swipegesture

Aktivering - virksomhedspraktik, job med løntilskud og uddannelse

Efter du har været ledig en periode, har du ret og pligt til aktivering. Aktivering kan være uddannelse, virksomhedspraktik eller et job med løntilskud.

Når du er ledig, er det en betingelse for at modtage dagpenge, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er fx en del af dine pligter som ledig, at du med dags varsel kan møde til samtaler, som dit Jobcenter eller CA indkalder dig til. Det er obligatorisk at deltage i de aktiviteter, som dit Jobcenter tilbyder dig.    

Du har ret og pligt til aktivering efter sammenlagt 26 ugers ledighed. Dit Jobcenter skal tilbyde dig aktiviteter, der forbedrer dine muligheder for at få arbejde. Det kan være:

Sammen med Jobcenteret skal du aftale de aktiviteter, der bedst dækker dine og arbejdsmarkedets behov.

Det er altså dit Jobcenter, som er ansvarlig for din aktivering, men Jobcentret kan vælge at udlicitere opgaven til en anden aktør, som fx kan være et privat firma.

Inden du starter i aktivering, skal du sammen med dit Jobcenter eller eventuel anden aktør udarbejde en Jobplan.

Jobplanen indeholder oplysninger om:

  • Beskæftigelsesmål
  • Planer for aktiviteter
  • Aftalte tilbud
  • Ansvar for tilmelding til tilbud
  • Tidspunkter for start af tilbud
  • Ansvar og dato for opfølgning på jobplan

Selvom jobplanen laves i samarbejde med dig, er det Jobcenteret som i den sidste ende godkender, hvad din jobplan skal indeholde.

Hvis du har rettelser til din jobplan, skal den revideres. Din jobplan revideres i samarbejde med Jobcenteret. Hvis du bliver syg og må afbryde din aktivering, skal din jobplan også revideres. Det kan også være dit Jobcenter der tager initiativ til at revidere jobplanen.

Du får som hovedregel udbetalt samme dagpengesats, som du plejer.

Hvis du er under 25 år, og har været ledig i over 26 uger, er din sats 82 % af dagpengenes højeste beløb.

Læs mere om dagpengesatser

De forskellige typer af aktivering og muligheder for dig

Virksomhedspraktik er i princippet en 2-4 ugers ansættelse uden løn, hvor du og virksomheden kan prøve hinanden af. 

Formålet kan være at blive mere afklaret omkring hvilket job, der vil være det rette for dig. Eller at afklare, om du har brug for opkvalificering og vejledning for at få arbejde i en bestemt branche.

Da der er tale om relativt korte forløb, bliver praktikken ofte brugt som et springbræt til et almindeligt job eller en ansættelse med løntilskud.

Virksomhedspraktikken skal svare til normalt arbejde på fuld tid.

Det er ikke muligt at komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor du senest har været ansat. Du kan heller ikke komme i praktik, efter du først har været i løntilskudsjob i samme virksomhed. Du må dog gerne gøre det omvendte. Altså få et job med løntilskud direkte efter, du har været i virksomhedspraktik i samme virksomhed.

Du får dagpenge, når du er i virksomhedspraktik. Derfor skal du samtidig være jobsøgende efter samme kriterier som ellers.

En god måde at få foden indenfor i en virksomhed er en ansættelse med løntilskud. Formålet med løntilskud kan være, at du får oplæring og opkvalificering af dine faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Aftaler om job med løntilskud laver du sammen med dit Jobcenter. Du kan blive ansat i op til 6 måneder i en privat virksomhed og i op til 4 måneder på en offentlig arbejdsplads. Du bruger af din periode med ret til dagpenge, mens du er i løntilskud.

Du får udbetalt løn, når du er i løntilskud. Er du ansat i privat løntilskud, aftaler I sammen din løn. Er du ansat i offentligt løntilskud, svarer din løn til din dagpengesats.

De timer, du arbejder i et løntilskudsjob, kan du desværre ikke bruge til at optjene rettigheder af, såsom at undgå karens, eller forlænge eller genoptjene en ny dagpengeret.

Du skal stadig blive ved med at søge job, og i det hele taget stå til rådighed, mens du er i løntilskud. Derfor skal din arbejdsgiver også give dig fri til at gå til møder og til jobsamtaler m.v. Dit jobcenter kan dog fritage dig for at søge job, hvis din arbejdsgiver lover at fastansætte dig efter perioden med løntilskud.

Som del af aktiveringen kan dit Jobcenter eller anden aktør bevillige dig uddannelse samtidig med dagpenge.

Uddannelsen skal udvikle dine kompetencer i forhold til konkrete behov på arbejdsmarkedet. Det kunne fx være, hvis du fået et jobtilbud med det forbehold, at du skal have en særlig kompetence eller lære et specifikt program, før du kan starte. Så kan du søge om at blive opkvalificeret for jobcentrets eller anden aktørs regning.

Hvis du selv finder en uddannelse, du ønsker at deltage i, er det altid en god idé, at søge Jobcenteret (eller anden aktør) om at få den indskrevet i din jobplan. Dels betaler Jobcenteret eventuel deltagerbetaling - og dels er der stramme begrænsninger for, hvad du må deltage i af uddannelse på dagpenge, hvis uddannelsen ikke er del af en jobplan.

Læs mere om uddannelse som ledig