Ferie og feriedagpenge

Bemærk, at der kommer nye ferieregler fra 2020. Du kan læse mere herom nedenfor i afsnittene: Reglerne om ferie frem til d. 30. april 2020 og Særligt om ferie fra 1. maj 2020 og senere.

Du kan naturligvis holde ferie, selvom du er ledig. Hvis du i en periode ikke ønsker at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du:

 • bruge de feriepenge, som du har optjent hos en arbejdsgiver, 
 • søge om at få udbetalt feriedagpenge, som du har optjent i a-kassen, hvis du har modtaget ydelser fra a-kassen i form af dagpenge/feriedagpenge, eller du har modtaget barselsdagpenge, eller
 • holde fri for egen regning.

Du har ikke ret til feriedagpenge, hvis du ikke er dagpengeberettiget.

Meddel ferien til jobcentret

Hvis du er ledig på ferietidspunktet, skal du huske at give besked på Jobnet om dine ferieplaner senest 14 dage før feriens første dag. Jobcenteret giver derefter os besked om, at du holder ferie.

Meddeler du derfor ferien senest 14 dage før feriens start, får vi automatisk besked, og du behøver ikke gøre yderligere, når ferien er registreret på jobnet.dk. Hvis du søger om feriedagpenge i ferien, skal du sende din ansøgning til os inden feriens første dag. 

Meddeler du ferie mindre end 14 dage før første feriedag til Jobcenteret, har du pligt til at deltage i møder og aktiviteter, som Jobcenter, CA eller anden aktør indkalder til - også selv om du holder ferie. Deltager du ikke, mister du ret til dagpenge i en periode. Du skal give Jobcentret besked om ferie, uanset om du holder ferie for egen regning, med feriedagpenge, eller feriepenge eller feriegodtgørelse.

Bemærk: Hvis du meddeler ferie på en dag, hvor Jobcenteret, CA eller anden aktør inden da har indkaldt dig til et møde eller en aktivitet, har du pligt til at deltage i mødet - uanset om du har meldt ferie med mere end 14 dages varsel. 

Meddeler du ferie mindre end 14 dage før første feriedag til Jobcentret, skal du være opmærksom på, at vi også skal have besked om din ferie, inden den starter. Du kan oplyse os om din ferie ved at sende en mail til ca@ca.dk

Feriegodtgørelse

Optjeningsåret for feriepenge eller feriegodtgørelse fra arbejdsgiveren følger kalenderåret, mens ferieåret går fra den 1. maj i det følgende år til 30. april året efter.

For eksempel er 2018 optjeningsår for det ferieår, der går fra den 1. maj 2019 - 30. april 2020.

Hvis du har haft lønarbejde i optjeningsåret, optjener du ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i et kalenderår. Det er en ret, du har i henhold til ferieloven, som gælder for alle lønmodtagere.

Du optjener dog ikke ret til betalt ferie under ansættelsen ved sygdomsperioder, hvor arbejdsgiveren ikke skal betale fuld eller delvis løn, eller barselperioder, andre orlovsperioder eller tjenestefrihedsperioder, hvor arbejdsgiveren ikke skal betale fuld eller delvis løn.

Som udgangspunkt udgør feriegodtgørelsen 12,5 pct. af lønnen i optjeningsåret, og arbejdsgiveren skal indbetale feriegodtgørelsen til FerieKonto den 1. i måneden efter kvartalets udløb.

Vær opmærksom på, at du som altovervejende hovedregel skal holde din ferie for at få din feriegodtgørelse udbetalt. Vi henviser i øvrigt til de regler, du kan læse på www.borger.dk.

Særligt om ferie fra 1. maj 2020 og senere

Fra 2020 er der vedtaget en ny ferielov, som får betydning for din ret til feriedagpenge.

Frem til d. 30. april 2020 er der ingen ændringer i reglerne omkring udbetaling af feriedagpenge.

Som du sikkert er klar over er der vedtaget en ny ferielov, hvor ferie fremover optjenes fra 1. september til d. 31. august året efter (ferieoptjeningsåret = 12 måneder), og kan afholdes fra 1. september og til 31. december året efter (ferieafholdelsesåret = 16 måneder).

Det betyder, at der i 2020 bliver en særlig periode fra 1. maj 2020 til 31. august 2020, hvor du kan afholde op til 17 dage med feriedagpenge, nemlig de feriedagpenge du har optjent af udbetalte dagpenge, feriedagpenge og barselsdagpenge for 2019.

I perioden fra 1. januar til 31. august 2020 optjener du ikke længere ret til feriedagpenge af dine udbetalinger af dagpenge, feriedagpenge og barselsdagpenge. Det skyldes de nye regler om samtidighedsferie, som du kan læse nærmere om her, hvorefter du fra 1. september 2020 løbende optjener ret til udbetaling af feriedagpenge af de dagpenge, feriedagpenge og barselsdagpenge som du får udbetalt hver måned.

Får du udbetalt dagpenge/feriedagpenge/barselsdagpenge for 160,33 timer i september 2020, vil du have ret til at afholde 2 dage med feriedagpenge osv. osv. Vi orienterer nærmere, når vi har fået de endelige regler på området. 

Ferie på dagpengekortet

Når du holder ferie, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og du kan derfor ikke få udbetalt dagpenge.

Hvis du har et feriekort fra en tidligere arbejdsgiver, kan du få udbetalt feriegodtgørelse for de dage, du holder ferie. Du kan selv ansøge om at få udbetalt din feriegodtgørelse på www.borger.dk. På dagpengekortet skal du skrive 'Ferie' ud for hver af dagene, du holder ferie.

Feriedagpenge - Optjening

Reglerne om ferie frem til d. 30. april 2020:

Du optjener ret til feriedagpenge i det følgende ferieår, hvis du i et optjeningsår har været ledig og fået udbetalt dagpenge eller feriedagpenge fra a-kassen Det samme gælder, hvis du har fået udbetalt barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Du optjener desværre ikke længere ret til feriedagpenge af eventuelle sygedagpenge. De feriedagpenge, du har optjent i 2018, kan du bruge i ferieåret, der går fra 1. maj 2019 til 30. april 2020. De feriedagpenge, du har optjent i ferieåret i 2019 skal du bruge i overgangsferieåret 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Antallet af dage med ret til feriedagpenge beregnes ved at dividere de samlede bruttoydelser fra optjeningsåret med dagpengesatsen i udbetalingsåret, som derefter ganges med en omregningsfaktor. I optjeningsåret 2019 er omregningsfaktoren 0,0954.

Vi sender hvert år i marts et brev til dig med oplysninger, om din ret til afholde ferie med feriedagpenge i det ferieår, der starter 1. maj. I marts 2019 får du altså brev om din ret til feriedagpenge i ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020. Brevet kan du se på vores online a-kasse under  'Breve fra CA', hvor du også kan finde breve fra tidligere år omkring din ret til feriedagpenge.  

Forskellige beregningsmetoder for feriedagpenge og feriegodtgørelse

Hvis du har været delvist i arbejde, er det ikke sikkert, at dine feriedage med feriedagpenge og feriegodtgørelse tilsammen bliver 25 dage. Det skyldes, at du optjener 2,08 feriedage pr. kalendermåned, du er i et ansættelsesforhold, mens det er summen af de udbetalte dagpenge, der afgør antallet feriedage med feriedagpenge. Du har ifølge ferieloven altid ret til at holde 25 feriedage, men det er ikke sikkert, at du har finansiering til alle 25 dage.

Betingelser for udbetaling af feriedagpenge

Feriedagpenge er som hovedregel de sidste, du kan få udbetalt. Det betyder, at du først skal holde de ferie som du har optjent hos en arbejdsgiver med feriegodtgørelse i optjeningsåret.

Du har kun ret til at få feriedagpenge, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at have ret til dagpenge på ferietidspunktet, herunder alle rådighedsbetingelserne.

Du skal på ferietidspunktet derfor:

 • være medlem af en dansk a-kasse
 • umiddelbart før ferien have ophold og bopæl i Danmark
 • være i arbejde som lønmodtager, eller være ledig
 • ikke være tilmeldt et SU-berettigende studie
 • ikke modtage fuld eller delvis løn under ferien

Driver du selvstændig virksomhed på fuld tid, kan du som udgangspunkt ikke få udbetalt feriedagpenge. Kontakt os for nærmere vejledning, hvis du er i tvivl.

Bemærk: Du skal holde ferie for at få udbetalt feriedagpenge. Du kan ikke få udbetalt feriedagpenge, hvis du er forhindret i at holde ferie f.eks. pga. barsel eller sygdom. Du kan heller ikke overføre feriedagpenge til det efterfølgende ferieår.

Hvis du har fået udbetalt ydelser med en beregnet dagpengesats i perioden fra optjeningsårets begyndelse og frem til ferien, får du det samme beløb i feriedagpenge med eventuelle reguleringer. Hvis du ikke har fået udbetalt ydelser fra CA - hvis du f.eks. har været på barsel - udbetaler vi satsen for dimittender. Den er på 82 % af den maksimale sats, hvilket i 2020 svarer til 722 kroner per dag.

Når du udfylder ansøgningen om feriedagpenge

Vær for din egen skyld omhyggelig med udfyldelsen af ansøgningen om feriedagpenge. Hvis du mangler at udfylde noget, skal vi returnere ansøgningen. Dette vil typisk forsinke udbetalingen.
Vi kan udbetale dine feriedagpenge cirka 8 dage før, du skal holde ferie - så send ansøgningen i god tid.

Husk ansøgningsfristen for feriedagpenge

Hvis du er ledig, skal vi have modtaget ansøgningen om feriedagpenge, senest på din første feriedag. 

Hvis du er i arbejde, skal vi blot modtage ansøgningen om feriedagpenge senest en måned efter ferieårets afslutning. Det vil sige, at vi skal modtage din ansøgning om ferie afholdt. Modtager vi ikke ansøgningen til tiden, har du ikke ret til feriedagpengene.

Ansøgning om feriedagpenge

Klik her for at udfylde din ansøgning om feriedagpenge

Den nye ferielov - hvad betyder den for dig?

Decorative

Med den nye ferielov går vi i 2020 fra forskudt ferie til samtidighedsferie. De nye regler betyder blandt andet, at 

 • nyuddannede kan holde ferie fra ansættelsens start. 
 • en del af din optjente ferie fra 2019 indefryses. 
 • du har lidt færre feriedage til sommerferie og efterårsferie i 2020. 
 • du stadig har ret til 25 dages ferie
 • du kan holde ferie på forskud.

Læs mere