Udland

Ophold i Danmark er en betingelse for at få dagpenge. Men under visse betingelser kan du modtage dagpenge, mens du har ophold i udlandet. Du skal også være opmærksom på konsekvenserne af evt. a-kasseskift, hvis du får job i udlandet.

Har du planer om at søge arbejde i udlandet, bør du kontakte os. Lovgivningen på dette område er meget kompliceret, og der er mange fælder. Men her kan du læse om de vigtigste regler.

Dagpenge og jobsøgning i udlandet

Der er tre muligheder for at modtage dagpenge under ophold i udlandet:

  1. Hvis du rejser ud og hjem samme dag
  2. Hvis du er væk i op til fem dage og før rejsen dokumenterer over for os og dit lokale Jobcenter, at du skal til en konkret ansættelsessamtale med en arbejdsgiver.
  3. Hvis du rejser væk i op til tre måneder i et andet EU-land eller Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz (EØS-lande) for at søge arbejde

For at få tilladelse til at få udbetalt dagepenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land skal du udfylde en ansøgningsblanket og sende den til os. Vi giver dig derefter tilladelsen på en attest PD U2.

Hvilke EØS-lande kan du tage dagpenge med til?

Du kan få EØS-dagpenge i følgende lande:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Desuden er disse oversøiske territorier omfattet af ordningen:

Azorerne (portugisisk), Balearerne (det vil sige Mallorca og Ibiza), Ceuta, De Canariske øer, Fransk Guyana, Gibraltar (engelsk), Gualeloupe, Hebriderne, Madeira, Melilla (spansk) og Réunion (fransk)

Betingelser for at tage dagpenge med til et andet EØS-land

Du skal:

  • Være statsborger i et EØS-land
  • Være medlem af CA i hele perioden
  • Være fuldt ledig (kontakt os hvis du har en løs ansættelse, det kan under særlige vilkår godt lade sig gøre)
  • Være dagpengeberettiget på afrejsetidspunktet
  • Være tilmeldt dit lokale Jobcenter i mindst fire uger umiddelbart før din afrejse (Der findes enkelte undtagelser. Fx hvis du er statsborger i det land, du skal til, eller hvis du har en jobsamtale på hånden)
  •  Have søgt om en attest PD U2/E 303 DK inden du rejser fra Danmark

Samtidig med kravet om fuld ledighed i fire-ugers perioden, skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet i fuldt omfang.

Du skal være opmærksom på, at alt arbejde (uanset hvor få timer), ferie og sygdom ud over tre dage afbryder fire-ugers perioden. Hvis du fx arbejder en dag, skal du derfor starte 'forfra' med optjeningen af fire-ugers-kravet.

Dine dagpenge i udlandet

Dagpenge i udlandet udbetales på samme måde, som hvis du var ledig i Danmark. Du skal således fortsat udfylde et dagpengekort på vores hjemmeside den næstsidste søndag i hver måned. For at få dagpenge i udlandet skal du tilmelde dig Arbejdsformidlingen i det land, du rejser til, inden for syv dage efter attest PD U2/E 303's startdato. Det er vigtigt, at du overholder denne frist, da du ellers først kan få udbetalt dagpenge fra den dag, du tilmelder dig Jobcentret.

Rådighed for arbejdsmarkedet

Når du er jobsøgende i udlandet, skal du følge de kontrolforanstaltninger, der gælder i dit 'værtsland', og de kan være ganske anderledes end de regler, du kender i Danmark.

Du skal altid møde op, når den lokale Arbejdsformidling eller andre myndigheder indkalder dig til samtale. I modsat fald risikerer du at miste retten til dagpenge.

Du skal stå til rådighed efter de danske regler. Det betyder blandt andet, at retten til at deltage i undervisning også følger de danske regler. Hvis du vil deltage i undervisning samtidig med din jobsøgning, skal du oplyse dette samtidig med, at du søger om at tage dine danske dagpenge med til udlandet. Du skal nemlig have en godkendelse af, at du gerne må deltage i undervisningen, inden du tager af sted.

Hvad gør jeg?

Du skal udfylde en særlig ansøgningsblanket.

Vi anbefaler, at du forbereder 'papirarbejdet' i god tid inden, du rejser. Tilladelsen til at få udbetalt danske dagpenge i udlandet giver vi på en særlig blanket, der kaldes attest PD U2. Vi skal have modtaget din ansøgning senest 2 uger før (tidligst 4 uger før) afrejsedagen, ellers får du et afslag!

Hvis jeg ikke får arbejde

Hvis du ikke finder arbejde, skal du være tilbage i Danmark, så du kan tilmelde dig dit jobcenter som ledig inden udløbet af tre-måneders perioden. Det betyder, at du skal tilmelde dig Jobcenteret i Danmark senest den sidste dag i attestperioden. Overholder du ikke dette, kan du ikke få dagpenge i Danmark, før du har haft arbejde i mindst 296 timer inden for en periode på 12 uger.

Hvis jeg får arbejde

Har du planer om at arbejde i udlandet, bør du kontakte os. Lovgivningen på dette område er nemlig meget kompliceret, og der er mange fælder. Der er forskel på, om du skal arbejde inden for EØS-området, eller om du skal arbejde i det øvrige udland.

Læs videre neden for, eller klik ind på CA's oversigt over reglerne ved arbejde i udlandet

Arbejde uden for EU, EØS og Schweiz

Får du arbejde uden for EØS-området (EU-landene, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz), kan du problemfrit bevare dit medlemskab af CA. Fortsat medlemskab er en betingelse for, at du kan bevare din ret til dagpenge.

Hvis du får brug for dagpenge efter din ansættelse i udlandet, er det vigtigt, at du sørger for dokumentation for dine arbejdstimer. Gem derfor alle dine lønsedler og få eventuelt din udenlandske arbejdsgiver til at skrive en erklæring, som indeholder oplysninger om ansættelsesperiode og arbejdets omfang (for eksempel timer pr. dag eller uge).

Arbejde inden for EU,  EØS + Schweiz

Som altovervejende hovedregel bliver du dækket af den lokale arbejdsløshedsforsikring, hvis du får arbejde i et EU-land, i et EØS-land (Norge, Island, Liechtenstein) eller i Schweiz (som har tilsluttet sig EØS-aftalen om overførsel af medlemsanciennitet). Du kan i så fald ikke samtidig være medlem af CA.

Det betyder desuden, at du ikke kan indbetale efterlønsbidrag under dit udlandsophold. Til gengæld har du mulighed for at efterbetale efterlønsbidraget, når du kommer tilbage til Danmark. Du skal dog være opmærksom på, at det kan være et stort beløb, du skal efterbetale. Der er desuden en række regler om anciennitet, du skal være opmærksom på - især hvis du er væk i lang tid, eller du påtænker at gå på efterløn kort tid efter, du er vendt tilbage til Danmark. Du kan læse mere om efterlønsreglerne.

Bemærk! Hvis du fylder 30 år, mens du arbejder i et andet EØS-land, skal du have betalt til efterlønsordningen i mindst én dag, før du rejser, hvis du vil bevare retten til efterløn. Har du ikke betalt denne ene dag, vil du for altid have afskåret dig fra at gøre brug af efterlønsordningen. Det er derfor meget vigtigt, at du kontakter os, inden du rejser. Hvis du har uafbrudt medlemskab af en dansk a-kasse og/eller udenlandsk forsikring, fra du fyldte 24, vil du dog have mulighed for at gøre brug af fortrydelsesordningen. Læs mere om fortrydelsesordningen.

Hvis du midlertidigt bliver udstationeret for en dansk arbejdsgiver, kan du dog fortsætte medlemskabet af CA. Det er en betingelse, at du får en afgørelse fra Pensionsstyrelsen om, at du kan bevare din danske sociale sikring. Læs mere om hvad Borger.dk kan hjælpe dig med her. Du vil samtidig også være omfattet af dansk lovgivning i forhold til sygesikring, sygehusbehandling, dagpenge ved sygdom og barsel mv.

Vent til du er sikker

Hvis du melder dig ud af CA, og du alligevel ikke er arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land, vil du miste din ret til dagpenge i Danmark. Vi anbefaler derfor, at du først melder dig ud af CA, når du er fuldstændig sikker på, at du er omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det pågældende land. Det vil ofte fremgå af din lønseddel, men er du i tvivl, må du kontakte den relevante myndighed i landet. Har du i en periode været dobbeltforsikret, udmelder vi dig selvfølgelig med tilbagevirkende kraft, og du får det for meget indbetalte kontingent retur.

Når du er tilbage i Danmark

Så snart du igen er tilbage i Danmark, kan du melde dig i ind i CA igen. Hvis du har været forsikret under hele dit udlandsophold, kan du få overført din a-kasse anciennitet fra det andet land til CA. Men kun hvis du henvender dig skriftligt om at blive optaget som medlem inden, der er gået 8 uger fra din forsikring er ophørt i det andet land.

Hvis du har været ude af CA eller en anden dansk a-kasse i mere end fem år, skal du desuden starte arbejde i Danmark inden for denne otte ugers frist. For at få overført ancienniteten fra din arbejdsløshedsforsikring i udlandet, skal du opfylde et arbejdskrav på mindst 296 timer inden for de efterfølgende 12 uger. Arbejdet skal udføres i Danmark.

Hvis du opfylder dette arbejdskrav, vil du have dagpengeret med tilbagevirkende kraft fra den dag, du er vendt tilbage til Danmark, har meldt dig ind i CA og har meldt dig ledig på Jobcenteret.

Kontakt altid CA

Det kan være svært at overskue de mange regler. Derfor vil vi opfordre dig til altid at kontakte os, før du starter dit nye job i udlandet. Ring på 3314 9045 eller skriv på ca@ca.dk.

 

Få støtte til jobsøgning i udlandet

Tag til jobsamtale i Berlin, Stockholm eller Milano - og få en del af transporten betalt. Sådan lyder det gavmilde tilbud fra Europa-Kommissionen, hvor unge mellem 18 og 35 år kan få op til 350 euro i støtte til at tage til jobsamtale i et andet EU-land. Du kan også få støtte til flytteomkostninger og sprogkurser.