Job i udlandet

Det er meget vigtigt, at du kontakter os hvis du får arbejde i udlandet, uanset om det er et EØS-land eller i det øvrige udland. Det gælder desuden både dig, der rejser til udlandet direkte for at tiltræde et nyt job, og dig der får job under jobsøgning i et andet EØS-land.

Her kan du læse de vigtigste informationer:

 

Arbejde i EØS eller Schweiz

Som altovervejende hovedregel bliver du dækket af den nationale arbejdsløshedsforsikring, hvis du får arbejde i et EØS-land eller i Schweiz. Det betyder, at du skal udmeldes af CA.

Det vil fremgå af din lønseddel at du betaler til den nationale forsikring. I Finland og Sverige kan du også vælge at indmelde dig i en a-kasse, men i alle andre lande findes kun basisforsikringen via skatten. Derfor skal du sende os en kopi af din første lønseddel, når du modtager den, så vi kan udmelde dig med tilbagevirkende kraft. Har du betalt for meget kontingent til os, tilbagebetaler vi beløbet til dig hurtigst muligt.

Din udmeldelse betyder desuden, at du ikke kan indbetale efterlønsbidrag under dit arbejde i EØS eller Schweiz. Til gengæld har du mulighed for at efterbetale efterlønsbidraget, når du kommer tilbage til Danmark. Du skal dog være opmærksom på, at det kan være et stort beløb, du skal efterbetale. Der er desuden en række regler om anciennitet, du skal være opmærksom på - især hvis du er væk i lang tid, eller du påtænker at gå på efterløn kort tid efter, du er vendt tilbage til Danmark. Her kan du læse mere om efterlønsreglerne

Bemærk! Hvis du fylder 30 år, mens du arbejder i et andet EØS-land, skal du have betalt til efterlønsordningen i mindst én dag, før du rejser, hvis du vil bevare retten til efterløn. Har du ikke betalt denne ene dag, vil være afskåret fra nogensinde at gøre brug af efterlønsordningen. Det er derfor meget vigtigt, at du kontakter os, inden du rejser. 

Beder de udenlandske myndigheder dig om en såkaldt blanket PD U1, beder vi dig udfylde og sende os denne blanket: EØS4.

Når du er tilbage i Danmark efter arbejde i EØS eller Schweiz

Så snart du igen er tilbage i Danmark, kan du melde dig i ind i CA igen. Hvis du har været forsikret under hele dit udlandsophold, kan du få overført din anciennitet fra det andet land til CA. Dette gælder kun hvis du henvender dig skriftligt om at blive optaget som medlem inden, der er gået 8 uger fra din forsikring er ophørt i det andet land (f.eks. ved at melde dig ind på vores hjemmeside).

Du skal kunne dokumentere din forsikring fra det andet EØS-land. Det gør du ved at få en såkaldt PD U1 fra det pågældende lands myndigheder. Det er et ufravigeligt krav, at vi får denne PD U1 for at kunne overføre din anciennitet fra udlandet. Har du alligevel ikke fået en PD U1 med dig hjem, kan vi undtagelsesvist godt søge om det for dig. I så fald skal du udfylde denne blanket EØS6 og sende den til os, men du skal være klar over, at det kan tage lang tid at indhente blanketten.

Du skal også sørge for at gemme dine lønsedler, din kontrakt og anden dokumentation på ansættelsen, da det kan bruges til en ny dagpengeret, når du vender hjem.

Hvis du har været ude af CA eller en anden dansk a-kasse i mere end fem år, skal du desuden starte arbejde i Danmark inden for denne otte ugers frists fra din forsikring i udlandet ophørte. For at få overført ancienniteten fra din arbejdsløshedsforsikring i udlandet, skal du opfylde et arbejdskrav på mindst 296 timer inden for de efterfølgende 12 uger. Arbejdet skal udføres i Danmark. Først når dette krav er opfyldt, kan du få dagpenge igen. Din sats vil blive beregnet på baggrund af arbejdet i Danmark efter din hjemkomst.

Udstationering i EØS og Schweiz

Hvis du midlertidigt bliver udstationeret for en dansk arbejdsgiver i EØS eller Schweiz, kan du fortsætte medlemskabet af CA. Det er en betingelse, at du får en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at du kan bevare din sociale sikring i Danmark.  Du vil samtidig også være omfattet af dansk lovgivning i forhold til sygesikring, sygehusbehandling, dagpenge ved sygdom og barsel mv. Her kan du læse mere om hvad Udbetaling Danmark kan hjælpe dig med.

 

Arbejde og udstationering uden for EØS og Schweiz

Får du arbejde uden for EØS-området (EU-landene, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz), kan du bevare dit medlemskab af CA. Du bevarer kun din ret til dagpenge, hvis du bevarer dit medlemskab.

Hvis du får brug for dagpenge efter din ansættelse i udlandet, er det vigtigt, at du sørger for dokumentation for dine arbejdstimer og din løn måned for måned. Gem derfor alle dine lønsedler og få eventuelt din udenlandske arbejdsgiver til at skrive en erklæring, som indeholder oplysninger om ansættelsesperiode samt arbejdets omfang og løn registreret måned for måned i ansættelsen.

 

Arbejde i udlandet - en oversigt