikke længere skal være ejerledere, forbliver det ofte i tankerne, uden det bliver fældet ned på et stykke papir. Samtidig tager tankerne udgangspunkt i rent praktiske forhold, såsom hvornår og hvordan overtagelsen skal ske, og hvordan økonomien ser ud i relation til skattelove og arveregler”, forklarer Ellen M. Korsager, som dermed også kan konstatere, at de strategiske overvejelser ikke spiller den store rolle.

Men det burde de, understreger hun og sender en opfordring til landets revisorer: Hjælp den ældre generation af ejerledere med at planlægge en exit-strategi, som tager udgangspunkt i en overordnet og helhedsorienteret plan, og ikke kun på de præmisser, som virksomheden står med nu og her.

Ejerstrategikort som værktøj

Ellen M. Korsager har siden september 2015 været tilknyttet Center for Ejerledede Virksomheder og er en del af et projekt, som skal støtte de mange ejerledere med at gennemføre en hensigtsmæssig exit. I den forbindelse har centret sammen med professor Morten Bennedsen udviklet et Ejerstrategikort, der kan tjene som værktøj til at give ejerlederen et større og mere strategisk perspektiv på ejerskifte, end den horisont som undersøgelsen peger på, at ejerlederen har for nuværende. Strategikortet giver fire overordnede bud på den retning, som selskabet kan tage, og ejerlederen kan således fastlægge sin strategi alt efter hvilken af de fire retninger, som exit-strategien skal læne sig opad.

Så i stedet for alene at tænke kortsigtet på blot at gennemføre en exit, skal ejerlederen i langt højere grad tænke på selskabets fremtid og dets muligheder. Overvejelserne kan gå på, om nye markeder kan være interessante, eller om paletten af produkter og services skal videreudvikles ved hjælp af eksempelvis ny teknologi. Det kan også være betragtninger om ikke-organisk vækst ved at overtage konkurrenter. Med afsæt i dette kan ejerlederen så spørge sig selv: Hvilke forudsætninger har virksomheden i dag for at opnå disse mål, og hvad skal der eventuelt til for at kunne lykkes med dette. Det kan eksempelvis være, at bestyrelsen skal professionaliseres, eller at nye investorer kan tilføre ny kapital, som åbner døren for yderligere ekspansion.

”Det er tanken, at ejerlederen med vores værktøj kan sætte skub i en mere strategisk tilgang til at gennemføre en exit, og det er jo ret oplagt, at revisoren kan være en mur at spille disse tanker opad. I det hele taget er dette et interessant område at etablere nye forretningsmuligheder for revisorerne, som jo i dag efterhånden er pressede fra mange sider”, forklarer Ellen M. Korsager, som samtidig løfter sløret for, at Center for Ejerledede Virksomheder i løbet af 2016 vil bruge yderligere kræfter på at bringe værktøjet konkret i spil – og meget gerne i samarbejde med revisorerne.

Beholde eller fragive ejerandele og kontrol

I princippet står mange ejerledere med to centrale beslutninger, når en exit-strategi skal udmøntes i konkret handling: Skal ejerskabet og den daglige ledelse forblive hos ejerlederens familie, eller skal disse helt eller delvis afgives til andre. Det giver i princippet fire forskellige muligheder, som det fremgår af modellen.

Figur: Generationsskifter

Figur udarbejdet af professor Morten Bennedsen, INSEAD.  

Center for Ejerledede Virksomheder

Center for Ejerledede Virksomheder blev grundlagt den 1. maj 2014 med en bevilling fra Industriens Fond og bygger på et tæt samarbejde mellem den franske business school INSEAD og Copenhagen Business School

Centret bidrager med vidensopbygning, dialogværktøjer og uddannelsesaktiviteter til at styrke langsigtsplanlægning og udvikling i ejerledede virksomheder. Vidensopbygningen omfatter blandt andet forskning inden for ejerskabs- og ledelsesstrukturer, ejerafklaring, økonomiske effekter af virksomhedsoverdragelser og casestudier af ejerskiftemodeller.

Læs mere om centret

Rapport 1 om Ejerledelse i Danmark

Exit - En analyse af danske virksomhedslederes exit-strategier

Danmarks største selskabsbørs – match-online

FSR – danske revisorer og match-online har igennem en årrække samarbejdet om at få mere gang i hjulene vedrørende salg af virksomheder. Salg af en virksomhed dækker over forskellige hovedtemaer hos de pågældende SMV-virksomheder. Salg af ejerandele dækker følgende:

  • kapitaltilførsel og iværksættere (ofte salg af minoritetsandele)
  • generationsskifte (som dækker over en ældre ejerleder, der ønsker at sikre sig værdien af sit livsværk)
  • Salg af virksomhed (salg af 100 procent af virksomheden i en struktureret proces).

Da FSR – danske revisorers medlemmer ofte er tæt på beslutningsprocessen, tilbyder match-online værktøjer til at facilitere ejerskifteprocessen. Dokumentskabeloner, værdiberegningsværktøjer, procesdiagrammer og passive købersøgninger er værktøjer, som match-online hjælper SMV-revisoren i gang med. Både udarbejdelsen af de konkrete værktøjer samt salgs- og marketingmaterialerne - så du som revisor kan komme hurtigere i gang og fremstå professionel.

FSR – danske revisorer har forhandlet en rammeaftale på plads med match-online. Aftalen giver helt op til 60 procent rabat på annonceringer samtidig med, at match-online producerer salgs- og marketingmaterialerne.

Se mere om mulighederne for match-online her: