Uddannelse mens du er ledig

Mens du er ledig, kan du i et vist omfang deltage i kurser og uddannelser for at kvalificere dig til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Uanset hvilken uddannelse du ønsker at deltage i, skal du oplyse det til CA, så vi kan tage stilling til, om du kan bevare dagpengeretten under uddannelsen, eller om du eventuelt kan få en af de andre ydelser i stedet.

Om du kan deltage i de enkelte uddannelser, kan du læse mere om nedenfor:

 

Ikke SU-godkendte uddannelser under 20 timer om ugen

Du kan deltage i alle former for uddannelse, så længe der er under 20 timer undervisning om ugen. Dog ikke uddannelser, som man kan få Statens Uddannelsesstøtte (SU) til.

Det afgørende er, om uddannelsen som sådan giver ret til SU, når den følges som fuldtidsuddannelse, og ikke om du selv har ret til SU under uddannelsen. Hvis du følger et enkelt fag, som ellers er en del af en SU-godkendt uddannelse, kan du derfor ikke få dagpenge.

Det betyder for eksempel, at du ikke kan få dagpenge efter denne regel, hvis du følger et kursus på åbent universitet. De fag, der udbydes på åbent universitet, indgår nemlig i SU-berettigende universitetsuddannelser. I stedet er der en specialregel om åben uddannelse (se nedenfor).

Du kan heller ikke modtage dagpenge, mens du følger en erhvervskandidatuddannelse eller en ph.d-uddannelse.

Blandt de uddannelser, som du kan følge i under 20 timer om ugen, er HD, MBA, MPA,  ejendomsmægleruddannelsen  og Meritlæreruddannelsen, da de ikke er SU-godkendte.

Det er en betingelse, at undervisningen er normeret til under 20 timer om ugen. Du kan altså ikke bare selv vælge at deltage i et mindre antal timer. Ved fjernundervisning tager vi udgangspunkt i oplysninger fra uddannelsesstedet om, hvor mange timer undervisningen ville være normeret til, hvis den foregik som traditionel undervisning.

 

Åben uddannelse i højst seks timer pr. uge

Du kan deltage i Åben Uddannelse, hvis den har tilknytning til din hidtidige uddannelse eller dit faglige område.

Du må kun deltage i uddannelsen, indtil du har ret og pligt til aktivering efter 39 ugers ledighed.

Hvis du er under 30 eller over 49 år, kan du kun deltage i åben uddannelse efter denne regel i de første 13 ugers ledighed.

Der må højst være seks timers undervisning i hver enkelt uge. Hvis der er mere end seks timer, skal du kunne dokumentere, at undervisningen pr. uge højst svarer til 1/3 studieårsværk. Hvis et årsværk for eksempel svarer til 24 timer om ugen, må der højst være 8 timers undervisning i hver enkelt uge.

På uddannelsesstedet kan du få at vide, hvor meget et årsværk er.

Bemærk: Reglen om 6 timer eller 1/3 årsværk er kun relevant, hvis der er tale om en SU-godkendt uddannelse, eller et kursus/uddannelsesforløb, som også er en del af en SU-godkendt uddannelse.

Hvis den åbne uddannelse ikke er en del af en SU-godkendt uddannelse, kan du i stedet deltage i uddannelsen, så længe der er under 20 timers undervisning om ugen.

 

6 ugers jobrettet uddannelse

Jobrettet uddannelse er en mulighed, hvis du enten er ufaglært, faglært eller har en kort videregående uddannelse (dvs. på erhvervsakademi-niveau) og samtidig en erhvervsrettet uddannelse. Det betyder, at du ikke kan få godkendt jobrettede kurser, hvis dit uddannelsesniveau er højere end dette. Dette gælder også, hvis du ikke har brugt din uddannelse.

Betingelser, du skal kunne opfylde

Er du i målgruppen skal du, for at blive godkendt: 

  • Have været ledig i sammenlagt fem uger inden kursusstart*
  • Kunne afslutte kurset inden du sammenlagt har været ledig i 39 uger (hvis du er under 25 år, inden for 26 ugers sammenlagt ledighed)
  • Være fuldtidsledig 
  • Stå tilmeldt som jobsøgende i jobcenteret 

*Man kan i en forsøgsperiode på to år fra 1. marts 2017 fra første ledighedsdag starte på kurser, som er særligt relevante for arbejdsmarkedets behov.

Hvilke kurser kan du deltage i?

Kurset skal være indenfor en bestemt erhvervsgruppe og fremgå af en landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse. Du finder denne på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside, hvor du kan se en ordinær positivliste med kurser på op til 6 uger, samt en særlig (og meget mindre) positivliste med kurser på mere end 6 uger.

Kursusforløb på mere end 6 uger kræver, at jobcentret godkender forløbet. 

Sådan søger du

Du skal starte med at kontakte uddannelsesstedet, som kan give dig vejledning om dine konkrete uddannelsesmuligheder.

Når du har fundet ud af, hvilken uddannelse du ønsker at deltage i, skal du sammen med uddannelsesstedet udfylde og indsende en ansøgningsblanket (AR 237) (linket virker kun i Internet Explorer) til CA. 

Under kurset

Under kurset skal du stå tilmeldt som ledig på jobnet.dk og hver 7. dag bekræfte, at du er arbejdssøgende. Du skal også stå til rådighed for arbejde, som jobcenteret eller CA eventuelt henviser dig til, men du er ikke forpligtet til at søge jobs og deltage i møder hos os eller i jobcenteret.

Du modtager dagpenge under kurset og har ret til at søge om befordringsgodtgørelse, hvis vi kan godkende dit kursusforløb.

 

Uddannelse ifølge den regionale uddannelsespulje

Jobcentrene har mulighed for at godkende korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb om vejledning og opkvalificering efter en regional uddannelsespulje.

Formålet med den regionale uddannelsespulje er, at give mulighed for, at flere dagpengemodtager kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder.

Du skal tale med dit jobcenter om denne mulighed.

 

Faglige kurser

Hvis et fagligt kursus styrker din tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du deltage på fuld tid i de første 2 uger. Kurset skal være arrangeret af dit Jobcenter, din fagforening eller CA.

Hvis kurset varer mere end 2 uger, kan du godt få dagpenge for hele kursusperioden, hvis undervisningen efter de første 2 uger er på under 20 timer om ugen.

 

Anden undervisning

Hvis du er under 25 år og ikke har været ledig mere end seks måneder, har du desuden mulighed for at deltage i

  • folkeskolens 8., 9. eller 10. klasse uanset det ugentlige timetal,
  • enkeltfag på HF, HHX, HTX og studenterkursus under 20 timer om ugen
  • højskole, daghøjskole eller produktionsskole

Du får dagpenge på halvdelen af den maksimale sats. Efter seks måneder – eller når du fylder 25 år – kan du ikke længere få dagpenge under forløbet.