swipegesture

Sådan får du udbetalt dine dagpenge

For at få dagpenge, skal du hver måned udfylde et dagpengekort.

For hver dag i måneden skal du oplyse om arbejde, lønindtægter, sygdom, manglende rådighed og andet, som har betydning for din dagpengeudbetaling – også hvis det ligger i weekenden.

Holder du ferie, skal du oplyse om dine feriedage på hverdage, dvs. mandag til fredag, men ikke på lørdage eller søndage.

Du får adgang til at udfylde dit dagpengekort en uge inden månedens udgang.

Se datoerne for, hvornår du kan indsende dit dagpengekort

Når du udfylder dit dagpengekort, skal du oplyse, hvad du har haft af arbejde, indtægter og andre aktiviteter, sygdom, ferie m.v. for hele måneden, også selvom du kun beder om dagpenge for noget af måneden.

Du skal også oplyse om det arbejde, du forventer at have resten af måneden. Der bliver altså tale om en slags a conto-udbetaling, baseret på dine oplysninger.

Du har en frist på 1 måned + 10 dage efter månedens udgang til at indsende dit dagpengekort.

Det er vigtigt, at du overholder fristen, for ellers må vi ikke udbetale dagpenge til dig for måneden.

Se alle frister i indeværende år i denne oversigt

Dine dagpenge bliver udbetalt for en hel kalendermåned ad gangen.

Pengene er normalt til disposition på din bankkonto den sidste bankdag i måneden, hvis du udfylder dit dagpengekort senest på den tredjesidste bankdag i måneden.

Udfylder du dagpengekortet senere, vil der typisk max gå 3 bankdage før dagpengene er udbetalt.

Det kan dog tage længere tid, hvis vi mangler oplysninger om fx deltidsarbejde eller din ret til dagpenge endnu ikke er godkendt.

Har du haft arbejde, modtager vi den 11. i efterfølgende måned oplysninger fra din arbejdsgiver om dine løntimer og indtægt i den forudgående måned.

Hvis der er forskel på det, du selv har skrevet på dit dagpengekort, og de oplysninger, vi får fra din arbejdsgiver, kan det betyde, at vi skal lave en efterregulering af dine dagpenge.

Hvis du har fået udbetalt for lidt, udbetaler vi differencen med det samme.

Hvis du har fået udbetalt for meget, modregner vi forskellen i dine efterfølgende dagpengeudbetalinger.

Vi kontakter dig altid, inden vi regulerer din udbetaling, så du kan reagere, hvis du ikke er enig.

Hver 4. måned skal vi undersøge, hvor meget du har arbejdet i de sidste 4 måneder, og om du eventuelt skal trækkes for en karensdag.

Har du ikke arbejdet mere end 148 timer i 4 måneders-perioden, skal vi trække dig for et beløb, der svarer til 1 dags dagpenge. Det er kun lønarbejde, der tæller med i opgørelsen.

Du undgår altså at miste én dags dagpenge, hvis du har haft mere end 148 timers lønarbejde indenfor de 4 måneder.