Ledig - Spørgsmål og svar om Corona

Fra den 1. marts til den 26. maj 2020 har beskæftigelsesindsatsen og lediges pligt til jobsøgning været suspenderet. Men fra den 27. maj skrues der igen op for beskæftigelsesindsats og for pligten til at stå til rådighed og søge job.

Skal jeg søge job og joblogge?

Fra den 27. maj skal du igen stå til rådighed for arbejdsmarkedet, tage imod henvist arbejde, søge job og hver uge udfylde din joblog – efter de samme regler som gjaldt før Corona-krisen.

Kravene til din jobsøgning er derfor:

For hver uge du ønsker at modtage dagpenge, skal du uploade mindst to søgte 37 timers stillinger i din joblog. Den ene skal være en opslået stilling og begge skal være i Danmark.

For hver måned fra og med juni skal du desuden som minimum uploade to CV’er og/eller ansøgninger.
Vi genoptager kontrollen af din joblog fra og med den 1. juni 2020.

hvilke job skal du søge?

Der er cirka 1/3 færre stillinger opslået i forhold til normalt - og på nogle områder er aktiviteten meget lille.

Er der ikke opslået stillinger inden for dit normale fagområde, skal du derfor søge andre stillinger, du kan udføre. Det kan også være nødvendigt at søge geografisk bredere, hvis du har mulighed for det.

Er du i arbejdsfordeling eller på vej i job?

Starter du i fuldtidsjob - eller stopper din arbejdsfordeling - inden for de næste 6 uger, kan du kontakte dit Jobcenter og bede om at blive omfattet af ordningen ’Mindre intensiv indsats’. Når dit jobcenter har godkendt dette, behøver du ikke længere søge job og joblogge. Det samme er tilfældet, hvis du går på barsel, efterløn eller folkepension

Skal jeg deltage i samtaler med CA og Jobcenter?

Du har fra den 27. maj 2020 igen pligt til at deltage i de samtaler, som CA eller jobcentret indkalder dig til. Alle samtaler i CA vil indtil videre foregå telefonisk eller digitalt. Det samme gælder for alle samtaler med jobcentre i Region Hovedstaden og Region Sjælland frem til den 15. juni.

Fra den 15. juni kan jobcentrene i Region Hovedstaden og Region Sjælland.mulighed for at indkalde dig til fysiske møder med sagsbehandlere. Denne mulighed har man haft i Region Nordjylland-, Midtjylland og Sydjdanmark siden den 27. maj. Det enkelte jobcenterhar dog mulighed for at udskyde åbningen af dørene, til de fysiske rammer er på plads, så det foregår sundhedsmæssigt forsvarligt. Samtalerne med de ledige kan derfor i en overgangsperiode afholdes digitalt. Hvis du er i risiko-gruppen for COVID-19-smitte kan du under særlige omstændigheder undtages for fysiske møder. Læs mere under spørgsmålet om risikogrupper.

Skal jeg deltage i fysiske møder og tilbud, hvis jeg er i risikogruppen for COVID-19 smitte?

Med genåbning af beskæftigelsesindsatsen med ret og pligt og rådighed for borgerne skal jobcentrene og a-kasserne være særligt opmærksomme på og tage særlige hensyn til, om en borger er i risikogrupperne for COVID-19, jf. sundsstyrelsens udmelding om risikogrupper, forud for henvisning til job og tilbud med fysisk fremmøde.

Jobcentrene skal ved henvisning til job og i forbindelse med tilbud med fysisk fremmøde tage hensyn til forhold, som er af betydning for, hvilke job og tilbud den enkelte borger kan varetage. Det samme gælder ved fastlæggelse af jobsøgningspligten for kontanthjælpsmodtagere m.fl. Dette omfatter bl.a. helbredsmæssige forhold.

Nogle borgere kender allerede deres sygdom eller tilstand i et omfang, så de selv kan vurdere, om de på baggrund af Sundhedsstyrelsens faglige grundlag er i øget risiko. Andre kan få behov for at drøfte med deres egen læge eller behandlende læge på sygehus, om de er i øget risiko. Lægen bistår i så fald med at fastslå, om den enkelte har en sygdom eller tilstand, der er forbundet med en øget risiko.

Jobcenteret og a-kassen må - ligesom ved andre oplysninger om borgernes helbredsmæssige forhold – vurdere, om der konkret er behov for en lægeerklæring om borgerens helbred/om borgeren er i risikogrupperne for COVID-19.

Hvis en borger er i risikogruppen, skal dette indgå i vurderingen af, hvilke job og tilbud som jobcenteret kan give borgeren, og hvilke job borgeren skal søge hhv. tilbud, som borgeren skal stå til rådighed for.

Tilsvarende gælder det, at a-kasserne ved henvisning til job og udarbejdelse af ”Krav til jobsøgning” skal tage hensyn til bl.a. borgerens helbredsmæssige forhold, herunder øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19.

Jobcentrene og a-kasserne skal anvende et forsigtighedsprincip i indsatsen for borgere i risikogrupperne for COVID-19 og disses pårørende.

Det betyder, at der ikke må ske henvisning til job eller et tilbud med fysisk fremmøde, hvis der er tvivl om, arbejdsgiveren kan og vil overholde de retningslinjer der gælder ved beskæftigelse af personer i risikogrupperne. Der henvises i øvrigt til sundhedsstyrelsens retningslinjer herom.

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg har børnepasningsproblemer under Corona-krisen?

Du kan få dagpenge, selvom du ikke kan overtage arbejde eller deltage i samtaler, aktiviteter eller tilbud, der forudsætter fysisk fremmøde, hvis det skyldes, at du ikke har pasningsmulighed for et eller flere børn på grund af Corona-krisen.

Skal jeg deltage i virksomhedsrettede tilbud og aktivering?

Du har igen ret og pligt til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Bor du øst for Storebælt, vil du kun have pligt til at deltage ved fysisk fremmøde, når det gælder tilbud om virksomhedspraktik eller løntilskud. Andre tilbud har du kun pligt til at deltage i, hvis de kan afholdes digitalt, dvs. uden fysisk fremmøde på virksomheden.

Du kan dog godt frivilligt aftale et tilbud med dit jobcenter, der indebærer fysisk fremmøde - hvis du gør det, har du pligt til at gennemføre dette tilbud.

Er du allerede startet i løntilskud eller virksomhedspraktik inden 20. marts 2020, må du godt ophøre i dette tilbud, hvis det kræver fysisk fremmøde at fortsætte i aktiviteten.

Hvis du er i risiko-gruppen for COVID-19-smitte kan du under særlige omstændigheder undtages for fysiske møder. Læs mere under spørgsmålet om risikogrupper.

Skal jeg opholde mig i Danmark?

Ja, selvom beskæftigelsesindsatsen er suspenderet, og du ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, skal du opfylde de almindelige betingelser for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, herundet at have bopæl i Danmark.  

Eneste undtagelse er, hvis du er jobsøgende i et andet EØS-land og har fået godkendt danske dagpenge under opholdet

Kan jeg arbejde frivilligt som ledig?

Alt arbejde, både lønnet og ulønnet, skal som udgangspunkt skal trækkes fra i dine dagpenge.

Du kan dog arbejde som frivillig i bestemte situationer, uden timerne bliver trukket fra dine dagpenge. Arbejde som frivillig i fx Røde Kors Corona Hjælpenetværk trækkes ikke fra i dine dagpenge. Læs mere om frivillig ulønnet arbejde

Jeg er smittet med covid-19 og er ledig. Kan jeg få udbetalt dagpenge fra a-kassen?

Hvis du er blevet smittet med covid-19, er du syg, og du skal melde dig syg på jobnet.dk. Du vil modtage dagpenge fra a-kassen, de første 14 dage. Er du fortsat syg herefter, er det din kommune, som udbetaler sygedagpenge.

Jeg er sat i karantæne, men ikke smittet med covid-19. Kan jeg få udbetalt dagpenge fra a-kassen?

Hvis du er sat i hjemmekarantæne af myndighederne, fordi der er risiko for, at du er smittet med COVID-19, så skal du sygemeldes og melde dig syg på jobnet.dk. Du vil modtage dagpenge fra a-kassen, de første 14 dage. Er du fortsat syg herefter, er det din kommune, som udbetaler sygedagpenge.

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg har formodning for Covid-19 smitte og bliver testet?

Hvis du som ledig bliver testet, fordi du har en formodning om, at du kan være smittet, så skal du - indtil 1. testresultat foreligger - holde dig i isolation og anses i den forbindelse for at være syg.  Derfor skal du sygemeldes og melde dig syg på jobnet.dk. Du vil modtage dagpenge fra a-kassen, de første 14 dage. Er du fortsat syg herefter, er det din kommune, som udbetaler sygedagpenge.så anses du dermed for at være syg.

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg er strandet i udlandet?

Hvis du var ledig forud for udrejse, og er rejst på ferie med feriedagpenge eller feriegodtgørelse, kan vi fortsat udbetale dagpenge, selvom du er strandet i udlandet.

Det er en betingelse, at du ikke er rejst ud af landet efter, at Udenrigsministeriet den 13. marts 2020 frarådede rejser til udlandet på grund af Covid19-situationen. Det samme gælder for medlemmer på efterløn. 

Alle andre – dvs. medlemmer der ikke ”var i systemet” inden udrejse, men som er blevet ledige, mens de er i udlandet og nu gerne vil melde sig ledige fra udlandet, mens de er strandet, kan vi ikke udbetale dagpenge til, mens de er strandet.

Bruger jeg af min ret til dagpenge under coronakrisen:

Nej – de dagpenge vi udbetaler til dig for perioden 1. marts til 31. august 2020 bruger ikke af din dagpengeret. Du vil altså have det samme antal timer tilbage af din dagpengeret d. 1. september 2020 som du havde d. 1. marts 2020.

det er en betingelse for at være omfattet af tiltaget, at du er medlem af en a-kasse i perioden frem til 31. august 2020.

Hvis du har opbrugt din dagpengeret siden 1. marts 2020 og meldt dig ud af a-kassen, kan du genindmelde dig og herved opnå ret til dagpenge indtil 30. juni 2020. Du skal i så fald genindmelde dig i a-kassen i hele forlængelsesperioden. 

 
 

Bruger jeg af min ret til supplerende dagpenge under coronakrisen:

Nej – du bruger ikke af din ret til supplerende dagpenge i perioden fra uge 9 til uge 35, altså fra 24. februar til 30. august 2020. Du vil derfor den 31. august 2020 have det samme antal uger tilbage af din 30 ugers ret til supplerende dagpenge som du havde den 24. februar 2020. Det samme gælder hvis du har en forlænget ret til supplerende dagpenge.

Bliver der trukket karens under coronakrisen:

Nej – der trækkes som hovedregel ikke karens i dine udbetalinger af dagpenge i perioden 1. marts til 31. august 2020. 

Bliver regeringens nye skattefri engangsydelse på 1.000 kr. modregnet i dagpengene? 

Nej. det gør de ikke. Det fremgår direkte af regeringens aftale af 15. juni med en del af folketingets partier, at der udbetales "et skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. til ydelsesmodtagere. Men tilskuddet modregnes ikke i borgerens offentlige ydelser". Og det gælder også i forhold til dagpengemodtagere. 

Det fremgår også af aftalen, at engangstilskuddet vil kunne udbetales senest oktober 2020.

Men der er mange spørgsmål, som vi endnu ikke kan svare på, fordi aftalen ikke er udmøntet i nærmere regler. 

Får du fx de 1.000 kr., hvis du er ledig nu på dette tidspunkt, hvor aftalen er indgået, men når at komme i arbejde inden pengene skal udbetales. Det ved vi endnu ikke. 

Kan jeg stole på mine 'tællere' på jobnet.dk?

Kan jeg stole på mine tællere på jobnet.dk:

Nej desværre ikke lige p.t . Vi har fået alle disse nye regler med meget kort varsel, så vores it-system kan godt udbetale korrekt, men du kan indtil videre ikke stole på den udløbsdato, du kan se i dine såkaldte ’tællere’ på www.jobnet.dk. Vi vil naturligvis give dig besked, når vores system er blevet tilrettet, og du igen kan stole på den udløbsdato du finder på www.jobnet.dk.

Knap: Ledig
Knap: Arbejdsfordeling
Knap: Lønsikring
Knap: Selvstændig
Knap: Lønkompensation
Knap: Lønmodtager
Knap: Er du blevet opsagt?