Opholdskravet er afskaffet ved lov fra den 1. februar 2020 - Hvad betyder det?

Folketinget har den 23. januar vedtaget en lov om afskaffelse af opholdskravet for ledige a-kassemedlemmer fra den 1. februar 2020. 

Loven om opholdskravet blev indført fra 1. januar 2019 og medførte, at man for at have ret til dagpenge ved ledighed, skulle have opholdt sig i Danmark eller EØS-området i mindst 7 år inden for de seneste 12 år.

Selvom loven kun har været gældende i 13 måneder, har det haft store konskevenser for de a-kasse-medlemmer, der blev ramt af opholdskravet, fordi de har opholde sig udenfor EØS-området - fx i USA, Asien eller Afrika for længe.

En del medlemmer har ikke kunnet få dagpenge, mens de var ledige, fordi de var ramt af opholdskravet. Mange har desuden meldt sig ud, fordi de ikke opfyldte opholdskravet og derfor ikke kunne se formålet med at forblive medlemmer.

Desuden har opholdskravet været en administrativ gene for rigtig mange medlemmer, ded skulle dokumentere hvor de havede været i udlandet 12 år tilbage i tiden, når de meldte sig ledige. Det har ofte krævet lange korrespondancer med andres landes myndigheder, der blev bedt om at dokumentere medlemmers ophold op til 12 år tilbage i tiden. Eller gamle lejekontrakter m.m. som dokumentation for ophold. 

Det betyder ophævelsen af opholdskravet fremadrettet?

Der er ikke længere et opholdskrav for de, der melder sig ledige fra den 1. februar 2020 og frem. Det betyder, at man kan få ret til dagpenge, uanset hvor mange år man har opholdt sig i udlandet, hvis blot man opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge  

Det betyder også, at der heller ikke længere skal indhentes dokumentation for gamle udlandsophold.

Har du udmeldt dig pga opholdskravet,  kan du få genoprettet medlemskabet

Den nye lov giver mulighed for at de, der har udmeldt sig pga opholdskravet, kan blive genindmeldt med tilbagevirkende kraft. 

Vi kender ikke alle detaljer endnu, men her kan du læse, hvad der står i den nye lov: 

Et tidligere medlem af en a-kasse kan i perioden fra den 1. februar 2020 til og med den 31. juli 2020 genoprette medlemskabet fra tidspunktet for udmeldelse af en arbejdsløshedskasse, hvis vedkommende

 1. på grund af manglende opfyldelse af opholdskravet har meldt sig ud eller er blevet slettet som medlem som følge af manglende betaling af medlemsbidrag i perioden fra den 1. januar 2019 til den 1. februar 2020 og
   
 2. efter de hidtil gældende regler på et tidspunkt i perioden fra den 1. januar 2019 til den 1. februar 2020 ikke opfyldte opholdskravet . 

Det er en betingelse for genopretning af medlemsskabet, at du 

 1. har meldt dig ud af en arbejdsløshedskasse 
  a) fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019 og har haft bopælsregistreringer her i riget i mindre end 5 år inden for de seneste 12 år i Det Centrale Personregister eller
  b) fra den 1. januar 2020 til den 1. februar 2020 og har haft bopælsregistreringer her i riget i mindre end 6 år inden for de seneste 12 år i Det Centrale Personregister,
   
 2. på tro og love erklærer, at du efter de de hidtil gældende regler på et tidspunkt i perioden fra den 1. januar 2019 til den 1. februar 2020 ikke opfyldte opholdskravet.
   
 3. efterbetaler den del af medlemskontingentet, der er statsbidrag (og evt. bidrag til efterlønsordningen) for den periode, hvor vedkommende har været udmeldt. Statsbidraget er på 348 kroner pr. måned. hvor du har været udmeldt. Du skal derimod ikke betale de 134 kroner pr. måned, som er administrationsbidrag til a-kassen.   

Genopretning giver kun mulighed for dagpenge fremadrettet

Hvis du får genoprettet dit medlemskab, kan der udbetales dagpenge fra den 1. i den måned, hvor vi i a-kassen har modtaget din anmodning om genoprettelse af medlemskab - hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for ret til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Det vil sige, at hvis du anmoder om genoprettelse i februar, vil du kunne få dagpenge fra 1. februar 2020. Hvis du først anmoder om genoprettelse i marts, kan du først få dagpenge fra 1. marts 2020. 

Du vil derfor ikke kunne få dagpenge med tilbagevirkende kraft for hele eller dele af 13 måneder, hvor opholdskravet var gældende - altså i perioden fra 1. januar 2019 til 31. januar 2020. 

Er du meldt ud pga opholdskravet, skriver vil til dig om muligheden for genopretning

Der er i den nye lov en regel om, at a-kasserne skal vejlede tidligere medlemmer, der har meldt sig ud pga opholdskravet om retten til genoprettelse af medlemskab. CA skriver til alle sådanne tidligere medlemmer, så snart vi har fået en nærnere orientering fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om, hvordan loven nærmere skal administreres. Vi forventer at vi skriver om dette senest i starten af februar. 

Se loven om afskaffelse af opholdskravet