Nye regler for efterløn fra 1. juli 2017

Sådan får du ret til efterløn

Når du søger efterløn, skal du opfylde betingelserne for at få dagpenge. Du vil derfor også skulle opfylde bestemte krav til din indkomst/beskæftigelse efter de samme principper som dagpengeansøgere. Det gælder også, hvis du søger om et efterlønsbevis.

Læs her om betingelserne for at få ret til  dagpenge og dermed også efterløn

Hvor meget kan jeg få i efterløn?

Efterlønssatsen skal beregnes på de 12 måneder indenfor de sidste 24 måneder, hvor du har haft den højeste indkomst. 

For at få efterløn med den højeste sats, skal du: 

  • gennemsnitligt have tjent mindst 22.226 kr. om måneden i 12 måneder indenfor de sidste 24 måneder, før du får udstedt dit efterlønsbevis
     
  • udskyde overgangen til efterløn i en vis periode og have arbejdet et vist antal timer. Det afhænger af dit fødselsår, hvor længe du skal udskyde efterlønnen for at kunne få den højeste sats. Læs nærmere her. Hvis du ikke har udskudt efterlønnen længe nok, vil du maksimalt kunne få 91 % af den højeste sats

Kontakt os, hvis du vil vide hvor længe du skal udskyde overgangen til efterløn for at kunne få den højeste sats. 

Der er særlige regler for dig, som går på efterløn direkte fra dagpenge, eller som har mistet dagpengeretten, efter du var fyldt 50 år, og har ret til efterløn den dag, hvor efterlønsalderen nås. Kontakt os for nærmere information. 

Udbetaling af efterløn

Fra 1. juli 2017 går vi over til at udbetale efterløn for hele kalendermåneder, og du vil få udbetalt efterløn for 160,33 timer før eventuelle fradrag, uanset hvor mange dage, der er i måneden.

Hvornår skal du indsende efterlønskortet 

Fra juli 2017 kommer din efterløn til udbetaling på den sidste bankdag i måneden, men kun hvis du har indsendt dit efterlønskort ca. 1 uge inden månedens udgang. Har kan du se de nøjagtige datoer for, hvornår du skal sende os dit efterlønskort.    

Husk at indsende dit efterlønskort til tiden

Vi skal have modtaget dit efterlønskort indenfor en frist på en måned plus 10 dage. Skal du have udbetalt efterløn for juli måned 2017, er seneste frist for at sende efterlønskortet til os altså 10. september 2017. Modtager vi dit efterlønskort efter fristens udløb, kan vi ikke udbetale dig efterløn for den måned.

Vi udbetaler efterløn a conto 

De nye frister for at indtaste efterlønskort betyder, at du kan udfylde kortet, før hele måneden er gået. Og inden du kan vide med sikkerhed, om du fik arbejde i den sidste uge af måneden eller fik andre indtægter, der skulle modregnes i efterlønnen. Derfor udbetaler vi fremover efterløn til dig "a conto". Det vil sige med forbehold for, at beløbet måske skal reguleres. 

Når måneden slutter, sammenligner vi dine oplysninger på efterlønskortet med oplysninger fra din eventuelle arbejdsgiver om dine arbejdstimer og indtægtsforhold. Hvis der er forskel, regulerer vi din udbetaling. Vi kontakter dig altid før vi foretager en regulering, så du får mulighed for at reagere, hvis du ikke er enig.

Arbejder du, mens du er på efterløn?

Har du lønarbejde, kan vi udbetale supplerende efterløn til dig, men kun hvis vi kan udbetale mindst 14,8 timers efterløn til dig om måneden. Arbejder du mere end 145,53 timer i en måned, kan du altså ikke få udbetalt efterløn i den måned.

Har du en timeløn under 230,08 kr. pr. time (2017 niveau), gælder der særlige regler, da du så kan få et lempeligere fradrag (læs nærmere nedenfor). Du får i så fald et lempeligere fradrag, for de første 37.577 kroners indtægt pr. år (2017 niveau), men til gengæld må du så højst have 128 arbejdstimer i en måned, for at vi kan udbetale dig supplerende efterløn.

Når det lempeligere fradrag er opbrugt, vil du kunne få efterløn, selvom du har op til 145,53 arbejdstimer. 

Mere om lempeligt fradrag

Har du deltidsarbejde, og er din timeløn under 230,08 kr. i timen (2017-niveau), får du et lempet fradrag. 

Fradraget i din efterløn beregnes ved, at din løn divideres med en omregningssats, der i 2017 er 230,08. Du bliver dermed modregnet færre timer i din efterløn, end du faktisk arbejder. 

Har du f.eks. arbejdet 10 timer til en timeløn på 120 kr., vil du få et fradrag i din efterløn på 1.200/230,08 = 5,22 timer i stedet for 10 timer.

Er din timeløn lavere end højeste efterlønssats på 114,78 kr., bliver din løn fiktivt sat til 114,78 kr. pr. time, når vi beregner det antal timer, du skal have fradrag for.

Når du har tjent over 37.577 kr. (2017 niveau) i et kalenderår, anvendes det almindelige time-for-time fradrag.

Indtægtsgrænsen på 37.577 kr. bliver sat ned alt efter, hvornår du går på efterløn, eller hvornår din ret til efterløn ophører.