Hvis du får deltidsarbejde, mens du er ledig

Når du er ledig, sker der fradrag i dagpengene, hvis du har arbejde, indtægter, ferie, sygdom m.m. 

Fradrag for arbejde, sygdom ferie mv. i dine dagpenge

Når du er ledig, får du fradrag i dagpengene for arbejde, uanset om der er tale om lønnet eller ulønnet arbejde. Der er dog særlige regler for frivilligt ulønnet arbejde - Læs mere om reglerne for frivilligt ulønnet arbejde her

Hvis du er fuldt ledig i en måned, får du dagpenge for 160,33 ledige timer. Hvis du f.eks. arbejder og får løn for 40 timer i en måned, vil du derfor få udbetalt dagpenge for 120,33 timer.

Fradraget i dine dagpenge afhænger dog af, hvordan du arbejder, og hvilken form for indtægt du modtager for dit arbejde.

Det afgørende er, hvordan din arbejdsgiver har indberettet din indtægt til SKATs indkomstregister:

 • A-indkomst og løntimer
  Du vil få fradrag i dine dagpenge for de timer, du arbejder og får løn for.
   
 • A-indkomst uden løntimer, B-indkomst og honorarindtægter
  Dit fradrag beregnes ved, at din løn omregnes med en omregningssats, som bliver reguleret årligt. I 2021 er omregningssatsen 251,99, så hvis du f.eks. modtager et honorar på 5.000 kr. i en måned, vil du få et fradrag i dine dagpenge på 20,68 timer (5.000 kr. / 251,99)

Mindsteudbetalingsregel

Som fuldtidsforsikret får du dagpenge for 160,33 timer om måneden før eventuelle fradrag, uanset hvilken måned der er tale om.

Oplyser du om fradrag pga. arbejde og andre aktiviteter for mere end 145,53 timer i en måned, kan du ikke få udbetalt dagpenge denne måned, da der mindst skal kunne udbetales for 14,8 timer i hver enkelt måned. 

Hvis du er syg

Du kan ikke få dagpenge fra os, hvis du er syg - fordi, du ikke kan eller skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet under sygdom. I stedet kan du få udbetalt sygedagpenge fra din kommune. Ydelsen er den samme, som vi udbetaler - det er altså blot kommunekassen, der står for udbetaling af sygedagpenge i stedet for statskassen.

På ydelseskortet skal du skrive S ud for hver enkelt sygedag. Hvis du er syg i mere end 14 dage, skal du ikke længere stå tilmeldt Jobcentret som aktiv. Derfor skal du afmeldes.

Sådan gør du:

 • Du skal kontakte os, hvis du bliver syg
 • Vi udfylder et skema med oplysninger om blandet andet typen af ydelser, vi senest har udbetalt til dig
 • Skemaet skal du også selv udfylde med nogle oplysninger og herefter videresende til din kommune
 • Når du igen er rask, skal du meldes til dit Jobcenter igen

Bemærk, at du skal melde sygdom hurtigt, ellers kan der blive problemer med udbetaling af sygedagpenge fra kommunen.

Hvis du har ferie

Når du holder ferien skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Og du kan dermed ikke få udbetalt dagpenge.

Hvis du har optjent ret til feriegodtgørelse hos en arbejdsgiver, kan du få udbetalt feriegodtgørelsen for de dage, du holder ferie. Hvis du har optjent feriedagpenge, kan du få udbetalt feriedagpenge fra CA for de dage, du holder ferie. I begge tilfælde skal du skrive F ud for hver af dagene, du holder ferie.

Læs mere om feriegodtgørelse, feriedagpenge og ferie

 

Supplerende dagpenge

Hvis du får arbejde på deltid som lønmodtager eller selvstændig, kan du i mange tilfælde få supplerende dagpenge.

30 ugers tidsbegrænsning for alle typer deltidsarbejde

Du kan få supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for en periode på 104 uger. Du har dog altid ret til dagpenge i resten af den måned, hvor uge nr. 30 bruges. 

Din ret til supplerende dagpenge omfatter alt deltidsarbejde, dvs. både deltidsarbejde som lønmodtager og som selvstændig. Har du drevet selvstændig virksomhed inden 1. oktober 2018, har disse uger dog ikke brugt af din ret til supplerende dagpenge. Det har til gengæld uger, hvor du indenfor de sidste to år har haft lønarbejde og samtidig modtaget dagpenge.

Når de 30 uger udløber

Du kan via arbejde genoptjene ret til en ny 30 ugers periode – eller til at forlænge 30 ugers perioden. Udløber perioden, skal du vælge imellem at fortsætte arbejdet uden samtidig at modtage dagpenge eller at sige dit lønarbejde op / lukke din virksomhed. Kontakt altid CA, før du opsiger dit lønarbejde, så du undgår at få karantæne. 

Du skal stå til rådighed for fuldtidsarbejde

For at få ret til supplerende dagpenge skal du grundlæggende opfylde de samme betingelser, som hvis du slet ikke arbejder: 

 • Du skal være tilmeldt www.jobnet.dk som fuldt arbejdssøgende, selvom du arbejder på deltid.
 • Du skal søge mindst to fuldtidsjob om ugen i Danmark – heraf skal mindst det ene være et opslået job. De to søgte job skal hver uge registreres i din joblog på jobnet.dk
 • Du skal også være i stand til at overtage formidlet arbejde på fuld tid med dags varsel. Du er kun i stand til at overtage arbejde på fuld tid med dags varsel, hvis du kan opsige dit deltidslønarbejde med dags varsel

Ret til en ny periode med supplerende dagpenge

Har du haft arbejde i et vist omfang, kan du få ret til nye 30 uger med supplerende dagpenge.

 • Er du månedslønnet skal du have haft 6 måneder, hvor du har fået løn for mere end 146 timer pr. måned
 • Er du ugelønnet, skal du have haft 26 uger, hvor du har fået løn for mere end 34 løntimer pr. uge
 • Er du 14 dages lønnet, skal du have haft mindst 13 14-dages perioder, hvor du har fået løn for mere end 68 timer pr. 14- dages periode

Vi henter oplysninger om dit arbejde som lønmodtager i SKATs indkomstregister. Indberetningerne skal ligge:

 • inden for 12 sammenhængende måneder og
 • efter du senest fik ret til 30 (nye) ugers supplerende dagpenge

Du kan også få 30 nye uger med supplerende dagpenge, hvis du i et kalenderår ikke har modtaget dagpenge, og du i dette kalenderår har haft en samlet arbejdsindkomst fra al A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed på mindst 243.996,- kr. (2021-tal).

Arbejdstimer du har brugt til at forlænge din ret til supplerende dagpenge, kan ikke også bruges til at genoptjene en ny ret. 

Ret til at forlænge perioden med supplerende dagpenge

Har du haft arbejdet i et vist omfang, men ikke så meget at du har ret til nye 30 uger med supplerende dagpenge (se ovenfor), har du måske mulighed for at forlænge perioden med op til 12 uger. Der forlænges med 4 uger ad gangen, dvs. 4, 8 eller 12 uger.

Vi henter oplysninger om dit arbejde som lønmodtager i SKATs indkomstregister og ser 12 måneder tilbage fra udløbsdatoen af de 30 uger.

 • Er du månedslønnet kan perioden forlænges med 4 uger for hver måned, hvor du har fået løn for mere end 146 løntimer.
 • Er du ugelønnet, kan perioden forlænges med 4 uger for, for hver gang du har haft fire uger, hvor du har fået løn for mere end 34 løntimer pr. uge
 • Er du 14 dages lønnet, kan perioden forlænges med 4 uger for hver gang du har haft to 14-dages perioder, hvor du har fået løn for mere end 68 timer pr. 14- dages periode

Perioden kan også forlænges med 4 uger for hver måned, hvor du ikke har modtaget dagpenge, men har arbejdet som selvstændig. Det gælder dog kun, hvis virksomheden har været registreret i CVR i mindst 6 måneder på tidspunktet for udløb af perioden med ret til supplerede dagpenge 

De arbejdstimer du bruger på at forlænge din ret til supplerende dagpenge, kan du ikke også bruge til at opnå ret til 30 nye uger.

 

Særligt om deltidsarbejde som lønmodtager

Hvis du har et deltidslønarbejde, og du har et opsigelsesvarsel, må vi kun udbetale supplerende dagpenge til dig, hvis din arbejdsgiver har underskrevet en frigørelsesattest.

Send frigørelsesattest inden 5 uger

Du skal sende frigørelsesattesten til os, så vi har modtaget den senest fem uger efter, at ansættelsen er begyndt. Den dag, du starter ansættelsen, tæller med i 5-ugers fristen. Er du ansat fra en onsdag, skal vi altså have attesten senest tirsdag fem uger senere. Modtager vi ikke attesten til tiden, vil du tidligst kunne få dagpenge fra den dag, vi modtager attesten.

Hvad er en frigørelsesattest? 

En frigørelsesattest er en attest, hvor din arbejdsgiver skriver under på, at du med dags varsel – på trods af dit opsigelsesvarsel – kan stoppe på dit job for at starte i et andet job med længere arbejdstid. 

Arbejdsgivergodtgørelse (G-dage) medfører fradrag

Når du bliver ledig, er arbejdsgiveren forpligtet til at betale arbejdsgivergodtgørelse - også kaldet G-dage - for de 2 første ledige dage. Godtgørelsen svarer til dine dagpenge.

Er du ansat uden opsigelsesvarsel, skal din arbejdsgiver udbetale G-dage til dig hver gang, du har arbejdet 74 timer inden for 4 uger.

Er du ansat med opsigelsesvarsel, skal du have G-dage, når du bliver ledig, hvis du ikke selv har sagt jobbet op.

Som hovedregel skal arbejdsgiver udbetale G-dage, hvis du arbejder mindst 74 timer inden for 4 uger.

Her kan du læse mere om G-dage

Dit arbejde betyder fradrag i dine dagpenge

Vi modregner det antal timer i dagpengene, som du arbejder og får løn for uanset hvornår på døgnet/ugen arbejdet udføres. 

Du kan kun få supplerende dagpenge, hvis du er ledig i mindst 14,8 timer på en måned. 

Hvis din arbejdsgiver ikke indberetter timer men kun din arbejdsindkomst til SKAT's Indkomstregister, sker fradraget i dine dagpenge ved, at vi omregner din løn til timer via en omregningssats, der i 2021 er på 251,99. Det gælder for eksempel, hvis du er underviser eller er foredragsholder. 

 

Særligt om deltidsarbejde som selvstændig kaldet bibeskæftigelse

Der er gode muligheder for at starte en virksomhed på deltid, mens du er ledig. Vi anbefaler dig dog altid at kontakte os, inden du starter en selvstændig aktivitet. Det gælder især, hvis du tidligere har haft selvstændig virksomhed, da start af en ny selvstændig aktivitet kan have afgørende betydning for din fremtidige ret til dagpenge. 

Læs nærmere her om reglerne for selvstændig bibeskæftigelse

Dit arbejde i din virksomhed betyder fradrag i dine dagpenge 

Alle de timer du bruger på din selvstændig bibeskæftigelse, skal du oplyse om på dit dagpengekort, da de betyder fradrag i dine dagpenge – uanset hvornår på døgnet eller ugen, du arbejder. Arbejde om aftenen og i weekenden medfører altså også fradrag i dine dagpenge. Du skal oplyse samtlige timer, du bruger på virksomheden - også de timer, du ikke fakturerer på en kunde (administration, transport, mv.). Timerne medfører fradrag time for time i dine dagpenge. Fradraget skal også ske, selv om virksomheden giver underskud!

Rådighed

Du skal stadig søge arbejde som lønmodtager på fuld tid som hidtil, og kunne påtage dig et fuldtidslønarbejde med dags varsel. Du må ikke melde afbud til møder eller lign. hos CA eller jobcentret, fordi du skal arbejde i din virksomhed. 

 

 

Sådan bruger du af dine 30 ugers ret til supplerende dagpenge

I skemaet kan du se, hvilket uger der bruger af din ret til supplerende dagpenge, hvis du har aktiviteter som hhv. lønmodtager eller selvstændig og samtidig modtager dagpenge:

Arbejde og øvrige timer uden ret til dagpenge Uger med 37 timers arbejde eller mere Uger med arbejde, men under 37 timers modregning i alt Uger uden arbejdstimer

Supplerende dagpenge på baggrund af lønarbejde

Tæller ikke Tæller Tæller ikke

Supplerende dagpenge på baggrund af selvstændig virksomhed

Tæller ikke Tæller Tæller