Uddannelse mens du er ledig

Mens du er ledig, kan du i et vist omfang deltage i kurser og uddannelser for at kvalificere dig til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Uanset hvilken uddannelse du ønsker at deltage i, skal du oplyse det til CA ved at indsende en kursuserklæring til os via CA´s hjemmeside. Vi tager så stilling til, om du kan bevare dagpengeretten under uddannelsen.

Læs mere om dine muligheder for at deltage i de enkelte uddannelser nedenfor.

 

Uddannelser under 20 timer om ugen

Du kan deltage i alle former for uddannelse, så længe der er under 20 timers undervisning om ugen. Dog ikke uddannelser, som man kan få Statens Uddannelsesstøtte (SU) til.

Det afgørende er, om uddannelsen som sådan giver ret til SU, når den følges som fuldtidsuddannelse, og ikke om du selv har ret til SU under uddannelsen. Hvis du følger et enkelt fag, som ellers er en del af en SU-godkendt uddannelse, kan du ikke få dagpenge. 

Det er en betingelse, at undervisningen er normeret til under 20 timer om ugen. Du kan altså ikke bare selv vælge at deltage i et mindre antal timer. Ved fjernundervisning tager vi udgangspunkt i oplysninger fra uddannelsesstedet om, hvor mange timer undervisningen ville være normeret til, hvis den foregik som traditionel undervisning.

Det betyder for eksempel, at du ikke kan få uddannelse og dagpenge efter denne regel, hvis du følger et kursus på åbent universitet. De fag, der udbydes på åbent universitet, indgår nemlig i SU-berettigende universitetsuddannelser. I stedet er der en specialregel om åben uddannelse (se nedenfor).

Du kan heller ikke modtage dagpenge, mens du følger en erhvervskandidatuddannelse eller en ph.d-uddannelse.

Eksempler på ikke SU-godkendte uddannelser, hvor du kan modtage dagpenge
Blandt de uddannelser, som du kan følge i under 20 timer om ugen og stadig modtage dagpenge, er:

 • HD
 • MBA
 • MPA
 • Ejendomsmægleruddannelsen
 • Meritlæreruddannelsen

- da de ikke er SU-godkendte.

 

Åben uddannelse i højst seks timer pr. uge

Du kan deltage i Åben Uddannelse, hvis den har tilknytning til din hidtidige uddannelse eller dit faglige område.

Du kan kun deltage i undervisningen indtil det tidspunkt, hvor du har ret og pligt til aktivering. Det har du, når du har modtaget dagpenge i 962 timer, hvilket svarer til et halvt års fulde dagpenge.

Der må højst være seks timers undervisning i hver enkelt uge. Hvis der er mere end seks timer, skal du kunne dokumentere, at undervisningen pr. uge højst svarer til 1/3 studieårsværk. Hvis et årsværk for eksempel svarer til 24 timer om ugen, må der højst være 8 timers undervisning i hver enkelt uge.

På uddannelsesstedet kan du få at vide, hvor meget et årsværk er.

Bemærk: Reglen om 6 timer eller 1/3 årsværk er kun relevant, hvis der er tale om en SU-godkendt uddannelse, eller et kursus/uddannelsesforløb, som også er en del af en SU-godkendt uddannelse.

Hvis den åbne uddannelse ikke er en del af en SU-godkendt uddannelse, kan du i stedet deltage i uddannelsen, så længe der er under 20 timers undervisning om ugen.

 

6 ugers jobrettet uddannelse

Jobrettet uddannelse er en mulighed for dig, der enten er:
 • ufaglært
 • faglært 
 • - eller har en kort videregående uddannelse (dvs. KVU på erhvervsakademi-niveau) og en erhvervsrettet uddannelse 
Du kan søge om at få 6 ugers uddannelse betalt gennem CA, hvis uddannelsen er godkendt på den landsdækkende positivliste. 
 
Det betyder, at du ikke kan få godkendt jobrettede kurser gennem CA, hvis dit uddannelsesniveau er højere end ovenstående. Dette gælder også, selvom du ikke har brugt din uddannelse. Se evt. andre muligheder for uddannelse under ”Uddannelse jf. den regionale uddannelsespulje”.  
 
Endvidere skal du også kunne opfylde disse betingelser for at få uddannelsen betalt gennem CA: 
 • Have været ledig i sammenlagt fem uger inden kursusstart. Nogle kurser på positivlisten, som er særligt relevante, kan du deltage i fra første ledighedsdag. Disse kurser vil være markeret på listen.
 • Kunne afslutte kurset inden du sammenlagt har været ledig i 39 uger (hvis du er under 25 år, inden for 26 ugers sammenlagt ledighed)
 • Være fuldtidsledig 
 • Stå tilmeldt som jobsøgende i jobcenteret 
Hvilke kurser kan du deltage i?
Kurset skal være indenfor en bestemt erhvervsgruppe og fremgå af en landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse. Du finder denne på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside, hvor du kan se en ordinær positivliste med kurser på op til 6 uger, samt en særlig (og meget mindre) positivliste med kurser på mere end 6 uger.
 
Kursusforløb på mere end 6 uger kræver, at Jobcentret godkender forløbet. 
 
Sådan søger du
Du skal starte med at kontakte uddannelsesstedet, som kan give dig vejledning om dine konkrete uddannelsesmuligheder.
Når du har fundet ud af, hvilken uddannelse du ønsker at deltage i, skal du sammen med uddannelsesstedet udfylde og indsende en ansøgningsblanket (AR 237) (linket virker kun i Internet Explorer) til CA. 
 
Under kurset
Under kurset skal du stå tilmeldt som ledig på jobnet.dk. Du skal også stå til rådighed for arbejde, som jobcenteret eller CA eventuelt henviser dig til, men du er ikke forpligtet til at søge jobs og deltage i møder hos os eller i jobcenteret.
 
Du modtager dagpenge under kurset og har ret til at søge om befordringsgodtgørelse jf. gældende regler, hvis vi godkender dit kursusforløb.
 

Uddannelse ifølge den regionale uddannelsespulje

Hvis dit uddannelsesniveau gør, at du ikke kan søge 6 ugers jobrettet uddannelse og den landsdækkende positivliste, kan du søge om at komme i betragtning til uddannelse gennem den regionale uddannelsespulje.

Formålet med den regionale uddannelsespulje er at give mulighed for, at flere dagpengemodtager kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder. Forløbene, der kan søges, fremgår af den regionale positivliste, som du kan finde på www.star.dk

Det er udelukkende Jobcentrene, der har mulighed for at godkende de korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb efter en regional uddannelsespulje. Du skal kontakte det jobcenter, du er tilknyttet, for at få mere at vide om ansøgningsprocessen.

 

Faglige kurser

Hvis et fagligt kursus styrker din tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du deltage på fuld tid i de første 2 uger. Kurset skal være arrangeret af dit Jobcenter, din fagforening eller CA.

Hvis kurset varer mere end 2 uger, kan du få dagpenge for hele kursusperioden, hvis undervisningen efter de første 2 uger er på under 20 timer om ugen.

 

Anden undervisning

Hvis du er under 25 år og ikke har været ledig mere end seks måneder, har du desuden mulighed for at deltage i

 • folkeskolens 8., 9. eller 10. klasse uanset det ugentlige timetal,
 • enkeltfag på HF, HHX, HTX og studenterkursus under 20 timer om ugen
 • højskole, daghøjskole eller produktionsskole

Du får dagpenge på halvdelen af den maksimale sats. Efter seks måneder – eller når du fylder 25 år – kan du ikke længere få dagpenge under forløbet.