swipegesture

Supplerende dagpenge - Hvis du har deltidsarbejde, mens du er ledig

Du behøver ikke være fuldt ledig for at få dagpenge. Hvis du får arbejde på deltid som lønmodtager eller selvstændig, kan du i mange tilfælde få supplerende dagpenge. For at vi kan godkende dig til supplerende dagpenge skal du sende forskellig dokumentation. Se nedenfor, hvilken dokumentation vi har brug for fra dig. Du skal stadig stå fuldt ud til rådighed og være aktivt jobsøgende.

Læs mere om at stå til rådighed

Hvis du har deltidsarbejde, skal vi have nogle ekstra oplysninger for at kunne udbetale supplerende dagpenge. Når vi har modtaget oplysningerne fra dig, vil vi efterfølgende bekræfte, om du kan få supplerende dagpenge.

Vi skal altid have en kopi af din kontrakt. Hvis du ikke har en kontrakt, skal du sende os oplysningsblanket om lønarbejde. Du kan enten uploade den via ”Mit CA” eller sende den til os på ca@ca.dk.

Afhængig af hvordan du er er ansat, skal du som regel sende os yderligere oplysninger:

 • Er du ansat med et opsigelsesvarsel?
  Hvis ja, skal vi modtage en frigørelsesattest fra dig, senest 5 uger efter ansættelsen er begyndt. Hvis du allerede var ansat, inden du blev ledig fra dit andet job eller afsluttede din uddannelse, skal vi modtage frigørelsesattesten, senest 5 uger efter at du har søgt om dagpenge. Herefter kan du enten uploade den via ”Mit CA” eller sende den til os på ca@ca.dk
 • Er du tilkaldevikar eller løsansat uden opsigelsesvarsel?
  Er du ansat uden et opsigelsesvarsel, fx som vikar, afløser eller lignende, behøver du ikke en frigørelsesattest for at kunne få supplerende dagpenge. Er du tilknyttet et vikarbureau, skal du i stedet sende en løsvikarattest. Du kan enten uploade den via ”Mit CA” eller sende den til os på ca@ca.dk

Modregning i dine dagpengene for lønarbejde

Du får som fuldtidsforsikret dagpenge for 160,33 timer hver måneden før eventuel modregning.

Dit arbejde modregnes som et fradrag i dine dagpenge. Der sker også modregning, hvis du holder ferie eller bliver syg.

Sådan laves modregningen

Modregning i dine dagpenge afhænger af, hvordan du arbejder og hvilken form for indtægt, du modtager for dit arbejde.

Det afgørende er, hvordan din arbejdsgiver indberetter dit arbejde til SKAT’s indkomsregister:

 • Hvis du får løn for et bestemt antal løntimer (A-indkomst), skal du oplyse disse timer på dit dagpengekort. I de tilfælde modregner vi dine timer 1:1 i dine dagpenge.
 • Hvis du får B-indkomst, honorar, eller anden indkomst uden løntimer, bliver indtægten omregnet til et antal timer ud fra en fast omregningssats på 277,76 kr. Fx bliver en indtægt på 5.000 kr. omregnet ved at dividere med 268,63 til 18,00 timer, som modregnes i dagpengene.

Læs mere om Fradrag og modregning i dagpengene

Mindsteudbetalingsreglen

Der skal mindst kunne udbetales dagpenge for 14,8 timer i hver enkelt måned. Det kaldes mindsteudbetalingsreglen. 

Du får som fuldtidsforsikret dagpenge for 160,33 timer hver måned før eventuel modregning (arbejdstimer, ferie etc.). Hvis du i alt skal modregnes for mere end 145,53 timer i en måned, får du derfor ikke udbetalt dagpenge for den måned.

Eksempel:

Har du fx fået løn for 113 timer og holdt ferie i 1 uge (37 timer), skal du modregnes for 150 timer i alt. Det betyder, at du ikke får udbetalt de 10,33 timer, der er tilbage. Til gengæld har du heller ikke forbrugt dem i forhold til de 3.848 timer, du i alt har ret til.

Der er gode muligheder for at starte en virksomhed på deltid, mens du er ledig.

Vi anbefaler dig altid at kontakte os, inden du starter en selvstændig aktivitet. Det gælder især, hvis du tidligere har haft selvstændig virksomhed. Start af en ny selvstændig aktivitet kan nemlig have afgørende betydning for din fremtidige ret til dagpenge.

Læs om reglerne for selvstændig virksomhed

Modregning i dine dagpengene for arbejde som selvstændig

Alle de timer, du bruger på din selvstændig bibeskæftigelse, bliver modregnet i dine dagpenge. Du skal derfor skrive arbejdstimerne på dit dagpengekort, uanset hvornår på døgnet eller ugen, du arbejder. Arbejde om aftenen og i weekenden modregnes altså også i dine dagpenge.

Du skal oplyse samtlige timer, du bruger på virksomheden - også de timer, du ikke fakturerer på en kunde (administration, transport, mv.).

Arbejdstimerne modregnes time for time i dine dagpenge.

Du modregnes altså på samme måde uanset om din virksomhed giver et over- eller underskud.

Mindsteudbetalingsreglen

Der skal mindst kunne udbetales dagpenge for 14,8 timer i hver enkelt måned. Det kaldes mindsteudbetalingsreglen.

Du får som fuldtidsforsikret dagpenge for 160,33 timer hver måned før eventuel modregning (arbejdstimer, ferie etc.). Hvis du i alt skal modregnes for mere end 145,53 timer i en måned, får du derfor ikke udbetalt dagpenge for den måned

Du kan få supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for en periode på 104 uger. Du har dog altid ret til dagpenge i resten af den måned, hvor uge nr. 30 bruges.

Vær opmærksom på at din ret til supplerende dagpenge aldrig kan strækkes længere end din ret til dagpenge, hvis du ikke havde deltidsarbejde.

Dine 30 uger med supplerende dagpenge omfatter alt deltidsarbejde, dvs. både deltidsarbejde som lønmodtager og som selvstændig.

I skemaet kan du se, hvordan du bruger af dine 30 ugers supplerende dagpenge. Der er forskel på, om du arbejder som selvstændig eller lønmodtager.

 

Uger med mindst 37 timers modregning for arbejde, ferie mv.

Uger med arbejde men mindre end 37 timers modregning i alt  

Uger uden arbejdstimer

Deltidsarbejde som lønmodtager

Tæller ikke

Tæller

Tæller ikke

Deltidsarbejde som selvstændig

Tæller ikke

Tæller

Tæller

Du kan via arbejde genoptjene en ny 30 ugers periode – eller forlænge 30 ugers perioden.

Du kan få 30 nye uger med supplerende dagpenge, hvis du har arbejdstimer nok. Er du fx månedslønnet, skal du have haft 6 måneder, hvor du har fået løn for mere end 146 timer pr. måned.

Opfylder du ikke retten til en ny periode med supplerende dagpenge, kan du muligvis forlænge din ret til supplerende dagpenge i op til 12 uger.

Som lønmodtager kan du forlænge din ret til supplerende dagpenge med 4 uger for hver måned, du har mere end 146 timers arbejde. Hvis du har en selvstændig bibeskæftigelse, kan du forlænge din ret til supplerende dagpenge, hvis du i en hel kalendermåned ikke har modtaget dagpenge. I begge tilfælde må vi kun gå 1 år tilbage fra den dag, de 30 uger er udløbet.

Arbejdstimer, du har brugt til at forlænge dine supplerende dagpenge, kan ikke også bruges til at genoptjene en ny 30 ugers periode.

Har du ikke haft nok arbejdstimer til hverken at forlænge eller genoptjene supplerende dagpenge, når din 30 ugers periode udløber, skal du vælge mellem:

 • At fortsætte arbejdet uden samtidig at modtage dagpenge eller
 • At sige dit lønarbejde op / lukke din virksomhed.

Vi skriver til dig inden dine 30 uger udløber.

Husk altid at kontakte CA, hvis du overvejer at opsige dit lønarbejde, så du undgår at få karantæne.

Længere periode med ret til dagpenge

Har du arbejdet mindst 1.924 timer (1 år på fuldtid), siden du sidst var ledig, vil du automatisk få en ny 2-årig periode med dagpenge.

Har du ikke arbejdet 1.924 timer, kan timerne i stedet bruges til at forlænge 2 års-perioden med op til 1 år. Hver arbejdstime giver ret til 2 timer på dagpenge. Har du fx arbejdet 100 timer, siden du sidst var ledig, kan du få dagpenge i 200 timer oven i de timer, du har tilbage fra sidst, du var ledig.

Vi skriver til dig, når din dagpengeret er ved at udløbe. Så kan du beslutte, om du vil bruge muligheden for at forlænge din dagpengeret.

Undgå karensdage

Hver 4. måned skal vi undersøge, hvor meget du har arbejdet i de sidste 4 måneder, og om du eventuelt skal modregnes for en karensdag.

Du undgår altså karensen, hvis du haft mere med 148 timers lønarbejde indenfor de 4 måneder.

Modregningen for karens svarer til 1 dags dagpenge.

Løbende genoptjening af retten til nye 30 uger

Har du haft ustøttet arbejde i et vist omfang, kan du få ret til nye 30 uger med supplerende dagpenge.

 • Er du månedslønnet skal du have haft 6 månedsindberetninger, der hver har mere end 146 løntimer pr. måned

 • Er du ugelønnet, skla du have haft 26 uge-indberetninger, der hver har mere end 34 løntimer pr. uge

 • Er du 14 dages lønnet, skal du have haft mindst 13 14-dages-indberetninger, der hver har mere end 68 løntimer

 
Indberetningerne skal ligge:

 • inden for 12 sammenhængende måneder

 • efter du senest fik ret til 30 (nye) ugers supplerende dagpenge 

Opfylder du betingelserne, får du en ny ret til 30 uger med supplerende dagpenge.

Mulighed for forlængelse

Du kan forlænge din 30-ugers-ret til supplerende dagpenge med op til 12 uger. Vi forlænger retten til supplerende dagpenge med 4 uger ad gangen, dog højest 12 uger i alt, dvs. 4, 8 eller 12 uger.

Når din 30-ugers ret er udløbet henter vi oplysninger om dit arbejde som lønmodtager i SKATs indkomstregister. Vi ser 12 måneder tilbage fra udløbsdatoen af de 30 uger og kan forlænge med 4 uger for hver:

 • månedsindberetning med mere end 146 løntimer

 • fire uge-indberetninger med mere end 34 løntimer

 • to 14-dages-indberetninger med mere end 68 løntimer

 • måned, hvor du har drevet selvstændig virksomhed og ikke har modtaget dagpenge, hvis virksomheden har været registreret i CVR i mindst 6 måneder