Forhold der kan udskyde dagpengene

Når du første gang melder dig ledig, kan der være forhold som kan betyde, at du ikke får dagpenge fra første ledige dag


Det skal du være opmærksom på som lønmodtager

Selvforskyldt ledighed og karantæne

Når du ophører med et arbejde, får du en effektiv karantæne på 111 timer, hvis du er selvforskyldt ledig. Effektiv karantæne betyder, at du ikke kan få dagpenge i de første 111 timer, hvor du ellers ville have fået en udbetaling.

Dette betyder blandt andet, at du skal stå tilmeldt som ledig på Jobnet i din karantæneperiode. Læs mere om selvforskyldt ledighed.

G-dage

Hvis du ikke er selvforskyldt ledig efter et arbejdsophør, skal din arbejdsgiver som hovedregel betale dig en godtgørelse for første og anden ledighedsdag (de såkaldte G-dage), hvis du har arbejdet mindst 74 timer inden for de sidste fire uger inden arbejdsophøret. 

Da det er en pligt for arbejdsgiveren at betale G-dage, må vi ikke udbetale dig dagpenge på de dage, hvor du har ret til G-dagsbetaling. Hvis din arbejdsgiver ikke betaler G-dagene senest 2 lønudbetalinger efter arbejdsophøret, kan vi hjælpe dig med at inddrive pengene. Læs mere om g-dage.


Det skal du være opmærksom på som nyuddannet

Karensperiode på 1 måned

Som dimittend kan du først få dagpenge en måned efter uddannelsens afslutning. Hvis du har været studiemedlem af en a-kasse i mindst 12 måneder inden du blev færdig med uddannelsen, kan du dog få dagpenge fra den første dag efter uddannelsen.

Selvforskyldt ledighed

Når du er færdig med uddannelsen, er du omfattet af reglerne om selvforskyldt ledighed. Det vil sige, at hvis du ophører med et arbejde, får du en effektiv karantæne på 111 timer, hvis du er selvforskyldt ledig.

Effektiv karantæne betyder, at du ikke kan få dagpenge i de første 111 timer, hvor du ellers ville have fået en udbetaling.

Bemærk: Du skal som nyuddannet være meget opmærksom, at reglerne om selvforskyldt ledighed også gælder, hvis du opsiger et studiearbejde, som du først fratræder efter, at du har afsluttet uddannelsen - uanset om du i den første måned efter afslutning af din uddannelse ikke er berettiget til dagpenge.

Supplerende dagpenge

Hvis du har et deltidsarbejde (fx fortsættelse af studiejob), har du mulighed for at få supplerende dagpenge, mens du er ledig. Har du et opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver, har du kun ret til supplerende dagpenge, hvis din arbejdsgiver udfylder en frigørelsesattest. Det betyder, at han skal se bort fra dit opsigelsesvarsel, hvis du finder arbejde med en længere arbejdstid.

Vi skal have modtaget frigørelsesattesten senest fem uger efter den dag, du har ret til dagpenge og samtidig har været ansat.

Læs mere om deltidsarbejde og supplerende dagpenge


Det skal du være opmærksom på som selvstændig

Karensperiode på 3 uger

Du kan ikke få dagpenge i de første 3 uger, efter du er endelig ophørt med din selvstændige virksomhed, da du i henhold til dagpengereglerne først skal afvikle en karensperiode på 3 uger.

Hvis dit virksomhedsophør skyldes en konkurs, tvangsauktion eller betalingsstandsning, er karensperioden dog kun én uge. Kontakt CA for yderligere vejledning om dokumentation i forbindelse med konkurs. Du skal være helt ophørt med selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du har en selvstændig virksomhed, som er din bibeskæftigelse, kan du under visse betingelser beholde din dagpengeret, mens du driver virksomheden.

Det er dog meget vigtigt, at du kontakter os, så vi kan vurdere, om din selvstændige bibeskæftigelse er af en sådan karakter, at du kan udføre den samtidig med, at du modtager supplerende dagpenge. Læs mere om selvstændig bibeskæftigelse.