Sådan får du ret til dagpenge

For at have ret til dagpenge efter arbejde, skal du have været medlem af en a-kasse i mindst ét år. Er du nyuddannet gælder denne regel ikke for dig - læs nærmere her.

Du skal også have haft enten en vis arbejdsindkomst eller et vist antal arbejdstimer afhængig af din situation  - kaldet arbejdskravet*
 
*Arbejdskrav: Det er kun timer og indtægt fra ustøttet arbejde, som kan tælle med. Så perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, seniorjob eller jobrotation medregnes ikke.

Hvis du ikke har modtaget dagpenge før

Ledig efter arbejde

Du skal opfylde et indkomstkrav på baggrund af arbejdsindkomst i de sidste tre år for at få ret til dagpenge. Du må sammenlægge al A- og B-indkomst samt overskud i selvstændig virksomhed. Det er kun indkomst fra perioder, hvor du har været medlem af en a-kasse, der kan tages med.

Du kan få dagpenge, hvis du har haft en samlet arbejdsindkomst på mindst 243.996,- kr. (2021-tal) inden for de seneste 3 år. Vi opgør din indtægt på månedsbasis, og du kan højst medtage 20.333,- kr. pr. måned (2021-tal). For indtægt fra selvstændig virksomhed opgøres din månedsindtægt ved at fordele årets overskud ligeligt på de måneder, regnskabsåret dækker.

Overskud af selvstændig virksomhed og visse b-indkomster kan først bruges, når de fremgår af dine afsluttede årsopgørelser.

Kan du ikke opfylde dette krav, kan du måske alligevel få ret til dagpenge, hvis du indenfor de sidste 5 år har haft en samlet indkomst på mindst 243.996,- kr. (2021-tal). Men så må du udelukkende medtage din indkomst fra selvstændig virksomhed. 

Den periode vi opgør din arbejdsindkomst indenfor på hhv. 3 og 5 år, kan forlænges med op til 2 år med perioder, hvor du har modtage syge - eller barselsdagpenge m.v. Det er kun indtægter i en periode, hvor du har været medlem af en a-kasse, der kan medtages.

Indkomstbeløbene bliver reguleret hvert år, men du kan følge med i de årlige beløb her på ca.dk.

Indkomsttyper der kan tælles med:

 • A-indkomst fra lønarbejde, som en arbejdsgiver har indberettet til SKATs indkomstregister. Arbejdet skal være udført på normale løn- og ansættelsesvilkår
   
 • B-indkomst, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en virksomheds overskud
   
 • Indkomst fra selvstændig virksomhed:
   
  • Fra en personligt ejet virksomhed, det skattepligtige overskud før renter og andre finansielle poster. Det fremgår af rubrik 111 på SKATs årsopgørelse
    
  • Fra en virksomhed drevet i selskabsform hvor du har afgørende indflydelse*. Du kan medtage din ejerandels overskud af selskabets skattepligtige resultat tillagt A-indkomst udbetalt fra selskabet
    
  • Indkomst fra selvstændig virksomhed fordeles ligeligt ud på regnskabsåret. Du skal være opmærksom på, at indkomst fra selvstændig virksomhed først må bruges, når den fremgår af en årsopgørelse fra SKAT - for enkeltmandsvirksomheder er det enten d. 1. maj eller d. 1 juli året efter regnskabsårets afslutning afhængig af, om du bruger en udvidet selvangivelse eller ej
    
  • *Du har afgørende indflydelse, hvis du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie ejer mindst 50% af selskabet

 

Ledig efter afsluttet uddannelse

Du har ret til dagpenge, når du har afsluttet din uddannelse, hvis den er normeret til 18 måneder eller mere.

Husk altid at kontakte CA inden for 14 dage efter, du afslutter uddannelsen.

Har du været medlem af en a-kasse i mindst 1 år, inden du afslutter din uddannelse, kan du få dagpenge allerede dagen efter, du bliver færdiguddannet.

Har du derimod været medlem af en a-kasse i mindre end et år, inden du afslutter din uddannelse, vil der gå der en måned, før du kan få dagpenge.

Er du ikke medlem af en a-kasse, skal du melde dig ind senest 14 dage efter, du har afsluttet uddannelsen for at få ret til dagpenge.

Du kan dog i begge tilfælde først få dagpenge fra den dato, hvor du er tilmeldt som ledig på jobnet.dk. Du kan læse mere om  din dagpengeret som nyuddannet her

Hvis du tidligere har modtaget dagpenge

Du kan få en ny 2-årig dagpengeret, når du har haft en vis mængde arbejdstimer som enten lønarbejder, freelancer eller selvstændig, siden du sidst fik dagpenge.

Har du været lønmodtager, skal du indenfor de sidste tre år have haft mindst 1.924 løntimer, som er blevet indberettet af din arbejdsgiver. Det svarer til 1 års fuldtidsarbejde. Som deltidsforsikret skal du have haft 1.258 løntimer. Det er kun arbejdstimer i perioder, hvor du har været medlem af en a-kasse, der kan tages med.

Indkomst fra arbejde som selvstændig eller freelancer sidestilles med løntimer via omregning til timer. Din indkomst omregnes til timer med en omregningsfaktor, som i 2021 er på 126,81. Indkomst fra selvstændig virksomhed fordeles ligeligt ud over regnskabsåret. Man kan dog ikke medtage mere end 160,33 timer pr. måned for fuldtidsforsikrede og 130 timer for deltidsforsikrede.