swipegesture

Dagpengeret på baggrund af ophør af selvstændig virksomhed

Du skal som hovedregel ophøre med din virksomhed for at få dagpenge. Nedenfor kan du læse om de forskellige muligheder for at ophøre med din virksomhed.

Når du lukker dit CVR-nummer

Din virksomhed er registreret som lukket i CVR-registeret, når de skattemæssige forpligtelser er overdraget eller afsluttet. Herefter kan du få et ophørsbevis fra Skattestyrelsen/SKAT, Den dato, der fremgår på ophørsbeviset, er den dato, din virksomhed anses for ophørt.

Vi skal bruge ophørsbeviset som dokumentation for dit ophør.

Konkurs/tvangsauktion

Hvis virksomheden går konkurs eller er solgt på tvangsauktion, kan den anses for ophørt.

Ved konkurs er ophørsdatoen, den dag skifteretten afsiger konkursdekretet, dog seneste ugedagen efter, at skifteretten har modtaget konkursbegæringen. Vi kan som regel se det på Statstidende, men skulle det ikke fremgå der, skal du sende konkursdekretet.

Ved tvangsauktion, skal vi bruge udskrift fra fogedretten om salget af virksomheden. Du skal som udgangspunkt være afmeldt moms- og CVR-registret, og salget skal være til andre end din ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Bortforpagtning eller udlejning

Hvis du bortforpagter eller udlejer din virksomhed, skal aftalen være gensidig uopsigelig i 3 år for, at vi kan anse dig som ophørt som selvstændig. Der gælder dog særregler indenfor hotel og restaurationsbranchen. Vi beder dig sende os kopi af den kontrakt, du har indgået med forpagter/lejer, og hvor opsigelsesvarslet fremgår. Vi skal også have en erklæring fra dig om, at du ikke længere arbejder eller deltager i virksomheden.

Du må gerne stadig være momstilmeldt og CVR-registreret, men overfor andre myndigheder må du ikke længere have status som selvstændig.

Tro- og loveerklæring

Kan du ikke afmelde dit CVR-nummer af den ene eller anden årsag, og derfor ikke fremskaffe et ophørsbevis, kan du sende os en tro- og loveerklæring på, at du er ophørt med virksomheden.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få dagpenge i de 2 første måneder, efter vi har modtaget din tro- og love erklæring. Indsender du et ophørsbevis til os, så vi kan se, at din virksomhed er CVR-afmeldt inden de 2 måneder er gået, har du ret til dagpenge dagen efter CVR-afmeldelsen. Der skal dog altid være gået mindst 3 uger fra den dag, vi modtog din tro- og loveerklæring.

Vær opmærksom på, at du indenfor 6 måneder skal dokumentere, at virksomheden er ophørt. Kan du ikke det, kan du først modtage dagpenge igen fra den dag, du indsender et ophørsbevis.

Timer, hvor du arbejder på at afvikle virksomheden, skal fradrages i dine dagpenge.

Ophør, hvis du har drevet virksomhed i selskabsform

Har du drevet selvstændig virksomhed i selskabsform, kan du anses som ophørt, når det er registreret hos Erhvervsstyrelsen, at du ikke længere er ejer af selskabet.

Udtræder du af et selskab med flere ejere, skal du sende os et registreringsbevis fra SKAT, hvoraf det fremgår, at du ikke længere er medejer.

Er du stadig medejer, kan du anses for ophørt, når du kan fremlægge et registreringsbevis fra SKAT på en ændring i virksomhedens ejerforhold, hvoraf det fremgår, at du ikke længere har afgørende indflydelse i selskabet. Du anses for at have afgørende indflydelse, når du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie ejer mindst 50% af selskabskapitalen eller har en bestemmende andel af stemmerne i selskabet. Ændringen i ejerforholdet skal være registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Du kan beholde et holdingselskab og alligevel anses for ophørt, hvis du kan dokumentere at:

  • Der ikke længere er erhvervsmæssige aktiviteter i din virksomhed. Du skal kunne dokumentere at driftsmidler, varelager mv. er afhændet - fx via momsafmelding
  • Du har anmeldt til Erhvervsstyrelsen, at selskabets formålsparagraf er ændret til enten formueforvaltning, -administration eller -pleje

Hvis din ejerandel kommer under 50%

Hvis du sælger dine aktier eller anparter, så du og din nærmeste familie samlet ejer under 50% af den samlede selskabskapital, har du ikke længere afgørende indflydelse i selskabet. Derfor skifter du fra ændringstidspunktet status fra at være selvstændig erhvervsdrivende til at være lønmodtager.

Søger du om dagpenge, betyder det at:

  • Der er ikke krav om, at du skal sælge dine aktier eller anparter
  • Du vil få 111 timers karantæne før du kan få dagpenge, hvis du selv siger op eller er skyld i opsigelsen
  • Du skal være ansat på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, hvis du fortsætter med at arbejde i virksomheden, for at lønindtægten giver dig ret til dagpenge.

Du anses som ophørt, når vi har modtaget en tro- og loveerklæring fra dig og din ægtefælle om, at du er udtrådt af din ægtefælles virksomhed.

Det gælder for dig, der har været medarbejdende ægtefælle uden at være medejer og uden at have en lønaftale med din ægtefælle efter Kildeskatteloven. Det gælder også, hvis du ifølge SKATs definitioner anses for at være medhæftende ægtefælle.

Begynder du at arbejde i virksomheden igen, skal der gå mindst 2 år fra du genindtrådte, før du igen kan udtræde på en tro- og loveerklæring og igen få dagpenge.

Hvis du også har været medejer af virksomheden, anses du som ophørt, når det er registreret i Erhvervsstyrelsen, at du ikke længere er medejer.

Har du være medarbejdende ægtefælle med en lønaftale, er du lønmodtager. I dette tilfælde skal du dog være opmærksom på, at du ikke kan få dagpenge de første 3 uger efter dit arbejdsophør, da du bliver omfattet en venteperiode.

Opløsning af selskabet efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen

Kan selskabet ikke betale alle kreditorer, eller har selskabet ikke afleveret årsregnskaber, eller er revisor, direktør afmeldt fra selskabet uden nye er tilmeldt, vil dit selskab blive opløst efter reglerne i konkursloven.

Et selskab, der er sendt til opløsning i Erhvervsstyrelsen på denne måde og som har en aktiv formålsbestemmelse, kan IKKE trækkes tilbage. Det er derfor meget vigtigt, at du sørger for at få ændret formålsbestemmelsen i selskabet til formueadministration, inden selskabet sendes til tvangsopløsning. Eller vil du tidligst anses for ophørt med virksomheden, når selskabet er endeligt opløst, og det kan godt tage rigtig lang tid.

Ophører du med en selvstændig hovedbeskæftigelse, kan du først få dagpenge efter en såkaldt venteperiode. Venteperioden løber altid fra dagen efter, at din virksomhed er ophørt.

Hvis du fik din ret til dagpenge, efter du lukkede en selvstændig virksomhed, må du først starte en ny virksomhed efter 6 måneder. Det gælder ikke, hvis din lukning er efter en bibeskæftigelse, eller konkurs. Ellers er du udelukket fra at modtage dagpenge, indtil de 6 måneder er gået. Det gælder uanset, om du lukker virksomheden eller ej.

Den 6 måneders periode kaldes for en jobsøgningsperiode, og gælder uanset, om du lukker virksomheden eller ej.