Selvstændig virksomhed og dagpenge

Du kan få supplerende dagpenge, mens du driver selvstændig virksomhed, hvis det er bibeskæftigelse, som altid kan lægges uden for normal arbejdstid.

Som hovedregel kan du ikke få dagpenge, mens du driver selvstændig virksomhed. Du kan dog få supplerende dagpenge, hvis du er til rådighed for arbejdsmarkedet, og virksomheden samtidig opfylder en række betingelser. Det kaldes selvstændig bibeskæftigelse.

Selvstændig bibeskæftigelse med dagpengeret

Du kan bevare din dagpengeret, mens du driver selvstændig virksomhed, hvis

 • virksomheden ikke er din hovedbeskæftigelse.
 • du er fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, søger arbejde i normalt omfang og er til rådighed for arbejde formidlet af os eller dit Jobcenter.
 • du altid kan udføre dine opgaver i virksomheden uden for normal arbejdstid. Du må derfor ikke være afhængig af, at dele af virksomhedens produktion, promotion eller salg kun kan foregå inden for normal arbejdstid.

Vi skal vurdere, om du opfylder betingelserne. Det gør vi ud fra dine oplysninger om driften, administrationen og kundekontakten. Hvis forholdene skulle ændre sig, har du pligt til at give os besked.

Hvilke betingelser skal du opfylde?

For at du kan få godkendt din virksomhed, skal du stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet: 

 • Du skal opfatte din selvstændige virksomhed som en bibeskæftigelse i forhold til almindeligt lønarbejde. Det må ikke være din hensigt senere at drive virksomheden på fuld tid.
 • Du skal være i stand til at overtage arbejde på fuld tid med dags varsel og selv aktivt søge fuldtidsarbejde som lønmodtager.
 • Dit timeforbrug i din selvstændige virksomhed skal afspejle, at det er realistisk, at du kan arbejde på fuld tid med dags varsel. Jo flere timer, du anvender på virksomheden, jo mere skal du sandsynliggøre, at du fortsat er til rådighed for almindeligt fuldtidsarbejde. Du må som udgangspunkt højst arbejde i op til 15 timer om ugen i din virksomhed. Hvis du bruger flere timer, kan det medføre, at vi ikke kan anse dig for at være til fuld rådighed. Arbejder du mere end 30 timer om ugen, er det din hovedbeskæftigelse. I ingen af tilfældene har du ret til dagpenge.
 • Du skal møde til alle aktiviteter, som Jobcentret, din eventuelle anden aktør eller CA indkalder dig til.
 • Du skal være i stand til at udføre alle dine opgaver i virksomheden udenfor almindelig arbejdstid. Du må gerne arbejde i dagtimerne, men du må ikke være afhængig af det – for eksempel hvis du kun kan foretage kundebesøg i dagtimerne. Det er ikke tilstrækkeligt, at du erklærer, at du vil lukke virksomheden, hvis du får arbejde som lønmodtager. Det er heller ikke tilstrækkeligt, at du har mulighed for at flytte møder i arbejdstiden, hvis de kun kan flyttes til andre tidspunkter indenfor normal arbejdstid.

Fradrag i dagpenge for timeforbrug i selvstændig virksomhed

I en ledighedsperiode skal du dag for dag skrive dit timeforbrug på din selvstændige virksomhed på dit dagpengekort. Du skal angive samtlige timer, du bruger på virksomheden - også de timer, du ikke fakturerer på en kunde (administration, transport, mv.). Timerne medfører fradrag time for time i dine dagpenge. Fradraget skal også ske, selv om virksomheden giver underskud!

Tidsbegrænsning på 78 uger

Du kan få dagpenge samtidig med, at du driver din selvstændige virksomhed i op til 78 uger. Alle uger, hvor du modtager dagpenge eller andre ydelser fra a-kassen tæller med (for eksempel feriedagpenge). Uger, hvor du er i arbejde med løntilskud, tæller ligeledes med.

Når de 78 uger er gået, kan du kun bevare din ret til dagpenge ved enten at sælge din virksomhed eller ved at lukke den helt.

Sådan søger du om selvstændig virksomhed med dagpengeret

Du kan søge om at modtage dagpenge samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse ved at udfylde ansøgning om selvstændig bibeskæftigelse (kræver NemID).

Hvis du ophører med at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du skal ophører med at drive virksomheden, skal du sende dokumentation til os for ophøret

Hvis du lukker selvstændig virksomhed?

Lukker du virksomheden, skal vi bede dig sende:

 • tro- og love erklæring om, at virksomheden er lukket
 • momsafmelding bekræftet af Skat
 • fakturaer vedr. salg af driftsmidler, varelager og inventar
 • dokumentation for ophør med annoncering, herunder hjemmeside på Internet mv.

Hvis du overdrager selvstændig virksomhed?

Overdrager du virksomheden til andre, skal vi bede dig sende:

 • tro- og love erklæring om at virksomheden er overdraget til andre end din ægtefælle/samlever eller umyndige børn
 • kopi af overdragelsesaftalen
 • momsafmelding bekræftet af Skat
 • dokumentation for ophør med annoncering, herunder hjemmeside på Internet mv.

Hvis du bortforpagter eller udlejer selvstændig virksomhed?

Bortforpagter/udlejer du virksomheden skal vi bede dig sende:

 • tro- og love erklæring på at virksomheden er overdraget til andre end din ægtefælle/samlever eller umyndige børn
 • kopi af forpagtningskontrakt/lejekontrakt. Af kontrakten skal fremgå navn og adresse på parterne, en beskrivelse af den ejendom der bliver bortforpagtet eller udlejet, forpagtningsafgiften/lejen, datoen for hvornår aftalen er indgået samt, hvornår aftalen udløber
 • ændring af momsregistrering til frivillig registrering

Hvis bortforpagtningen/udlejningen ophører, mens du modtager ydelser, kan dette betyde, at du ikke længere har ret til ydelser. Du skal derfor straks underrette os om ophøret.

Hvis du udtræder af selvstændig virksomhed?

Udtræder du af virksomheden, uden at du har afhændet din del af den, og fortsættes virksomheden af medejere, kan du kun anses for ophørt, hvis du dokumenterer, at du udtræder i forbindelse med:

 • at dine hidtidige arbejdsfunktioner er bortfaldet
 • at dine hidtidige arbejdsfunktioner er overtaget af anden arbejdskraft end din ægtefælle/samlever eller umyndige børn

CA skal i så fald have udførlige beskrivelser af virksomhedens drift før og efter din udtræden, samt beskrivelse af dine arbejdsfunktioner, og hvem der evt. har overtaget disse.

Det er en betingelse for, at vi kan anse din virksomhed for ophørt, at dine arbejdsfunktioner har været klart afgrænset og beskrevet, således at det er muligt at konstatere, at netop dine arbejdsfunktioner er bortfaldet eller overtaget.

Nye regler fra 1. oktober 2018

Der kommer nye regler for dig, der har deltidsarbejde eller selvstændig bibeskæftigelse, mens du får dagpenge.

Der er også nye regler for dig, der melder dig ledig efter ophør med en selvstændig virksomhed, herunder hvordan du optjener ret til dagpenge, hvilken sats du kan få, og hvornår vi kan anse din virksomhed som ophørt. 

Overblik for selvstændige

Få overblik over CA's tilbud og de særlige regler omkring dagpenge og selvstændig virksomhed.

Gode råd om selvstændig virksomhed og iværksætteri

Vi har lavet en oversigt over steder, hvor du kan få værdifuld - men ofte gratis - inspiration som selvstændig / iværksætter.