swipegesture

Advokathjælp for lønmodtagere

Med CA Advokathjælp får du fuld sikkerhed for juridisk bistand i dit ansættelsesforhold.

CA Advokathjælp hjælper lønmodtagere med:

 • Afklaring af tvivlsspørgsmål vedr. ansættelsesvilkår, opsigelse mv.
 • Sparring om fx ansættelseskontrakter, ansættelsesvilkår, opsigelse, bortvisning mv. 
 • Juridisk rådgivning i ansættelsesretlige spørgsmål pr. telefon, brev eller mail  
 • Juridisk bistand som fx korrespondance og dialog med arbejdsgiver samt gennemførelse af retssager

Du kan være tryg i visheden om, at CA Advokathjælp står bag dig både før, under og efter ansættelsen. De tager sig af juraen, hvis du lander i en tvist eller hårdknude med din arbejdsgiver. 

For mange er ansættelseskontrakten blot en formalitet. Men ansættelseskontrakten er det juridiske dokument, der bekræfter de aftaler, du indgår med din arbejdsgiver. Hvis der opstår problemer eller tvister i samarbejdet, er det ofte kontrakten, man søger tilbage til, når man skal afgøre, hvem der har ret. 

CA Advokathjælp ser jævnligt eksempler på kontrakter, som ikke overholder de generelle lovkrav til ansættelseskontrakter, og alene af den grund kan det være en rigtig god idé at få kontrakten set igennem af CA Advokathjælp, inden du underskriver den. 

Få bedre vilkår

I nogle tilfælde kan CA Advokathjælp også hjælpe dig til at forhandle bedre vilkår end arbejdsgiveren lægger op til i første kontraktoplæg. Det kan fx dreje sig om at få:

 • Noget af din anciennitet med i den nye kontrakt
 • Længere opsigelsesvarsel og/eller ingen prøvetid
 • En mere tydelig bonusaftale
 • Fjernet eller tydeliggjort eventuelle klausuler
 • Indskrevet forhold omkring pension, løn under barsel og barns 1. sygedag

CA Advokathjælp hjælper med ansættelseskontrakter på dansk og engelsk. Se også afsnittet om ”Udenlandsk arbejdsgiver?”

Kontakt CA Advokathjælp for gennemlæsning af kontrakt
Send kontrakten og relevante dokumenter på mail til: advokat@ca.dk

Bedst som PDF og max. 20MB pr. mail.

Nogle oplever, at deres vilkår pludselig ændres. Det kan være din arbejdsplads bliver flyttet, din stilling eller din arbejdstid ændres. Du kan bruge CA Advokathjælp til få afklaret, om der er tale om ændringer så væsentlige i juridisk forstand, at de kan have betydning for fortsættelsen af dit ansættelsesforhold.

Med juraen i hånden giver CA Advokathjælp dig råd og vejledning om kutyme og muligheder.
I nogle tilfælde oplever CA Advokathjælp, at ændringerne har karakter af chikane og her er der hjælp at hente i juraen. I andre tilfælde er der tale om så uvæsentlige ændringer, at der ikke er belæg for at agere rent juridisk overfor arbejdsgiveren.

Oplever du ændringer, som du ønsker afklaret om er ”væsentlige” rent juridisk? Så tag fat i CA Advokathjælp:
Enten på mail: advokat@ca.dk eller telefon: 7020 2288

Ligesom du skal være opmærksom på, hvad din ansættelseskontrakt bør indeholde, så er der også ting, du skal sikre dig, hvis du bliver opsagt.

Du bør sikre dig, at du får en skriftlig opsigelse med korrekt opsigelsesvarsel, at opsigelsen er sket på et juridisk korrekt og sagligt grundlag og at du kompenseres i henhold til gældende regler. En opsigelse kan godt være mundtlig, men den bør altid gives skriftligt af bevismæssige årsager. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er blevet mundtligt opsagt, skal du altid reagere straks, få skabt klarhed og bede om en skriftlig opsigelse.

Får du en opsigelse fra din arbejdsgiver, så kan du godt kvittere for modtagelsen ved fx at skrive ”modtaget” og så dit navn, men ikke underskrive – og dermed acceptere – selve opsigelsen.
 
Kontakt CA Advokathjælp og lad dem se den skriftlige opsigelse igennem.

Saglig opsigelse – kan du få mere ud af det?
Lad os antage, at det er et faktum: Du skal afskediges og din arbejdsgiver ”går helt efter bogen”. Alligevel kan det være værd for dig at runde CA Advokathjælp. Rigtig mange opsagte medlemmer har opnået en bedre fratrædelsesaftale, så lad CA Advokathjælp vejlede og rådgive dig ift. om der er mere at komme efter.

En opsigelse behøver ikke være eller udvikle sig til en tvist mellem dig og din arbejdsgiver. Det kan være, der er noget at forhandle om, så du kommer lidt bedre videre, og kan parkere opsigelsen med bevidstheden om, at du fik alt det ud af det, du overhovedet kunne.

Usaglig opsigelse
Om din opsigelse er usaglig, afhænger af en konkret vurdering, så det er en rigtig god idé at tage CA Advokathjælp med ind over for en vurdering. Hvis ikke opsigelsen er saglig, så kan du få konkret vejledning omkring, hvordan du skal forholde dig og hvilke skridt, der skal tages videre. Det kan fx være krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse.
CA Advokathjælp giver dig juridisk sparring, og går ind i korrespondancen med arbejdsgiver, hvis du ønsker det. I nogle tilfælde kan de også hjælpe med at få forhandlet bedre vilkår i opsigelsen.

Forskelsbehandlingsloven og Ligebehandlingsloven
Bliver du fyret pga. race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse, er det i strid med loven om forskelsbehandling. Er du i tvivl om, du er blevet forskelsbehandlet og fyret? Så tag CA Advokathjælp med ind over opsigelsen.

Ligebehandlingsloven – se afsnittet om ”Barsel og graviditet”.

Må jeg gå hjem, når jeg er blevet opsagt?
Det er helt naturligt at være oprevet, ked af det, måske vred og en hel masse andet, når man bliver fyret. Ikke desto mindre kan du ikke tage for givet, at du må forlade arbejdspladsen umiddelbart. Med mindre du får andet at vide, fx at du er fritstillet, skal du stadig passe dit arbejde lige efter opsigelsen og i opsigelsesperioden.

Hvem kan hjælpe mig?
Husk at trække på de livliner du har til at få situationen bearbejdet. Det gælder både netværk, venner og familie – og måske din læge eller en psykolog. 

Fagligt og juridisk har du to karrierepartnere med CA Karrierepartner og a-kasse og CA Advokathjælp.

Book en af CA’s karriererådgivere. Få talt forløbet i gennem og afdækket dine videre karrieremuligheder. Du skal måske til at tænke anderledes i forhold til dine styrker og kompetencer. Det kan godt være svært at sætte specifikke ord på dine kompetencer, eller når du skal finde ressourcer, du måske ikke er bevidst om samt når du skal præsentere dig selv ved jobsamtaler. Det kan en karriererådgiver hjælpe dig med.

Vær tryg ved at lade CA Advokathjælp klare paragrafferne og lande den juridiske del, så du kan koncentrere dig om at komme godt videre. 

Tag fat i CA Advokathjælp med det samme hvis du bliver opsagt:
Mail: advokat@ca.dk
Telefon: 7020 2288

Se, hvordan du booker en karriererådgiver i CA.

Se, hvordan du også kan bruge CA, når du lige er blevet opsagt.

Du kan blive bortvist uden forudgående varsel, hvis du groft har misligholdt de ansættelsesretlige forpligtelser. Ved ”grov tilsidesættelse af den ansattes forpligtelser” menes fx tyveri fra arbejdspladsen, arbejdsvægring, vold og chikane samt visse konkurrencehandlinger – men det er vanskeligt at lave en udtømmende liste. 

En bortvisning er en sanktion med alvorlige følger for dig, da du efter bortvisningen fx ikke længere vil få udbetalt løn, fordi en bortvisning er en ophævelse af ansættelseskontrakten med øjeblikkelig virkning. Ved en berettiget bortvisning får du også karantæne fra din a-kasse, så du kan heller ikke få dagpenge i en periode.

Uberettiget bortvisning
Hvis du bliver bortvist uberettiget, har du ret til erstatning for det tab, du har lidt. Det vil typisk være dit opsigelsesvarsel, som var du blevet fyret med saglig begrundelse. Muligvis kan du dog også have ret til en godtgørelse.

I nogle tilfælde går arbejdsgivere direkte til bortvisning selvom en fyring ville have være berettiget og sagligt begrundet. Så det er altid en god ide straks at kontakte CA Advokathjælp, hvis du bliver bortvist. Så kan de hjælpe dig med at finde vej i paragrafferne og afklare om bortvisningen er berettiget eller ej.

Kontakt CA Advokathjælp
Skriv mail til advokat@ca.dk eller ring 7020 2288

Før ansættelsen
Husk at få aftaler omkring graviditet og barsel indført i din kontrakt, da du ellers kun er sikret lovgivningens mindstekrav til betaling under graviditet og barsel. CA Advokathjælp kan hjælpe dig med formuleringen og vejlede dig til forhandling af vilkår.

Opsigelse – graviditet / barsel
Er du gravid, har du gjort krav på eller har du været fraværende pga. barselsorlov, er du særligt beskyttet i kraft af ligebehandlingsloven. (Det gælder både mænd og kvinder!)
 
Det betyder dog ikke, at du ikke kan opsiges, men opsigelsen må ikke være begrundet i din graviditet eller dit barselsfravær. Den særlige beskyttelse vedrører ikke kun opsigelse, men også ”anden mindre gunstig behandling”.

Desværre oplever CA Advokathjælp en del sager, hvor arbejdsgiver ikke har begrundelsen på plads, og den går ikke. Så kan det ende med, at din opsigelse bliver underkendt eller du får tilkendt godtgørelse.

Opsagt under eller lige efter barsel?
Brug CA Advokathjælp til at få afklaret om din afskedigelse er i strid med ligebehandlingsloven, så skriv mail til advokat@ca.dk eller ring 7020 2288

Efter opsigelsen oplever en del medlemmer desværre, at deres tidligere arbejdsgiver ikke overholder de indgåede aftaler omkring udbetaling af løn, feriepenge, bonus m.m. Her kan det ofte hjælpe at få CA Advokathjælp til at ”trykke dem lidt på maven”, hvis ikke dine egne henvendelser bærer frugt.
 
I sidste ende kan CA Advokathjælp stævne din tidligere arbejdsgiver og slæbe dem i retten, hvis ikke de giver sig gennem henvendelser og/eller forhandlinger. En retssag er ofte en langvarig affære, så det er ikke en ønskelig situation for nogen, men i nogle tilfælde ender afgørelsen dér.

Har du ikke fået udbetalt løn, feriepenge eller bonus som aftalt? Tag fat i CA Advokathjælp på mail advokat@ca.dk eller ring 7020 2288

Hvis din arbejdsgiver er ved at gå konkurs, allerede er gået konkurs eller er taget under rekonstruktion/”betalingsstandsning”, så kan du få brug for hjælp fra CA Advokathjælp.

Du kan få vejledning om, hvordan du skal forholde dig og hvilken dokumentation, der kræves. Du kan være dækket af Lønmodtagernes Garantifond (LG) og har måske brug for hjælp til at anmelde dit krav til LG eller konkursboet.

Husk at få på skrift:

 • Om du er ’sendt hjem’, ’opsagt’ eller ’fritstillet’, for det har betydning for din situation
 • En kvittering for det, du afleverer til arbejdspladsen inden du forlader den. Det kan fx være mobiltelefon, arbejdscomputer, nøgler osv.

Så hvis din arbejdsgiver går konkurs eller på anden måde ikke kan betale din løn, bør du tage fat i CA Advokathjælp for at være sikker på, du står bedst muligt.

Skriv en mail til advokat@ca.dk eller ring 7020 2288

CA Advokathjælp kan gennemgå din ansættelseskontrakt på dansk eller engelsk med en udenlandsk arbejdsgiver i forhold til, hvad der er sædvanligt eller usædvanligt i forhold til dansk ansættelsesret, men yder ikke rådgivning om udenlandsk ret.

I forbindelse med en evt. tvist retter CA Advokathjælp kun henvendelse til en udenlandsk arbejdsgiver, hvis det i kontrakten er aftalt, at dansk ret og danske ansættelsesvilkår finder anvendelse samt at der desuden er aftalt dansk værneting.

Hvad koster CA Advokathjælp?

Den sikkerhed du får med CA Advokathjælp er billigt købt for kun 55,- kr. ekstra pr. måned. Beløbet er ovenikøbet fradragsberettiget, ligesom dit a-kasse kontingent og/eller kontingent til en fagforening. 

Skal du selv betale for advokatydelser, ligger prisen ofte omkring et par tusind i timen – og dertil kan du lægge eventuelle sagsomkostninger, hvis sagen skal for retten. Men som en del af en gruppe som CA Advokathjælp med en fælles juridisk forsikring kan du altså for kun 660 kr. om året få rigtig meget advokathjælp, hvis du får problemer i din ansættelse eller opsigelse. Og du skal heller ikke selv betale sagsomkostninger, hvis din sag ender i retten.

Tilmeld dig CA Advokathjælp

Hvilke typer juridisk bistand er ikke dækket med CA Advokathjælp?

Ordningen omfatter juridisk rådgivning til lønmodtagere vedrørende deres ansættelsesforhold og hjælp til sager opstået efter tilmelding til CA Advokathjælp.

CA Advokathjælp omfatter ikke bisidderordning eller sager vedrørende arbejdsskader.

Ordningen omfatter heller ikke juridisk rådgivning vedrørende offentlige ydelser, lejeret, køb af bolig, familieret, andre privatretlige forhold o.lign.

Karenstid på CA Advokathjælp

Der er som hovedregel 6 måneders karenstid på CA Advokathjælp – efter de første 6 måneders medlemskab har du fuld adgang til alle ordningens fordele og juridisk hjælp i sager opstået efter din indmeldelse.

Men allerede fra dag ét kan du få kortere rådgivning (max. 5 minutter) om ansættelsesforhold pr. telefon eller mail. Hvis du inden for de første 6 måneder af dit medlemskab vil have gennemgået en ansættelseskontrakt, koster det 750 kr.

Har du behov for yderligere juridisk rådgivning i karensperioden, kan CA Advokathjælp hjælpe dig til medlemspris pr. time 1.650 kr. ex moms, svarende til 2.062,50 kr. inkl. moms.

Så tilmeld dig allerede i dag – eller se om du måske kan undgå karens?

Kan jeg undgå karenstid hos CA Advokathjælp?
Ja, der er to måder, du kan undgå karenstid på CA Advokathjælp på:

Som lønmodtager: Har du frem til din tilmelding til CA Advokathjælp været uafbrudt medlem af en fagforening i mindst 6 måneder, får du ancienniteten med dig og du har ingen karenstid. Du er fuldt dækket af CA Advokathjælp i sager opstået efter din tilmelding. 

Som studerende: Bliv gratis studiemedlem af både CA Karrierepartner og a-kasse og CA Advokathjælp mens du studerer. Når du overgår til betalende medlem af CA Karrierepartner og a-kasse efter endt studietid, følger dit medlemskab af CA Advokathjælp automatisk med. Så har du ancienniteten fra dit gratis studiemedlemskab med dig, og du har INGEN karenstid.

CA Advokathjælp eller en fagforening?

For CA er det vigtigste, at medlemmerne har den juridiske tryghed, som de behøver.

Nogen opfatter en a-kasse og en fagforening, som et og det samme – men det er ikke korrekt. Andre tror fejlagtigt, at deres a-kasse kan rådgive og hjælpe i tvister med arbejdsgiveren, fx omkring en fyring. Men det tillader loven, som regulerer a-kassernes virke faktisk ikke. Så hvis du vil være sikret hjælp i tilfælde af tvister indenfor det arbejdsretlige område, skal du købe det ved siden af dit a-kassemedlemskab.

Nogen vælger at få trygheden gennem medlemskab af en fagforening. Andre vælger CA Advokathjælp. Hvilken, der er den rigtige løsning for dig, bestemmer du som medlem af CA a-kasse helt selv.

Fagforeninger har typisk en bred vifte af tilbud inkluderet i kontingentet, og her skal du undersøge og være opmærksom på, at der kan være store forskelle fra fagforening til fagforening.

CA Advokathjælp har vi skåret ind til benet, så du ikke betaler for meget andet end den juridiske hjælp. Men du får stadig adgang til bl.a. lønstatistik og forskellige rabatter fx på faglig kompetenceudvikling og privatforsikringer.

Om du vælger en fagforening eller CA Advokathjælp, blander vi os ikke i. Bare du vælger, så du kan være sikker på at få juridisk hjælp - uden at skulle bekymre dig om økonomien - i tilfælde af, at tingene går i hårdknude med din arbejdsgiver.

Vil du have CA Advokathjælp oveni dit medlemskab af CA Karrierepartner og a-kasse for kun 55,- kr. ekstra pr. måned, så tilmeld dig her.